AKARYAKIT SATIN ALINMASI

AKARYAKIT SATINALINMASI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU-NEVŞEHİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

AKARYAKIT SATIN ALINMASI

Akaryakıt Satın Alınması alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2018/550148

1-İdarenin

a) Adresi

:

RAŞİT BEY MAHALLESİ VAİZ OSMAN HOCA BULVARI NO:7 50200 MERKEZ NEVŞEHİR MERKEZ/NEVŞEHİR

b) Telefon ve faks numarası

:

3842128223 - 3842128224

c) Elektronik Posta Adresi

:

tuiknevsehir@tuik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

2019 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu Nevşehir Bölge Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılacak taşıtların ihtiyacında kullanılmak üzere 17.000 Litre Motorin (Diğer) akaryakıt alım işi.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Bölge Müdürlüğümüz taşıtlarının ihtiyacı olan akaryakıt ürünleri, Yurt genelinde yüklenicinin kendisinin veya bağlı olduğu akaryakıt dağıtım şirketinin bayilerine ait istasyonlarından taşıtlara teslim edilecektir.

c) Teslim tarihi

:

02/01/2019-31/12/2019 tarihleri arasında teknik şartname hükümlerine göre teslim alınacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Türkiye İstatistik Kurumu Nevşehir Bölge Müdürlüğü 1.Kat Toplantı Salonu-1 A116 nolu oda Raşitbey Mah. Vaiz Osman Hoca Bulvarı No:7 Merkez/NEVŞEHİR

b) Tarihi ve saati

:

12.11.2018 – 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

1) İstekli, “Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu” ise Enerji Piyasası Düzenlemesi Kurumu tarafından verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan, isteklinin akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşu olduğunu gösteren belge;

2) İstekli, bir akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşunun bayisi ise, isteklinin bayisi olduğu kuruluştan verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerli olan akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşunun bayisi olduğuna dair bayilik yazısı ve bayilik sözleşmesi;

3) İstekli dağıtıcı ise, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerli olan dağıtıcı lisansı,

4) İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan bayilik yapmak üzere verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerli olan “İstasyonlu Bayilik Lisansı”.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 45 TL (Türk Lirası) karşılığı:Türkiye İstatistik Kurumu Nevşehir Bölge Müdürlüğü 1. Kat İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü Raşitbey Mah. Vaiz Osman Hoca Bulvarı No:7 Merkez/NEVŞEHİR (Nevşehir Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne veya bulunduğu İlin Muhasebe Müdürlüğüne ihale kayıt numarası yazılı ihale doküman bedeli alındı makbuzunun ibrazı ile) adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza

kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Türkiye İstatistik Kurumu Nevşehir Bölge Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü 1. Kat A105 nolu oda Raşitbey Mah. Vaiz Osman Hoca Bulvarı No:7 Merkez/NEVŞEHİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer Hususlar:

İhale, Kanunun 38. maddesinde öngörülen açıklanma istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

YÜKLENİCİ, hizmet alanındaki Nevşehir, Aksaray, Niğde, Kırşehir ve Kırıkkale illerinin il belediyesi sınırları içerisinde 1 (Bir) olmak üzere, Türkiye genelinde en az 100 (Yüz) bayii (istasyon)’nin ATS’ ne dahil olduğunu sözleşme imzalanmadan önce belgelendirecektir. İhale konusu akaryakıt ürünlerinin isimleri belirlenirken EPDK tarafından yapılan düzenlemeler esas alınmıştır. İstekliler de bu isimleri esas alarak tekliflerini sunacaklardır.

banner115
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER