ÇİFT T YÜKSEK BAĞ TERBİYE SİSTEMİ EKİPMANLARI, DAMLA SULAMA TESİSATI MALZEMELERİ ALIMI VE KURULUMU

ÇİFT T YÜKSEK BAĞ TERBİYE SİSTEMİ EKİPMANLARI, DAMLA SULAMA TESİSATI MALZEMELERİ ALIMI VE KURULUMU NEVŞEHİR TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

ÇİFT T YÜKSEK BAĞ TERBİYE SİSTEMİ EKİPMANLARI, DAMLA SULAMA TESİSATI MALZEMELERİ ALIMI VE KURULUMU

Çift T Yüksek Bağ Terbiye Sistemi Ekipmanları, Damla Sulama Tesisatı Malzemeleri Alımı ve Kurulum mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2019/251756

1-İdarenin

a) Adı

:

NEVŞEHİR TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

2000 Evler Mahallesi Mustafa Paslanmaz Caddesi No:2 50300  MERKEZ/NEVŞEHİR

c) Telefon ve faks numarası

:

3842152050 - 3842152055

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

Çift T Yüksek Bağ Terbiye Sistemi Ekipmanları, Damla Sulama Tesisatı Malzemeleri ve Kurulum

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

13.248 Ad. Çift T Yüksek Terbiye Sistemi Ekipmanları, 73.355 m. Galvanizli Tel, 1.010 m. Kangal Boru, 13.700 m. Yuvarlak Damla Sulama Borusu, 1.024 Ad. Damla Sulama Tesisat Malzemeleri, 114 Torba Çimento, 20 Ton Kum
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Nevşehir İli Çat Kasabası

ç) Süresi/teslim tarihi

:

İşe başlama tarihinden itibaren 45 gün içinde iş teslim edilecektir.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmeye müteakip 5 iş günü içinde işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

13.06.2019 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Toplantı Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:

Teknik Şartnamede Damla Sulama Malzemelerinden TSE’li olması belirtilen malzemeler TSE Standartlarında olacaktır. Telli terbiye sisteminde kullanılacak direklerin tamamı, minimum 70 mikron kaplamalı galvanizli sacdan üretilecektir. Malzemenin kalitesi EN10346 standartlarında DX51D+Z kalitesinde veya eşdeğer kalitede olacaktır.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER
src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-auto-ads-0.1.js">