Bilirkişi listesi güncellenecek

Nevşehir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığınca düzenlenecek 2019 Yılı Tercüman Bilirkişi Listesine başvurmak için başvuru tarihi, istenen belgeler ve kabul şartları belirlendi.

Bilirkişi listesi güncellenecek

Ceza Muhakemesi Kanunun 202. Maddesine dayanılarak 28578 sayılı resmi gazetede yayımlanan “Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Tercüman Listelerinin Düzenlenmesi Hakkındaki Yönetmeliğin 1. ve 2. Maddesi ve Ceza Muhakemesi Kanunun 202. maddesi gereğince soruşturma veya kovuşturma evresinde meramını anlatabilecek ölçüde Türkçe bilmeyen ya da engelli olan mağdur, tanık, şüpheli veya sanığın iddia veya savunmaya ilişkin beyanlarının, kovuşturma evresinde iddianamenin okunması ve esas hakkındaki mütaalanın verilmesi üzerine sanığın kendisini daha iyi ifade edebileceğini beyan ettiği başka bir dilde yapacağı sözlü savunmasının, Türkçeye çevrilmesi için oluşturulacak Nevşehir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığınca düzenlenecek 2019 Yılı Tercüman Bilirkişi Listesine başvurmak için başvuru tarihi, istenen belgeler ve kabul şartları belirlendi.

Başvuru Şartları: a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, b) Başvuru tarihinde fiil ehliyetine sahip olmak, c) En az ilkokul mezunu olması, ç) Başvuru tarihinde onsekiz yaşını tamamlamış olması, d) Affa uğramış ya da ertelenmiş olsalar bile Devlete ve adliyeye karşı işlenen suçlar, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda yer alan suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından hükümlü olmaması veya hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olması, e) Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya sanat icrasından yasaklanmamış olmak, f) Komisyonun yargı çevresinde oturmak veya mesleki faaliyetini icra etmek, g) Başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmamak,

Başvuru Usulü: Başvuru Yeri: Tercüman olarak görev yapmak isteyenlerin www.nevsehir.adalet.gov.tr internet adresinde yayınlanan Komisyonumuza ait bilirkişilik ilan metninin ekinde bulunan başvuru dilekçe örneği, dil beyanı ve diğer istenen belgelerle birlikte Nevşehir Adli Yargı Adalet Komisyon Kalemine şahsen başvurmaları veya mahalli Cumhuriyet Başsavcılıkları aracı kılınmak suretiyle burada belgelerin asılları gösterilip onaylattırılarak mahalli Cumhuriyet Başsavcılıkları vasıtasıyla APS ile 31 Ekim 2018 tarihi mesai bitimine kadar Nevşehir Adalet Komisyonu Başkanlığına gönderilmesi gerekmektedir. 31 Ekim 2018 tarihinden sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

Başvuru Tarihi: Tercüman bilirkişi olarak listeye kaydolmak isteyenlerin başvuruları 15 Ekim 2018 Pazartesi günü başlayıp, 31 Ekim 2018 Çarşamba günü mesai bitiminde sona erecektir. Bu tarihten sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz. Başvuru dilekçesinde ayrıca Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, vergi kimliknumarası ile Banka Şubesi ve IBAN numarasının belirtilmesi gerekir.

Başvuru Dilekçesine Eklenecek Belgeler: 1) Başvuru dilekçesi, 2) T.C. kimlik numarasını gösterir resmi makamlarca verilen belgenin fotokopisi (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) 3) Adrese dayalı nüfus kayıt örneği, 4)Tercüman olmak istediği dil veya diller ile işaret diline ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika gibi belgelerin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği, böyle bir belgenin olmaması durumunda tercümanlık faaliyetini yerine getirecek derecede dil bildiğinin yazılı olarak beyanı, 5) İki adet vesikalık fotoğraf 6) Mezuniyet durumunu gösterir belgenin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği, 7) Sabıka kaydı, 8)Başvuru kabul şartlarından 6. maddede belirtilen disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya sanat icrasından yasaklanmamış olduğunu gösterir belge 9) Bir önceki yıla ait Bilirkişi Listesinde kayıtlı olanların, (1), (2), (3),(5),(7) ve (8) maddelerdeki belirtilen belgelerle yeniden müracaat etmeleri gerekmektedir. Not: Başvuru dilekçesinde banka şubesi ve IBAN numarası bilgilerinin belirtilmesi gerekmektedir.

Başvuruların Değerlendirilmesi: (1) Başvurular, başvuranların adları, bildikleri dil veya diller ile işaret dili, varsa çalıştıkları kurum ve kuruluşların adları, açık adresleri yazılmak suretiyle komisyonca kaydedilir. (2) Başvurular, komisyon tarafından 30 Kasım 2018 tarihine kadar değerlendirilerek 8 inci maddede belirtilen belgelerin eksik olması ya da başvuru sahibinin 6 ncı maddedeki şartları haiz olmaması hâlinde, talebin REDDİNE karar verilir. Redde ilişkin karar ilgilisine ilanen tebliğ olunur. (3) Talepleri uygun görülenlerin adları, bildikleri dil veya diller ile işaret dili, varsa çalıştıkları kurum ve kuruluşların adları, açık adresleri yazılarak oluşturulan liste en az yedi gün süre ile adliye divanhanesine asılır ve elektronik ortamda ilân edilir.

Yemin: Listeye kabul edilenlere, 12/12/2018 günü saat 10,00 ila 10,15 arasında mazeretli olup belirtilen tarihte yemin edemeyenlere ise, 19/12/2018 günü saat 10,00 ila 10,15 arasında “Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Tercüman Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmeliğin” 10. maddesi hükmü gereğince Nevşehir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı tarafından Nevşehir Adliyesi Konferans salonunda yemin ettirilecektir.

Listelerin İlanı: Yemin eden tercümanlardan oluşan liste, 31 Aralık 2018 tarihine kadar Nevşehir Adliyesi internet sitesi www.nevsehir.adalet.gov.tr adresinde ilan edilerek, bir örneği de Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına mahkemelere duyurulmak üzere merkez ve bağlı ilçe Cumhuriyet Başsavcılıklarına dağıtımlı olarak gönderilecek.

MHA

banner115
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER