HAVALANDIRMA SİSTEMİ KURULUMU MALZEME VE HİZMET ALIMI İŞİ İHALE İLANI

KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ HAVALANDIRMA SİSTEMİ KURULUMU MALZEME VE HİZMET ALIMI İŞİ İHALE İLANI

HAVALANDIRMA SİSTEMİ KURULUMU MALZEME VE HİZMET ALIMI İŞİ İHALE İLANI
banner116

KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ

 HAVALANDIRMA SİSTEMİ KURULUMU MALZEME VE HİZMET ALIMI İŞİ

İHALE İLANI

Üniversitemiz Nevşehir yerleşkesinde faaliyet gösteren çocuk gelişim uygulama ve araştırma merkezi binasına havalandırma sistemi kurulması işine yönelik malzeme ve hizmet alımı yapılacaktır. Söz konusu ihale, Kapadokya Üniversitesi İhale Yönetmeliği hükümleri uyarınca gerçekleşecektir.

1. Üniversitenin;

Adresi                                                            : Üniversite Meydanı No:2, 50420, Mustafapaşa, Ürgüp, Nevşehir

Telefon – Faks Numarası                              : 0384 353 50 09 – 0384 353 51 25

E-Posta Adresi                                                          : info@kapadokya.edu.tr

İhale Dokümanının Görülebileceği

İnternet Adresi                                              : www.kapadokya.edu.tr

Banka Hesap Numarası                                : TR 26 0006 2001 0410 0006 2989 81

İhale Dokümanın Temin Edileceği Adres     : Üniversite Meydanı No:2, 50420, Mustafapaşa, Ürgüp, Nevşehir

İlgili personelin Adı/Soyadı                           : Bilal Kaynak (Yapı ve Destek İşler Daire Başkanı)

İletişim                                                           : 0 533 601 37 92

2. İhale Konusu İşin;

İşin Adı                                                          : Havalandırma Sistemi Kurulumu Malzeme ve Hizmet Alımı İşi

İşin Miktarı                                                   : 1 (Bir) Adet 

İşin Yapılacağı Yer                         : Kapadokya Üniversitesi’nin Nevşehir yerleşkesinde bulunan Çocuk Gelişim Uygulama ve Araştırma Merkezi kullanım alanlarına ihale dokümanında bulunan şartnameler ve bilgiler doğrultusunda havalandırma sistemi kurulumu yapılacaktır.

İşin Süresi                                          : 7 (Yedi) Gün

İşe Başlama Tarihi                            : 06.05.2021

İşin Bitiş Tarihi                                  : 12.05.2021

3. İhaleye İlişkin Bilgiler

İhalenin Usulü                                               : Açık İhale

İhalenin Yapılacağı Adres                : 2000 Evler Mahallesi Mustafa Paslanmaz Caddesi No:18 Merkez/Nevşehir.

Son Teklif Verme Tarihi ve Saati     : 19.04.2021 – 13:00

Teklif Verme Şekli                             : Elden/Kargo/Posta

İhale Dosya Bedeli                            : 50,00 TL

 1. İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde Uygulanacak Kriterler
  1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve sanayi odası belgesi veya meslek odası belgesi,
   1. Gerçek kişi olması halinde ilk ilan ya da ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre ticaret ve/veya sanayi odasına ya da ilgili esnaf ve sanatkârlar odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
   2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
  2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,
   1. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi,
   2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir ticaret sicil gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
  3. Teklif mektubu,
  4. d)    Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
   1. İlk ilan tarihinden itibaren geriye doğru son 5 (Beş) yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu işe benzer işlerdeki deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin en az %70 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi,
   2. Sistem kurulumunda kullanılacak cihazlara yönelik üretici firma tarafından taahhüt edilen garanti belgeleri,
   3. Teklif veren İstekliler tarafından temin edilecek cihazlara ait teknik ve görsel bilgiler,
   4. Teklif veren İstekli bünyesinde en az beş (5) yıl deneyimli makine mühendisi ve makine teknikeri çalıştırdığına dair hizmet döküm belgesi,
   5. TS EN ISO 9001:2015 belgesi,
   6. Yerli Malı Üretim Belgesi,
   7. vii)    Mekanik Tesisat Uzman Mühendislik Belgesi,

e) Maliye ve SGK’ya borcu olmadığına dair güncel belge,

f) İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir

g) İhale dokümanları (kaşeli /imzalı) teklif dosyasında sunulacaktır.

h) İhale yasaklısı olup olmadığını gösterir güncel belge,

i) İhaleye ilişkin idari ve teknik konuları içeren şartnameler, ihale dokümanları içerisinde verilmiştir.

 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat esasına göre belirlenecektir.
 2. İstekliler, teklif ettikleri bedelin en az %3’ü, en fazla %6’sını geçmeyecek şekilde kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 3. İstekliler, tekliflerini birim fiyat üzerinden vereceklerdir.
 4. Yükleniciden sözleşme bedelinin %6’sı oranında kesin teminat alınacaktır.
 5. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi son teklif tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü olacaktır.
 6. İhaleye ortak girişim veya konsorsiyum olarak teklif verilemez.
 7. Diğer Hususlar
  1. İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya Üniversite’nin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder ve değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda aşırı düşük bulunan teklifler reddedilir.
  2. İhale konusu işin özelliği nedeniyle ihtiyaç görülmesi halinde, ihale aşamasında isteklilerden alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işleri belirtmeleri, sözleşme imzalamadan önce de alt yüklenicilerin listesini Üniversite’nin onayına sunmaları istenebilir. Ancak bu durumda, alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
  3. İhale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylanması halinde ihale geçerli; iptal edilmesi halinde hükümsüz sayılır.
  4. İşbu ihale kapsamında yayınlanan şartnameler ihale dosyanın ayrılmaz parçasıdır.
  5. Kapadokya Üniversitesi, önceden öngörülemeyen (Salgın, doğal afetler, seferberlik, yangın vb.) veya Üniversitelerin eğitime belirsiz süre ara vermesi, vb. gibi sebeplerden dolayı sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir, uzatabilir.
  6. İhale dokümanında yer alan maddeler ve hükümler doğrultusunda Yüklenici tarafından alınacak 1 (Bir) Adet Havalandırma Sistemi Kurulumu işinin temin edilememesi ve teslim edilememesi durumunda, sözleşme Üniversite tarafından tek taraflı olarak feshedilir.
  7. Üniversite tarafından belirtilen gün ve süre içinde teslim edilmemesi halinde, gecikilen her takvim günü için, sözleşme bedelinin binde altı (%0,006) oranında gecikme cezası kesilir.
banner115
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER