2022 Yılı 4 Kısım 12 Kalem Tıbbi Gaz Alımı

2022 YILI 4 KISIM 12 KALEM TIBBİ GAZ ALIMI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

2022 Yılı 4 Kısım 12 Kalem Tıbbi Gaz Alımı

2022 YILI 4 KISIM 12 KALEM TIBBİ GAZ ALIMI

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
2022 Yılı 4 Kısım 12 Kalem Tıbbi Gaz Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN                                                                  :    2021/693860

1-İdarenin

a) Adı:İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

b) Adresi:15 Temmuz Mahallesi Sıhhat Sokak Yeni Bina Kat:1 50100 NEVŞEHİR MERKEZ/NEVŞEHİR

c) Telefon ve faks numarası:3842131110 - 3842123243

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı                                                               :   2022 Yılı 4 Kısım 12 Kalem Tıbbi Gaz Alımı

b) Niteliği, türü ve miktarı                            :   Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğümüz ve bağlı Sağlık Tesisleri ; Nevşehir Devlet Hastanesi, Ürgüp Devlet Hastanesi ve Kozaklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinin 2022 yılı ihtiyacı olan 4 kısım 12 kalem Tıbbi Gaz Alımı/dolumu
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer               :   1. Kısım Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğümüz Gülşehir, Hacıbektaş, Derinkuyu, Avanos ve Acıgöl İlçe Entegre Devlet Hastanesi. Halk Sağlığı Laboratuvarı ve 112 Acil Ambulanslarına talebi doğrultusunda dolumu yapılarak, 2. Kısım Nevşehir Devlet Hastanesine, 3. Kısım Nevşehir Ürgüp Devlet Hastanesine ve 4. Kısım Nevşehir Kozaklı Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesine Teknik Şartnamelerine Uygun olarak teslim edilecektir.

ç) Süresi/teslim tarihi                                     :   Teslimatlar Müdürlüğümüzün veya Sağlık Tesislerimizin isteği doğrultusunda peyder pey gerçekleştirilecektir. Sağlık Tesislerimizden sözlü yada yazılı olarak siparişler çekildikten sonra teknik şartnamemizde belirtilen süreler içerisinde yüklenici teslimi gerçekleştirecektir. İşin süresi 31.12.2022 tarihini geçmeyecektir.

d) İşe başlama tarihi                                     :   01.01.2022

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati   :29.11.2021 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı&İhale Salonu/ Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü / 15 Temmuz Mahallesi Sıhhat Sokak Yeni Hizmet binası .Kat 1 NEVŞEHİR

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

İstekli/İstekliler üretici ise Medikal Amaçlı Gaz Üretimi Ve Dolumuna dair T. C. Sağlık Bakanlığı tarafından verilmiş Medikal Amaçlı Gaz Üretim İzin Belgesini;

Üreticinin bayisi ise üreticiye ait izin belgesi ile kendisine ait Medikal amaçlı Gaz Dolumu, Depolama ve Dağıtımına Yönelik Medikal Gaz İzin Belgesini

ve üretici firmanın yetkili bayisi olduğuna dair belgeyi E-İhale kapsamında YETERLİK BİLGİLERİ TABLOSUNA eklemek zorundadır.)

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Formun Altı

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER