2021 YILI ÖZEL GÜVENLİK, TEMİZLİK, İKLİMLENDİRME VE BAKIM ONARIM, CANKURTARAN, AŞÇI, HAVUZ OPERATÖR, PERSONELLERİ İÇİN KIYAFET MAL ALIMI

2021 YILI ÖZEL GÜVENLİK, TEMİZLİK, İKLİMLENDİRME VE BAKIM ONARIM, CANKURTARAN, AŞÇI, HAVUZ OPERATÖR, PERSONELLERİ İÇİN KIYAFET MAL ALIMI NEVŞEHİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜKLERİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

2021 YILI ÖZEL GÜVENLİK, TEMİZLİK, İKLİMLENDİRME VE BAKIM ONARIM, CANKURTARAN, AŞÇI, HAVUZ OPERATÖR, PERSONELLERİ İÇİN KIYAFET MAL ALIMI

2021 YILI ÖZEL GÜVENLİK, TEMİZLİK, İKLİMLENDİRME VE BAKIM ONARIM, CANKURTARAN, AŞÇI, HAVUZ OPERATÖR, PERSONELLERİ İÇİN KIYAFET MAL ALIMI

NEVŞEHİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜKLERİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

2021 Yılı Özel Güvenlik, Temizlik, İklimlendirme ve Bakım Onarım, Cankurtaran, Aşçı, Havuz Operatör, Personelleri İçin Kıyafet Mal Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2021/544046

1-İdarenin

a) Adresi

:

2000 Evler Mah. Fırat Yılmaz Çakıroğlu Cad. No:30 50200 NEVŞEHİR MERKEZ/NEVŞEHİR

b) Telefon ve faks numarası

:

3842151449 - 3842151459

c) Elektronik Posta Adresi

:

nevsehir.tesisler@sgm.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

TEKNİK ŞARTNAMEDE BELİRTİLEN 44 KALEM PERSONEL KIYAFETİ MAL ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü (2000 Evler Mah. Fırat Yılmaz Çakıroğlu Cad. No: 30 Merkez/Nevşehir)

c) Teslim tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 45 gün içinde giyim eşyaları cins cins, üzerine beden yazılacak şekilde ambalajlanarak İl Müdürlüğümüze teslim edilecek. Ayakkabılar numaralarına göre tasnif edilerek ambalajlanarak üzerine numara yazılacaktır. Her numara ayrı istiflenip İl Müdürlüğümüze teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

2000 Evler Mah. Fırat Yılmaz Çakıroğlu Cad. No: 30 Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Destek Hizmetleri Birimi Toplantı Salonu Merkez/Nevşehir

b) Tarihi ve saati

:

29.09.2021 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Sözleşme imzalandıktan sonra yüklenici üretime geçmeden önce her kalemden birer adet numuneyi muayene komisyonuna sunacaktır. Komisyon onayından sonra üretime geçecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 2000 Evler Mah. Fırat Yılmaz Çakıroğlu Cad. No: 30 Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Destek Hizmetleri Birimi Merkez/Nevşehir adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

banner115
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER