21 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI

21 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI NEVŞEHİR DEVLET HASTANESİ

21 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI

21 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI

NEVŞEHİR DEVLET HASTANESİ

21 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2021/235906

1-İdarenin

a) Adresi

:

15 Temmuz Mah. Sıhhat Sk. No: 6 MERKEZ/NEVŞEHİR

b) Telefon ve faks numarası

:

03842285050 - 08502593288

c) Elektronik Posta Adresi

:

nevsehirdhs3@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

21 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Nevşehir Devlet Hastanesi Medikal Tıbbi Sarf Deposu

c) Teslim tarihi

:

Nevşehir Devlet Hastanesi, talep ettiği miktarlardaki siparişler peyderpey tebliğ tarihinden itibaren 10 (On) gün içerisinde teslim edilecek olup işin süresi 31.12.2021 tarihini geçmeyecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

15 Temmuz Mahallesi Sıhhat Sokak No:6 Merkez/NEVŞEHİR

b) Tarihi ve saati

:

04.05.2021 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:

1) İstekli/İstekliler T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) / Ürün Takip Sisteminde (ÜTS) kayıtlı olmalı ve kayıtlı olduğuna dair belgelerini teklifleri ile birlikte vermek zorundadır.

2)İstekli/İstekliler, teklif ettikleri ürünlerin UBB barkod numaralarını, marka ve modellerini ihale dosyasında sunmak zorundadır. ( İstekli/İstekliler tarafından teklif edilen ürünler ve ürünler için ihaleyi yapan idarenin bağlı olduğu il olmak üzere üretici/ithalatcı veya bayii olarak T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) / Ürün Takip Sisteminde (ÜTS) kayıtlı olmadıkları durumunda ihale dışı bırakılacaktır.)

3) İstekli/İstekliler T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) / Ürün Takip Sisteminde (ÜTS) kayıt gerektirmeyen ürünleri, ihale teklif dosyasında sunacakları belge ile belirtmek zorundadırlar.

4.3.1.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

-İstekli/İstekliler TIBBİ CİHAZ SATIŞ MERKEZİ YETKİ BELGESİ'ni ihale dosyasında vermek zorundadır.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

-İhale listesinin 18. Kalemine teklif verecek istekli/istekliler, ilgili kalemlere ait en az 1 'er (birer) adet numuneleri ihale saatinde ihale komisyonuna sunmak zorundadırlar.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin ASPİRASYON KATETERİ, NO:8, CRRT HEMOFİLTRASYON HEMODİYALİZ KİTİ, DAMAR MÜHÜRLEME VE KESME CİHAZI İÇİN KÜNT UÇ 10(±2)MM AÇIK CERRAHİ, FOLEY İKİ YOLLU SİLİKON TİEMAN UÇLU SONDA 16F, FOLEY SONDA İKİ YOLLU SİLİKON TİEMAN UÇLU 18F, FOLEY SONDA ÜÇ YOLLU SİLİKON 20-30CC 20F, GÖZ İÇİ DENGELİ TUZ ÇÖZELTİSİ 500ML, GÖZ PEDİ STERİL, İDRAR TORBASI MUSLUKLU NON STERİL 2000 ML, LAPAROSKOPİK FINDIK TAMPON 5 MM, PAMUKLU PED 10(±5) CM X 25(±5) CM RADYOPAKSIZ, PERKÜTAN TRAKEOSTOMİ SETİ NO:8, PGLA 1 YUV. 50 MM-POLİGLİKOLİK ASİT( % 90 ) LAKTİK ASİT( % 10 ) (POLİGLAKTİN 910) (PGLA) NO: 1 50 (±5) MM 1/2 YUVARLAK, POLİDİOKSANON NO: 2/0 25 (±5) MM 1/2 YUVARLAK 75 CM, POLİGLİKOLİD(75%) KO KAPROLAKTON(25%) (PGCL/POLİGLEKAPRON 25 ) NO: 5/0 16 (±3)MM 1/2 KESKİN 75 CM, POLİPROPİLEN NO: 0 30 (±5) MM 1/2 YUVARLAK 75 CM, POLİPROPİLEN NO: 5/0 13 (±3) MM 3/8 YUVARLAK 60 CM, SİNİR STİMÜLATÖR CİHAZI İLE UYUMLU PLEKSUS ANESTEZİ KANÜLÜ 22G 80 MM, TERMOPLASTİK EKSTERNAL NAZAL SPLİNT TEKLİ, VAKUMLU YARA DRENAJ SİSTEMİ DREN 400 ML TEK TROKARLI 14F, VEN VALFİ İĞNESİZ IKILI kısımlarında %15(On Beş ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Nevşehir Devlet Hastanesi İhale Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

YORUM EKLE
YORUMLAR
Ne zaman açılacak hastane
Ne zaman açılacak hastane - 10 ay Önce

Elif
Elif - 10 ay Önce

Ek bina nezaman acilcak personel alımı olcakmi

SIRADAKİ HABER