2 Kısım 2 Kalem Araç Kiralama Hizmet Alımı

İHALE İLANI 2 KISIM 2 KALEM ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIMI NEVŞEHİR DEVLET HASTANESİ

2 Kısım 2 Kalem Araç Kiralama Hizmet Alımı

2 Kısım 2 Kalem Araç Kiralama Hizmet Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                                     : 2019/62859

1-İdarenin

 a) Adresi                                             : 15 Temmuz Mah. Sıhhat Sok. No:6 MERKEZ/NEVŞEHİR

 b) Telefon ve faks numarası       : 3842285050 / 1067 - 3842150367

 c) Elektronik Posta Adresi           : nevsehirdhs3@saglik.gov.tr

 ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı            : 2 Kısım (2 Kalem) Araç Kiralama Hizmet Alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer                              : Nevşehir Devlet Hastanesi

c) Süresi                                              : İşe başlama tarihi 01.04.2019, işin bitiş tarihi 31.12.2019

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                               : 15 Temmuz Mahallesi Şifa Caddesi Sıhhat Sokak Merkez NEVŞEHİR

b) Tarihi ve saati                              : 26.02.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

-İstekli/İstekliler yürürlükteki mevzuata uygun olarak; Kamyonet sınıfı (yük taşıma ruhsatlı) araçlar için K1 veya K1* Yetki Belgesini,

Minibüs, otobüs sınıfı araçlar için D2 Yetki belgesini teklif zarfında sunacaklardır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:

1) 2014/6814 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereği  1. ve 2. Kısımlara teklif edilen araçların aylık kira bedeli Türkiye sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından yayımlanan Motorlu Kara taşıtları Listesinde yer alan Kasko Sigortası değerinin %2’sini geçemeyeceğine dair belgeyi ihale teklif dosyası içerisinde sunulmak zorundadır.

2) Teklif edilecek araçların söz konusu karara göre kasko bedelinin hesaplanabilmesi için, teklif edilen araçların marka ve modelleri ayrıntılı olarak birim fiyat teklif cetvelinde yada ayrı bir liste olarak ihale teklif dosyası içerisinde sunulmak zorundadır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Nevşehir Devlet Hastanesi Satın Alma Birimi adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Nevşehir Devlet Hastanesi Satın Alma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 75 (yetmiş beş) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.                                                                                                                                                                                                                         

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER