İHALE DUYURUSU

İHALE DUYURUSU NEVŞEHİR VALİLİĞİ İl Kültür Turizm Müdürlüğü

İHALE DUYURUSU

İl /İlçe

Nevşehir / Avanos

Mahalle / Köy

Özkonak Kasabası

Mevkii

Camikebir

Pafta/Cilt No

16-17

Ada/Sayfa No

-

Parsel/Sıra No

15163

Yüzölçümü(m2)

39,72

Cinsi

Ticari Ünite

Sınırları

Bağımsız Bölüm

Niteliği

Kafeterya

İl /İlçe

Nevşehir / Avanos

Mahalle / Köy

Özkonak Kasabası

Mevkii

Camikebir

Pafta/Cilt No

16-17

Ada/Sayfa No

-

Parsel/Sıra No

15163

Yüzölçümü(m2)

57,80

Cinsi

Ticari Ünite

Sınırları

Bağımsız Bölüm

Niteliği

Hediyelik Eşya Satış Yeri

NEVŞEHİR VALİLİĞİ
İl Kültür Turizm Müdürlüğü

  1. Yukarıda tapu kaydı, niteliği ve diğer özellikleri belirtilen Özkonak Yer altı Şehri Karşılama Merkezinde bulunan 2 adet ticari ünite; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 51/g maddesine göre Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir.
  2. İhaleler aşağıda belirtilen gün ve hizalarında gösterilen saatlerde Nevşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Binasında yapılacaktır.

İşin Adı

Kiralama

Süresi

Muhammen

Bedeli

(TL)

Geçici

Teminat

(TL)

İhale Tarihi ve Günü

İhale

Saati

Ticari Ünite (Kafeterya)

3 yıl

24'.600,00 (İlk Yıl İçin)

2.214,00

13.11.2018

Sah

14.00

Ticari Ünite (Hediyelik Eşya Satış Yeri)

3 yıl

34.500,00 (İlk Yıl İçin)

3.105,00

13.11.2018 Salı

15.00

3. İhale dokümanları, her gün mesai saatleri içinde Nevşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde görülebilir.

4. İhaleye katılabilmek için; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanun ve Yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak ve aşağıda belirtilen belgeleri ibraz etmek şarttır.

4.1- Gerçek Kişiler için Nüfus cüzdan sureti ve İkametgâh belgesi ya da T C Kimlik Numarasını ihtiva eden "Nüfus Cüzdanı" veya "Pasaport" ibrazı

4 2-Adli Sicil Belgesi aslı (son altı aya ait),

4.3- Geçici Teminatın Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü’nün T C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Girişimci Şubesi nezdinde bulunan İ R 370001002533034831705194 IBAN numarasına yatırıldığını gösteren Banka dekontu veya Geçici Teminat Mektubu (Geçici Teminat Mektubu verilmesi halinde Mektubun 2886 say lı Devlet İhale Kanunun 26. Maddesi hükmü gereğince süresiz düzenlenmiş olması, aynı kanunun 27. Maddesi hükmü gereğince de Her teminat mektubunda daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterilmiş olması gerekmektedir.

4.4.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren, ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküleri (Tüzel Kişiler)

4.5. Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kavi li olduğuna dair belge (Tüzel Kişiler) 

4.6. Vekâleten iştirak edilmesi halinde noter tasdikli vekâletname

4.7. İhale tarihinden sonra kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair temin edilecek belgenin aslı veya noter tasdikli sureti ile sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair Sosyal Güvenlik Kurumundan temin edilecek belgenin aslı veya noterli tasdikli sureti

4.8. İstekliler teklif ettikleri ticari üniteye ait teklif mektubunu imzalı ve firma kaşeli olarak rakam ve yazıyla KDV hariç olarak yazarak bir zarfın içine koyacaklar bu zarfın üzerine de mecurun (kiralanan yer) adı belirtilmek suretiyle teklif mektubudur yazılacaktır İhale; ilk teklif kapalı, diğer teklifler şifahi alınacak olup ihale komisyonu son oturumu belirleyebilecek ve son teklif kapalı olarak isteyebilecektir. İhale teklifler sonunda en yüksek bedeli teklif eden isteklide kalacaktır.

5. Teklifler, ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar şahsen İdareye (tekliflerin sunulacağı yere) teslim edilir Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir. Bu durum bir tutanakla tespit edilir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

6. İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Ayrıntılı bilgi için

Telefon : (0384)2134260 Faks : (0384)213 7045

Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2018, 10:33
banner115
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER