55 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI

55 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI NEVŞEHİR DEVLET HASTANESİ

55 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI

55 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI

NEVŞEHİR DEVLET HASTANESİ

55 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2021/105101

1-İdarenin

a) Adresi

:

15 Temmuz Mah. Sıhhat Sk. No:6 MERKEZ/NEVŞEHİR

b) Telefon ve faks numarası

:

3842285050 - 08502593288

c) Elektronik Posta Adresi

:

nevsehirdhs3@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

55 TIBBİ SARF MALZEME ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Nevşehir Devlet Hastanesi Medikal Tıbbi Sarf Deposu

c) Teslim tarihi

:

Sipariş tebliğ tarihinden itibaren 10 (On) gün içerisinde teknik şartnameye uygun olarak teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

15 Temmuz Mahallesi Sıhhat Sokak No:6 Merkez/NEVŞEHİR

b) Tarihi ve saati

:

12.03.2021 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:

1) İstekli/İstekliler T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) / Ürün Takip Sisteminde (ÜTS) kayıtlı olmalı ve kayıtlı olduğuna dair belgelerini teklifleri ile birlikte vermek zorundadır.

2)İstekli/İstekliler, teklif ettikleri ürünlerin UBB barkod numaralarını, marka ve modellerini ihale dosyasında sunmak zorundadır. ( İstekli/İstekliler tarafından teklif edilen ürünler ve ürünler için ihaleyi yapan idarenin bağlı olduğu il olmak üzere üretici/ithalatcı veya bayii olarak T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) / Ürün Takip Sisteminde (ÜTS) kayıtlı olmadıkları durumunda ihale dışı bırakılacaktır.)

3) İstekli/İstekliler T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) / Ürün Takip Sisteminde (ÜTS) kayıt gerektirmeyen ürünleri, ihale teklif dosyasında sunacakları belge ile belirtmek zorundadırlar.

4.3.1.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

-İstekli/İstekliler TIBBİ CİHAZ SATIŞ MERKEZİ YETKİ BELGESİ'ni ihale dosyasında vermek zorundadır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin AORTİK ARK KANÜL CURVED TİP 18 FR 20, AŞI ENJEKTÖRÜ 2CC, BATIN KOMPRESİ 45(±5) CM X 45(±5) CM RADYOPAKLI (4,6,8,10,12,16 KAT), BİPOLAR KOTER UCU FORSEPS ŞEKLİNDE BAYONET TİP-ALTIN UÇLU, BYPASS ÖRTÜ SETİ, CİLT KAPAYICI ŞERİT 6(±1)MM X 100(±5)MM, CRRT DİYALİZ SOLÜSYONU 5000 CC, ÇELİK TEL (MONOFİLAMENT) 4X45CM M8 USP 6 TEK İĞNELİ 48 MM, ÇİFT YOLLU KALICI JUGULER KATETER 13-15F 23-24CM, ÇİFT YOLLU KALICI JUGULER KATETER 13-15F 27-29 CM, DAMAR MÜHÜRLEME VE KESME CİHAZI İÇİN KÜNT UÇ 10(±2)MM AÇIK CERRAHİ, DAMAR MÜHÜRLEME VE KESME CİHAZI İÇİN KÜNT UÇ 5(±2)MM AÇIK CERRAHİ, DAMAR MÜHÜRLEME VE KESME PROBU LAPAROSKOPİK BİLATERAL AÇILAN KÜNT UÇLU 5MM, EKSTERNAL VENTRİKÜLER DRENAJ SETİ, EMBOLEKTOMİ KATETER 3F 80, EMBOLEKTOMİ KATETER 4F 80, EMBOLEKTOMİ KATETERİ 5F 80, ENTERAL BESLENME POMPA SETİ,TORBALI, EXTERNAL LOMBER DRENAJ SETİ, HASTA YIKAMA ÇARŞAFI TEK KULLANIMLIK, KAN VERME SETİ, KEMİK MUMU 2-5 GR, KONNEKTÖRLER(HER ÇEŞİT), LAPAROSKOPİK FINDIK TAMPON 5 MM, LAPAROSKOPİK ULTRASONİK KOAGÜLASYON MAKASI 5 MM-17 CM, LİNEER KAPATICI-KESİCİ STAPLER KARTUŞU 100 MM, LİNEER KAPATICI-KESİCİ STAPLER KARTUŞU 75-80 MM, LİNEER KAPATICI-KESİCİ STAPLER 75-80 MM, MONOPOLAR KOTER DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK), NAYLON TAPE 70CM X 3MM, NELATON KATETER, LATEKS STERİL , 8F, ÖRDEK VALFLİ DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK), PNÖMOTORAKS İÇİN STERİL PUDRA, POLİDİOKSANON NO: 1 40 (±5) MM 1/2 YUVARLAK (LOOP) 150 CM, POLİDİOKSANON NO: 2/0 25 (±5) MM 1/2 YUVARLAK 75 CM, POLİDİOKSANON NO: 3/0 25 (±5) MM 3/8 TERS KESKİN 70 CM, POLİGLİKOLİD(75%) KO KAPROLAKTON(25%) (PGCL/POLİGLEKAPRON 25 ) NO: 5/0 16 (±3)MM 1/2 KESKİN 75 CM, POLİPROPİLEN NO: 0 30 (±5) MM 1/2 YUVARLAK 75 CM, POLİPROPİLEN NO: 5/0 17 (±3) MM 1/2 YUVARLAK PLEDGETLİ SÜTUR, POLİPROPİLEN NO: 6/0 13 (±3) MM 1/2 YUVARLAK (ÇİFT) 75 CM, POLİPROPİLEN NO: 7/0 8 (±1) MM 3/8 YUVARLAK (ÇİFT) 60 CM, PTFE STREÇ İNCE DUVARLI VASKÜLER GREFT, RİNGLİ 8MMX 70CM, PTFE, TEFLON FELT YAMA 15(±1) X 15(±1)CM, SİLİKON JEL POZİSYON PEDİ, SÜRGÜ PLASTİK REUSABLE (ÇOK KULLANIMLIK), TRANSPORT VENTİLATÖR DEVRESİ YETİŞKİN-NEWPORT HT70 UYUMLU, ULTRASONİK KESME VE KOGÜLASYON CİHAZI İNCE DİSEKSİYON PROBU 5-10CM-TİROİD, VAKUMLU YARA MİNİ DRENAJ SİSTEMİ MİNİ DREN 25 ML 8-10F, VENÖZ KANÜL DUAL STAGE 34/40 FR, VENÖZ KANÜL DUAL STAGE 34/46FR, VENTİLATÖR YENİ DOĞAN SET, VENTRİKÜLOPERİTONEAL BURR HOLE ŞANT KİTİ ORTA BASINÇLI PEDİATRİK , VENTRİKÜLOPERİTONEAL BURR HOLE ŞANT KİTİ ORTA BASINÇLI YETİŞKİN, YASSI DÜZ (FLAT) DREN V BOMBA REZERVUAR 8-9MM, DİYALİZÖR SENTETİK MEMBRAN 1.4-1.5 M² kısımlarında %15(On Beş ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Nevşehir Devlet Hastanesi İhale Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

banner115
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER