2019 Yılı 14 Kalem Tıbbi Sarf Malzemesi (Nükleer Tıp Ünitesinde Kullanılmak Üzere ve Anjio Ünitesi) Alımı

İHALE İLANI 2019 YILI 14 KALEM TIBBİ SARF MALZEMESİ (NÜKLEER TİP ÜNİTESİNDE KULLANILMAK ÜZERE VE ANJİO ÜNİTESİ) ALIMI NEVŞEHİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

2019 Yılı 14 Kalem Tıbbi Sarf Malzemesi (Nükleer Tıp Ünitesinde Kullanılmak Üzere ve Anjio Ünitesi) Alımı

2019 Yılı 14 Kalem Tıbbi Sarf Malzemesi (Nükleer Tıp Ünitesinde Kullanılmak Üzere ve Anjio Ünitesi) Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                             : 2018/560067

1- İdarenin

         a) Adresi                          : 15 Temmuz Mahallesi Şifa Caddesi Sıhhat Sokak No: 14 - 50100 MERKEZ/NEVŞEHİR

         b) Telefon ve Faks Numarası        : 3842131110 - 162 - 3842123243

         c) Elektronik Posta Adresi    : nevsehir.ihale@saglik.gov.tr

         ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhale konusu malın

         a) Niteliği, türü ve miktarı    : 2019 Yılı 14 Kalem Tıbbi Sarf Malzemesi (Nükleer Tıp Ünitesinde Kullanılmak Üzere ve Anjio Ünitesi) Alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

         b) Tesim yeri                             : 1. ve 2. Kalemler Nevşehir Devlet Hastanesi Nükleer Tıp Merkezine ve 3....14. Kalemler Nevşehir Devlet Hastanesi Tıbbi Sarf Deposuna teslimi yapılacak.

         ç) Teslim tarihi                           : 1. ve 2. Kalemler Nevşehir Devlet Hastanesi Nükleer Tıp Merkezi ve 3....14. Kalemler Nevşehir Devlet Hastanesi (Anjio Ünitesinin) ihtiyacına göre talep edilecek miktarların idarece yükleniciye yazılı tebliğinden itibaren, 10 (on) takvim günü içerisinde teknik şartnamede belirtilen kurallara uygun olarak sözleşme süresi sonuna kadar yüklenici tarafından peyderpey teslimat yapılacaktır.

3- İhalenin

         a) Yapılacağı yer               : Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü Satın Alma Birimi /15 Temmuz Mahallesi Şifa Caddesi Sıhhat Sokak No: 14 Merkez NEVŞEHİR

         b) Tarihi ve saati                        : 04.12.2018- 10:00

4.       İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1.    İhaleye katılma şartlan ve istenilen belgeler:

4.1.1 3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İhale listesinin 2. Kalemine teklif sunacak istekli/istekliler aşağıdaki belgeyi/belgeleri sunacaklar;

a- İsteklil/istekliler tarafından teklif edilen Teknesyum Jeneratörü yerli üretim ise T.C Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'ndan (TAEK) alınmış imalat izin belgesi; ithal ise Sağlık Bakanlığından alınmış ithalat izin belgesi olmalı ve bu belgeler ihale teklif dosyasında sunulmak zorundadır.

b- Jeneratör tedarik edecek istekli/istekliler, TAEK tarafından teknesyum jeneratörü taşımaya yetkilendirilmiş olduğunu gösterir belgeyi ve ilgili kurumun radyoaktif malzeme taşıma yönetmeliği kurallarına uygun biçimde teslimat yapacağı taahüdü ihale teklif dosyasında sunmak zorundadırlar.

4.1.2.  Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1.        Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2.        Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.3.  Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4.  Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5.  İhale konusu alınım tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2.    Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3.    Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

4.3.1.

4.3.1.1.        Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:

İhale listesinin 1. ve 2. Kalemlerine teklif sunacak istekli/istekliler aşağıdaki belgeyi/beigeleri sunacaklar;

a- İstekli/istekliler T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTIJBB) / Ürün Takip Sisteminde (ÜTS) kayıtlı olacak ve firma tanımlayıcı numaralarımda gösterir belgelerini ihale teklif dosyalarında sunacaklardır.

