31 KALEM KIRTASİYE MALZEMESİ ALIMI

NEVŞEHİR DEVLET HASTANESİ

31 KALEM KIRTASİYE MALZEMESİ ALIMI

31 KALEM KIRTASİYE MALZEMESİ ALIMI

                                                                 NEVŞEHİR DEVLET HASTANESİ

31 KALEM KIRTASİYE MALZEMESİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2021/56299

1-İdarenin

a) Adresi

:

15 Temmuz Mah. Sıhhat Sk. No:6 MERKEZ/NEVŞEHİR

b) Telefon ve faks numarası

:

3842285050 - 08502593288

c) Elektronik Posta Adresi

:

nevsehirdhs3@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

31 KALEM KIRTASİYE MALZEMESİ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Nevşehir Devlet Hastanesi Ayniyat Tüketim Deposu

c) Teslim tarihi

:

Nevşehir Devlet Hastanesi, talep ettiği miktarlardaki siparişler peyderpey tebliğ tarihinden itibaren 10 (On) gün içerisinde teslim edilecek olup işin süresi 31.12.2021 tarihini geçmeyecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

15 Temmuz Mahallesi Sıhhat Sokak No:6 Merkez/NEVŞEHİR

b) Tarihi ve saati

:

18.02.2021 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

- İstekli / İstekliler teklif ettikleri ürünlerin marka ve modellerini birim fiyat teklif cetvelinde belirtecekler veya ayrı bir liste olarak teklifleriyle birlikte vereceklerdir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin
ASETAT KALEM İNCE UÇLU(S), ASETAT KALEM KALIN UÇLU(M), FOSFORLU KALEMLER, FOTOKOPİ KAĞIDI A4, GÜVENLİK ŞERİDİ, HESAP MAKİNESİ, İMZA KALEMİ, İMZA KARTONLARI, KAĞIT MEZURA TEK KULLANIMLIK, KALEM AÇACAĞI, KALEM PİL İNCE (KUMANDA PİLİ), KALEM PİLLER (NORMAL), KALEM SİLGİLERİ, KESE TORBA ZARF ORTA BOY , KLASÖR GENIŞ, KLASÖRLER DAR, KURŞUN KALEM (KIRMIZI), KURŞUN KALEM SİYAH, MAKAS ORTA BOY(KAĞIT MAKASI), NORMAL ZARFLAR (MEKTUP ZARF), PİLOT KALEM MAVİ(JELLİ), PİLOT KALEM SİYAH(JELLİ), PLASTİK POŞET DOSYALAR, PLASTİK TELLİ DOSYALAR, TÜKENMEZ KALEM KIRMIZI, TÜKENMEZ KALEM MAVİ, YAPIŞKANLI POSTİT 7,5X5, YAZI DÜZELTİCİ SIVI, ZIMBA MAKİNASI(ORTA BOY 24-6 PENS), ZIMBA TELLERİ, 3 LÜ EVRAK RAFI kısımlarında %15(On Beş ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar
Nevşehir Devlet Hastanesi İhale Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren
60 (Altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2021, 15:22
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER