Bilgisayar ve Bileşenleri mal alımı

BİLGİSAYAR VE BİLEŞENLERİ NEVŞEHİR ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Bilgisayar ve Bileşenleri mal alımı

Bilgisayar ve Bileşenleri mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2019/168213

1-İdarenin

a) Adı

:

NEVŞEHİR ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

15 Temmuz Mah. Zübeyde Hanım Cad. Avanos Yolu 5 Km. Merkez/NEVŞEHİR

c) Telefon ve faks numarası

:

3842151011 - 3842151018

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

Bilgisayar ve Bileşenleri

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

11 Adet / Masaüstü Bilgisayar TİP - 1 7 Adet / Masaüstü Bilgisayar TİP - 2 6 Adet / Çok Fonksiyonlu Mono Lazer Yazıcı 25 Adet / Güç Kaynağı 18 Adet / Monitör
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Nevşehir İl Özel İdaresi Ambarı

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşme tarihinden itibaren işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

16.04.2019 - 14:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

İhale Bürosu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.

Yetkili Satıcı Belgesi teklif kapsamında sunulacaktır.

4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

Alınacak malzemeler teslim edildiğinde hiç kullanılmamış ve orjinal ambalajlarında olacaktır.İdareye kabulü gerçekleştirilen lisanslı alınan tüm bilgisayar işletim sistemleri kurulu recover bölümleri oluşturulmuş ve tüm driverları tanıtılmış olarak teslim edilecektir.İhale konusu tüm malzemeler aksi belirtilmedikçe sistem ve parça garantisi en az 2 (iki) yıl olacaktır.İhale konusu tüm malzemeler yerinde bakım ve onarımı yapılacaktır.Malın tamir süresi 15 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişki arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı : malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması halinde tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

Ürünlerin teknik şartnamede belirtilen hususları sağlayıp, sağlamadığının tespiti için ürünlere ait katalog ve belgeler ve teknik şartnameye gerekli cevap ve açıklamalarında sunulması zorunludur.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

banner115
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER