19 Kalem Temizlik Malzemeleri Alımı

19 KALEM TEMİZLİK MALZEMELERİ ALIMI NEVŞEHİR DEVLET HASTANESİ

19 Kalem Temizlik Malzemeleri Alımı

19 Kalem Temizlik Malzemeleri Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2020/111608

1-İdarenin

a) Adresi

:

15 Temmuz Mah. Sıhhat Sk. No:6 Merkez/NEVŞEHİR

b) Telefon ve faks numarası

:

3842285050/1406 - 0850 259 32 88

c) Elektronik Posta Adresi

:

nevsehirdhs3@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

19 Kalem Temizlik Malzemeleri Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Nevşehir Devlet Hastanesi Ayniyat Tüketim Deposu

c) Teslim tarihi

:

Siparişler tebliğ tarihinden itibaren 10 (On) gün içerisinde teknik şartnameye uygun olarak teslim edilecektir. Ayrıca Teknik Şartnamenin Genel Hükümler düzenlenen; - teslim edilen ürünlerin serisinde hata çıkmasından yüklenici sorumlu olup, bu durumda seriye ait ürünlerin tamamının yerine yenisini getirecektir. -Depoya teslim edilen malzemeler firmaya 1 (bir) ay önce haber vermek kaydı ile miktarı ne olursa olsun firma tarafından uzun miadlı malzemeler ile değiştirilecektir. -İşin süresi 31.12.2020 tarihini geçmeyecektir


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

15 Temmuz Mahallesi Sıhhat Sokak No:6 Merkez/NEVŞEHİR

b) Tarihi ve saati

:

11.03.2020 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:

istekli/istekliler Teklif ettikleri ürünlerin marka ve modellerini birim fiyat teklif mektubu cetvelinde belirtecekler veya ayrı bir liste olarak teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

a- İhale listesinin 4., 7., 10., 11., 12 ve 19. kalemlerine teklif verecek istekli/istekliler, bu kalemlere 1 ( bir )adet numuneyi ihale komisyonuna sunmak zorundadır ve numuneler üzerinde Teknik Şartname maddelerini karşılayıp karşılamadığı değerlendirilecektir.

b- İhale listesinin 17. kalemine teklif verecek istekli/istekliler, bu kalemlere 10 ( on ) adet numuneyi ihale komisyonuna sunmak zorundadır ve numuneler üzerinde Teknik Şartname maddelerini karşılayıp karşılamadığı değerlendirilecektir.

c- İhale listesinin 6. Kalemine teklif verecek istekli/istekliler, Biyosidal ürün kapsamında ürüne ait Sağlık Bakanlığı Ruhsatı ve ya tescil belgesini sunmaları gerekmektedir.

d-İhale listesinin 6., 7., 10., 11., 12. ve 19. kalemlerine teklif veren istekli/İstekliler MSDS (Muayene Güvenlik Bilgi Formu) belgesini ihale teklif dosyasında sunmak zorundadır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin ASKILI TEK KULLANIMLIK ÖNLÜK (NAYLON) , BEBE ŞAMPUANI, BEBEK BEZİ (YENİ DOĞAN), ÇİZME(UZUN), ÇÖP KOVASI PASLANMAZ ÇELİK (KAPAKLI PEDALLI) 30 LT, DEZENFEKTAN YER YÜZEY DEZENFEKTANI, ENZİM KATKILI KİR VE KAN SÖKÜCÜ YARDIMCI YIKAMA MADDESİ, ISLAK MENDİL, İÇME SUYU (0,5 LT), KİREÇ ÇÖZÜCÜ, LAVABO AÇICI, PAS VE KİR SÖKÜCÜ, PATOLOJİK TIBBİ ATIK KUTULARI, PRESLİ PASPAS ARABASI, RAFİNE TUZ, SÜPÜRGE SAPI (METAL), TEHLİKELİ ATIK POŞETLERİ, TIRNAK MAKASI (BÜYÜK BOY), YÜZEY TEMİZLEME MADDELERİ (OTOMAT MAKİNELER İÇİN)) kısımlarında %15(On Beş ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Nevşehir Devlet Hastanesi İhale Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner91

banner92

banner94

banner96

banner99

banner90

banner93

banner95

banner97

banner100