İhale listesinin 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. ve 14. Kalemlerine teklif sunacak istekli/istekliler aşağıdaki belgeyi/beigeleri sunacaklar; a- İstekli/istekliler T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) / Ürün Takip Sisteminde (ÜTS) kayıtlı olmalı ve kayıtlı olduğuna dair belgelerini teklifleri ile birlikte vermek zorundadır.

b- İstekli/istekliler tarafından teklif edilen ürünler T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) / Ürün Takip Sisteminde (ÜTS) 

kayıtlı olmalıdır ve istekliler bu belgeleri teklifleri ile birlikte vermek zorundadır.

c- İstekli/lstekliler tarafından teklif edilen ürünler için ihaleyi yapan idarenin bağlı olduğu il olmak üzere Üretici/ithalatcı veya bayii olarak T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) / Ürün Takip Sisteminde (ÜTS) kayıtlı olmalıdır.

d- İstekli/İstekliler, teklif ettikleri ürünlerin UBB bar kod numaralarını, marka ve modellerini ihale dosyasında sunmak zorundadır, e- İstekli/İstekliler T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) / Ürün Takip Sisteminde (ÜTS) kayıt gerektirmeyen ürünleri, ihale teklif dosyasında sunacakları belge ile belirtmek zorundadırlar.

4.3.1.2.        Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

İhale listesinin 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. ve 14. Kalemlerine teklif sunacak İstekli/İstekliler aşağıdaki belgeyi/belgeleri sunacaklar; a- İstekli/İstekliler Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 2018/13 sayılı Genelgesinin 2. Bölümü Tıbbi Cihaz Alım Esasları, 2.2. maddesine istinaden, Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki ürünlerin veya cihazların satın alımlarında aday ve isteklinin "Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği" kapsamında "satış merkezi yetki belgesi"ııi ihale dosyasında vermek zorundadır.

4.3.2.  Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İhale listesinin 1. ve 2. Kalemlerine teklif sunacak istekli/istekliler aşağıdaki belgeyi/belgeleri sunacaklar;

a- Pazartesi günü ilk sağımda en az 1000 mCİ (+/- %10) Tc-99m akli vitesi verebilen teknesyum jeneratörü alınacaktır. Bu durumu gösterir kalibrasyon günü ve aktivitesi ayrıca teklifte belirtilecektir.

b- Jeneratörün özellikleri, çalışma prensibi, kullanım klavuzu ile orjinal aktivite tablosu teklifle birlikte verilecektir, e- Verilen teklifle birlikte soğuk kitlerin prospektüsleri ayrıntılı bilgi ile verilecektir.

İhale listesinin 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. ve 14. Kalemlerine teklif sunacak istekli/istekliler aşağıdaki belgeyi/belgeleri ile numune/numuneleri sunacaklar;

a- İhale listesinin 6., 9. ve 10. Kalemlerine teklif verecek istekli/istekiiler, ilgili kalemlere 2 (İki) 'şer adet numuneleri ihale komisyonuna sunmak zorunda olup numuneler üzerinde teknik Şartname maddelerini karşılayıp karşılamadığı değerlendirilecektir.

b- İhale listesinin 6., 9. ve 10. Kalemlerine teklif verecek istekli/istekliler. ilgili kalemlerin teknik şartnamelerinin ilgili maddeleri katalog üzerinde işaretlenip numaralandırılarak ilıale teklif dosyasında sunmak zorundadır.

5.       Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6.       Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin l.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9„10.,ll.,12.,13.,14. kısımlarında %15(Oıı Beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7.       İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1.    İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü Satın Alma Birimi /15 Temmuz Mahallesi Şifa Caddesi Sıhhat Sokak No:14 Merkez / NEVŞEHİR adresinden satın alınabilir.

7.2.    İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-iıııza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8.       Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü Satın Alma Birimi /15 Temmuz Mahallesi Şifa Caddesi Sıhhat Sokak No: 14 Merkez NEVŞEHİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9.       İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10.     İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11.     Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12.     Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.     Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

banner115
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER