3 KALEM TIBBİ CİHAZ ALIMI

3 KALEM TIBBİ CİHAZ ALIMI NEVŞEHİR DEVLET HASTANESİ

3 KALEM TIBBİ CİHAZ ALIMI

3 KALEM TIBBİ CİHAZ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2019/257580

1-İdarenin

a) Adresi

:

15 Temmuz Mah. Sıhhat Sk.No:6 MERKEZ/NEVŞEHİR

b) Telefon ve faks numarası

:

3842285050 - 3842153308

c) Elektronik Posta Adresi

:

nevsehirdhs3@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

3 KALEM TIBBİ CİHAZ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Nevşehir Devlet Hastanesi Biyomedikal Dayanıklı Taşınır Deposu

c) Teslim tarihi

:

Sipariş tebliğ tarihinden itibaren 45 (kırkbeş) gün içerisinde teknik şartnameye uygun olarak teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

15 Temmuz Mahallesi Şifa Caddesi Sıhhat Sokak Merkez NEVŞEHİR

b) Tarihi ve saati

:

12.06.2019 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

a) ihale listesine teklif veren İstekli/İstekliler hem kendileri hemde yetkili üretici ve/veya ithalatçı firmaların garanti süresince, cihazların kullanım klavuzunda belirtilen periyotlarda, yedek parça dahil her türlü servis, bakım ve onarım hizmetini garanti kapsamında ücretsiz olarak sağlayacağını belgelemelidir.

b) ihale listesine teklif veren İstekli/İstekliler hem kendileri hemde yetkili üretici ve/veya ithalatçı firmaların garanti bitiminden sonra cihazların döviz bazında sabit fiyat olarak yedek parça dahil %6 ve yedek parça hariç %3 olmak üzere ayrı ayrı belirtilerek, cihazların kullanım klavuzunda belirtilen periyotlarda, yedek parça dahil her türlü servis, bakım ve onarım hizmetini ücreti karşılığında sağlayacağını belgelemelidir. Ayrıca yedek parçaların da garanti kapsamında olacağı belirtilmelidir.

4.3.2.

4.3.2.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:

1) İstekli/İstekliler T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) / Ürün Takip Sisteminde (ÜTS) kayıtlı olmalı ve kayıtlı olduğuna dair belgelerini teklifleri ile birlikte vermek zorundadır.

2) İstekli/İstekliler, teklif ettikleri ürünlerin UBB barkod numaralarını, marka ve modellerini ihale dosyasında sunmak zorundadır. ( İstekli/İstekliler tarafından teklif edilen ürünler ve ürünler için ihaleyi yapan idarenin bağlı olduğu il olmak üzere üretici/ithalatcı veya bayii olarak T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) / Ürün Takip Sisteminde (ÜTS) kayıtlı olmadıkları durumunda ihale dışı bırakılacaktır.)
3) İstekli/İstekliler T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) / Ürün Takip Sisteminde (ÜTS) kayıt gerektirmeyen ürünleri, ihale teklif dosyasında sunacakları belge ile belirtmek zorundadırlar.

4.3.2.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

- İstekli/İstekliler TIBBİ CİHAZ SATIŞ MERKEZİ YETKİ BELGESİ'ni ihale dosyasında vermek zorundadır.

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

- İstekli/İstekliler İhale listesinin bütün kalemlerine ait teknik şartnameye madde madde cevapları ve açıklamaları içeren belgeyi/belgeleri teklif dosyalarıyla birlikte vereceklerdir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin ELEKTRO CERRAHİ SİSTEMLERİ, BÜTÜNLEŞİK(BİPOLAR-MONOPOLAR) RADYO FREKANS (RF) ELEKTRO CERRAHİ ÜNİTESİ, DİATERMİ-RADAR-ULTRASOUND-DİADİNAMİ CİHAZLARI, BÜTÜNLEŞİK-KOMBİNE ELEKTRO TERAPİ CİHAZI, HOT-COLD PACK KAZANLARI, HOT PACK KAZANI/ÜNİTESİ kısımlarında %15(On Beş ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Nevşehir Devlet Hastanesi Satın Alma Birimi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Nevşehir Devlet Hastanesi Satın Alma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 75 (yetmiş beş) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.


Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER
src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-auto-ads-0.1.js">