2 KALEM ISINMA AMAÇLI KÖMÜR (TİP-1, EN AZ 6200 KCAL/KG)

2 KALEM ISINMA AMAÇLI KÖMÜR (TİP-1, EN AZ 6200 KCAL/KG) İL JANDARMA KOMUTANLIĞI(NEVŞEHİR) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI

2 KALEM ISINMA AMAÇLI KÖMÜR (TİP-1, EN AZ 6200 KCAL/KG)

2 KALEM ISINMA AMAÇLI KÖMÜR (TİP-1, EN AZ 6200 KCAL/KG)

İL JANDARMA KOMUTANLIĞI(NEVŞEHİR) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI

2 KALEM ISINMA AMAÇLI KÖMÜR (TİP-1, EN AZ 6200 KCAL/KG) mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2021/100956

1-İdarenin

a) Adı

:

İL JANDARMA KOMUTANLIĞI(NEVŞEHİR) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI

b) Adresi

:

Güzelyurt Mah. Zübeyde Hanım Cad 50100 Güzelyurt Mah. NEVŞEHİR MERKEZ/NEVŞEHİR

c) Telefon ve faks numarası

:

3842131044 - 3842128603

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

2 KALEM ISINMA AMAÇLI KÖMÜR (TİP-1, EN AZ 6200 KCAL/KG)

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

2 KALEM ISINMA AMAÇLI KÖMÜR ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

İHALE DOKÜMANI EKİ OLAN KÖMÜR TEDARİK TESLİM YERLERİ İLE TESLİM EDİLECEK MİKTARLARI GÖSTERİR ÇİZELGE BELİRTİLMİŞTİR.

ç) Süresi/teslim tarihi

:

BÜTÜN KALEMLER SÖZLEŞMENİN İMZALANDIĞI TARİHİ TAKİP EDEN GÜNDEN İTİBAREN 20 (YİRMİ) TAKVİM GÜNÜ İÇERİSİNDE DEFATEN TESLİM EDİLECEKTİR.

d) İşe başlama tarihi

:

SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINI TAKİP EDEN GÜNDEN İTİBAREN İŞE BAŞLANACAKTIR

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

01.04.2021 - 14:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

NEVŞEHİR İL JANDARMA KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

1. İTHALATÇILAR; İTHALATÇI KAYIT BELGESİNİ(ASLI/ASLININ İDARE VEYA NOTERCE ONAYLI SURETİ),

2. ÜRETİCİLER; UYGUNLUK İZİN BELGESİNİ (ASLI/ASLININ İDARE VEYA NOTERCE ONAYLI SURETİ),

3. DAĞITICILAR; HERHANGİ BİR İLDEN ALINMIŞ DAĞITICI KAYIT BELGESİNİ (ASLI/ASLININ İDARE VEYA NOTERCE ONAYLI SURETİ),

4. SATICILAR; HERHANGİ BİR İLDEN ALINMIŞ KATI YAKIT SATICISI KAYIT BELGESİNİ (ASLI/ASLININ İDARE VEYA NOTERCE ONAYLI SURETİ)

YETERLİK BİLGİLERİ TABLOSUNDA BEYAN EDECEKLERDİR.

BU ŞARTNAMEDE İSTENEN BELGELERE SAHİP FİRMALARIN ÜRÜNÜNÜ SATMAYA VE BELGELERİNİ KULLANMAYA YETKİ VERDİĞİ FİRMALAR DA İHALEYE KATILABİLECEKTİR.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

banner115
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER