GENEL SİGORTA HİZMET ALIMI İŞİ İHALE İLANI

KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ GENEL SİGORTA HİZMET ALIMI İŞİ İHALE İLANI

GENEL SİGORTA HİZMET ALIMI İŞİ İHALE İLANI

KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ 
GENEL SİGORTA HİZMET ALIMI İŞİ İHALE İLANI

Üniversitemiz İstanbul, Nevşehir, Ankara ve Kayseri illerinde bulunan binalar ile üçüncü şahıs ve işveren maliye mesuliyet genel sigorta işlemlerinin yaptırılmasına yönelik hizmet alımı yapılacaktır. Söz konusu ihale, Kapadokya Üniversitesi İhale Yönetmeliği hükümleri uyarınca gerçekleşecektir.
1. Üniversitenin;
Adresi                                                        : Üniversite Meydanı, No: 2, 50420 Mustafapaşa, Ürgüp/Nevşehir
Telefon – Faks Numarası                          : 0384 353 50 09 – 0384 353 51 25
E-Posta Adresi                                          : info@kapadokya.edu.tr
İhale Dokümanının Görülebileceği 
İnternet Adresi                                          : www.kapadokya.edu.tr
Banka Hesap Numarası                           : TR 26 0006 2001 0410 0006 2989 81 
İhale Dokümanın Temin Edileceği Adres : Üniversite Meydanı No:2, 50420, Mustafapaşa, Ürgüp, Nevşehir
İlgili personelin Adı/Soyadı                      : Bilal KAYNAK (Yapı ve Destek İşler Daire Başkanı) 
İletişim                                                     : 0 533 601 37 92

2. İhale Konusu İşin;
İşin Adı                                                     : Genel Sigorta Hizmet Alımı İşi 
Poliçe Kapsam Alanı                                : Üniversitemiz İstanbul, Nevşehir, Ankara ve Kayseri illerinde bulunan binalar ile üçüncü şahıs ve işveren maliye mesuliyet,
İşin Miktarı                                               : 33 (Otuzüç) Yapı / 448 (Dörtyüzkırksekiz) Personel
İşin Süresi                                                : 1 (Bir) Yıl
İşin Başlangıç Tarihi                                 : 05.05.2021
İşin Bitiş Tarihi                                          : 04.05.2022
İşin Yapılışı                                               : Söz konusu işlemlerin gerçekleştirilmesinde ihale dokümanında yer alan şartnameler ve bilgiler göz önünde bulundurularak binaların ve şahısların sigortalanması sağlanacaktır.

3. İhaleye İlişkin Bilgiler
İhalenin Usulü                                           : Açık İhale
İhalenin Yapılacağı Adres                          : Üniversite Meydanı No:2, 50420 Mustafapaşa, Ürgüp/Nevşehir
Son Teklif Verme Tarihi ve Saati                : 15.04.2021 – 13:00
Teklif Verme Şekli                                      : Elden/Kargo/Posta 
İhale Dosya Bedeli                                     : 50,00 TL
Teminat                                                       : İş Bu İhale Kapsamında Geçici ve Kesin Teminat Alınmayacaktır.

4. İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde Uygulanacak Kriterler
a. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve sanayi odası belgesi veya meslek odası belgesi,
i) Gerçek kişi olması halinde ilk ilan ya da ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre ticaret ve/veya sanayi odasına ya da ilgili esnaf ve sanatkârlar odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
ii) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,
i) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi,
ii) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir ticaret sicil gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
c. Teklif mektubu,
d. Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
i) İlk ilan tarihinden itibaren geriye doğru son 5 (Beş) yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu işe benzer işlerdeki deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin en az %50 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi,
ii) İlk ilan tarihinden itibaren geriye doğru son üç yıllık mali bilanço kaydı,
iii) Teklif verecek İstekli en az A grubu sigorta acente yetki belgesine sahip olacaktır.
e. Maliye ve SGK’ya borcu olmadığına dair güncel belge,
f. İhaleye katılacak istekliler tarafından binalar için belirlenen sigorta bedelleri detaylı bir şekilde teklif dosyasında belirtilecektir.
g. İhale dokümanları (kaşeli /imzalı) teklif dosyasında sunulacaktır.
h. İhale yasaklısı olup olmadığını gösterir güncel belge,
ı. İhaleye ilişkin idari ve teknik konuları içeren şartnameler, ihale dokümanları içerisinde verilmiştir.
i. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
        
5) Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat esasına göre belirlenecektir.
6) İstekliler, tekliflerini birim fiyat üzerinden vereceklerdir.
7) Verilen tekliflerin geçerlilik süresi son teklif tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü olacaktır.
8) İhaleye ortak girişim veya konsorsiyum olarak teklif verilemez.
9) Diğer Hususlar

a. İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya Üniversitenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder ve değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda aşırı düşük bulunan teklifler reddedilir.
b. İhale konusu işin özelliği nedeniyle ihtiyaç görülmesi halinde, ihale aşamasında isteklilerden alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işleri belirtmeleri, sözleşme imzalamadan önce de alt yüklenicilerin listesini Üniversitenin onayına sunmaları istenebilir. Ancak bu durumda, alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
c. İhale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylanması halinde ihale geçerli; iptal edilmesi halinde hükümsüz sayılır.
d. Sözleşme konusu işin, sözleşmede belirtilen süreye göre tamamlanamaması halinde, gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin binde altı (%0,006) oranında gecikme cezası uygulanacaktır.
e) İş bu ihale kapsamında yayınlanan şartnameler ihale dosyanın ayrılmaz parçasıdır.

banner115
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER