2020 - 2021 YILLARI 15 KALEM KIŞLIK / YAZLIK LASTİK ALIMI

2020 - 2021 YILLARI 15 KALEM KIŞLIK / YAZLIK LASTİK ALIMI NEVŞEHİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

2020 - 2021 YILLARI 15 KALEM KIŞLIK / YAZLIK LASTİK ALIMI

2020 - 2021 YILLARI 15 KALEM KIŞLIK / YAZLIK LASTİK ALIMI

NEVŞEHİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

2020 - 2021 Yılları 15 Kalem Kışlık / Yazlık Lastik Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2020/488540

1-İdarenin

a) Adresi

:

15 Temmuz Mahallesi Sıhhat Sokak Yeni Bina Kat:1 50100 MERKEZ/NEVŞEHİR

b) Telefon ve faks numarası

:

3842131110 - 515 - 3842123243

c) Elektronik Posta Adresi

:

nevsehir.ihale@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

15 kalem lastik alımı. (314 adet)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

Lastikler Nevşehir İl sağlık Müdürlüğü, Nevşehir Ürgüp Devlet Hastanesi ve Nevşehir Devlet Hastanesinin depolarına teslim edilecek olup, yüklenici firmanın Nevşehir İl sınırları içerisinde olmak üzere iş yerinde veya Nevşehir İl sınırları içerisinde anlaştığı iş yerinde lastik değişimini ve balans ayarlarını yaptıracak bu işlem için herhangi bir ücret talep etmeyecektir.

c) Teslim tarihi

:

Lastiklerin montajı idarenin belirleyeceği sürede peyder pey yapılacak olup yüklenici firma lastiklerin montajını, balans ayarını ve periyodik olarak değişimlerini yapacaktır. Sözleşme süresi 30.06.2021 tarihini geçmeyecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü Satın Alma Birimi / 15 Temmuz Mahallesi Şifa Caddesi Sıhhat Sokak Yeni Hizmet Binası Kat: 1 Merkez NEVŞEHİR

b) Tarihi ve saati

:

19.10.2020 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

- İstekliler Teklif ettikleri lastiklerin marka model listesini teklif mektubunda veya ekinde vermek zorundadır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü Satın Alma Birimi / 15 Temmuz Mahallesi Şifa Caddesi Sıhhat Sokak Yeni Hizmet Binası Kat: 1 Merkez NEVŞEHİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Formun Altı

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER