2019 YILI TIBBİ GAZ ALIMI (DOLUMU)

2019 YILI TIBBİ GAZ ALIMI (DOLUMU) İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

2019 YILI TIBBİ GAZ ALIMI (DOLUMU)

2019 Yılı Tıbbi Gaz Alımı (Dolumu) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                    :  2018/525937

1-İdarenin

a) Adresi                                          :  15 Temmuz Mahallesi Sıhhat Sokak No:14 50100 NEVŞEHİR MERKEZ/NEVŞEHİR

b) Telefon ve faks numarası            :  3842131110 - 3842123243

c) Elektronik Posta Adresi                :  nevsehir.ihale@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı               :   2019 Yılı Tıbbi Gaz Alımı (Dolumu)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri                              :   1. Kısım Müdürlüğümüze bağlı Halk Sağ.Lab.112 Acil Sağ.Hiz.İlçe Entegre Hastanelerine. 2. Kısım Nevşehir Devlet Hastanesine 3. Kısım Kozaklı Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesine teslim edilecektir.

c) Teslim tarihi                                :   a) 01.01.2019 tarihinden itibaren 31.12.2019 tarihine kadar, Müdürlüğümüze bağlı Halk Sağ.Lab.112 Acil Sağ.Hiz.İlçe Entegre Hastanelerine, Nevşehir Devlet Hastanesi ana hizmet binası ve Kozaklı Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesinin ihtiyaca göre kısımlar halinde teslimat yapılacaktır. b) İhale listesinin 2. Kısımın 1. Kalemini oluşturan Azot Protoksit Gazı tesislerin sözlü yada yazılı talebini takip eden 48 (kırk sekiz) saat içerisinde, 2. Kısımın 5. Kalemini oluşturan Sıvılaştırılmış Azot Gazı tesislerin sözlü yada yazılı talebini takip eden 72 ( yetmiş iki ) saat içerisinde teslim edilecektir. 2. Kısım 2.,3.,4 . Kalemleri , 1.Kısım 1.,2.,3.,4., ve 5 Kalemini , ve 3. Kısımın 1. ve 2. Kalemlerini oluşturan oksijen gazı (tüplü) tesislerin sözlü yada yazılı talebini takip eden 24 (yirmi dört) saat içerisinde, teslim edilecektir. c) Acil ihtiyaçlar dışında İhale listesinde yer alan diğer tıbbi gazlar sağlık tesislerinin sözlü yada yazılı talebini takip eden 48 (Kırk sekiz) saat içerisinde teslim edilecektir. d) Tıbbi gazların mesai saatleri dahilinde (08.00-17.00) sağlık tesislerine teslimi esastır. Ancak acil ihtiyaç olması durumunda mesai saatleri dışında teslimat yapılabilecektir. Bu durumda teslimat fişi sağlık tesislerindeki nöbetçi doktor, nöbetçi memurun veya teslim alan personel gözetiminde hazırlanacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                             :   15 Temmuz Mahallesi Sıhhat Sokak No:14 Nevşehir (Toplantı Salonu)

b) Tarihi ve saati                             :   16.11.2018 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İstekli/İstekliler üretici ise Medikal Amaçlı Gaz Üretimi Ve Dolumuna dair T. C. Sağlık Bakanlığı tarafından verilmiş Medikal Amaçlı Gaz Üretim İzin Belgesini;

Üreticinin bayisi ise üreticiye ait izin belgesi ile kendisine ait Medikal amaçlı Gaz Dolumu, Depolama ve Dağıtımına Yönelik Medikal Gaz İzin Belgesini ve üretici

firmanın yetkili bayisi olduğuna dair belgeyi ihale teklif zarfında sunmak zorundadırlar.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü Satınalma Birimi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 15 Temmuz Mahallesi Sıhhat Sokak No:14 Nevşehir (Satınalma Birimi) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

banner115
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER