İHALE İLANI NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

İHALE İLANI NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

İHALE İLANI NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

1-Aşağıda niteliği, tahmini bedeli, ihale günü ve saati belirtilen işler; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir.

2-İhaleler aşağıda belirtilen gün ve hizalarında gösterilen saatlerde Üniversitemiz Rektörlük Binası (İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı)nda yapılacaktır.

3-İhale dokümanları, her gün mesai saatleri içinde İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye katılacak isteklilerin, ihaleye girecekleri ihale iş kalemleri için ayrı ayrı olmak üzere işin adını belirterek Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Muhasebe Birimine 100,00-¨ (YüzTürkLirası) ihale dokümanı bedelinin yatırıldığını gösteren makbuz karşılığında İhale Dokümanını satın almaları zorunludur.

4-İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları belgelerini kapalı zarf içinde ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Birimine teslim edeceklerdir.

5- Posta ile yapılacak müracaatlarda isteklilerin tekliflerini 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. ve 46. maddelerine uygun olarak göndermeleri ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması gerekmektedir. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden idare veya ihale komisyonu sorumlu değildir.

6-İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

6-İsteklilerin ihaleye katılabilme şartları ve isteklilerden istenilen belgeler;

                a-İsteklilerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olup, engel hali bulunmamak,

b-Kanuni ikametgah sahibi olmak (Gerçek kişi Nüfus Müdürlüğünden Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Bilgilerini gösterir belge),  

c-Tebligat için adres beyanı, ayrıca telefon, varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

ç-Adli Sicil kaydı (son altı aya ait) (Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliği oluşturan gerçek kişilerin her biri için alınacaktır.),

d- Nüfus Cüzdanı aslı veya onaylı sureti (T.C. kimlik numaralı),

e- İhaleye katılacak gerçek kişi ise noterden onaylı imza beyannamesi,

f- Geçici nakit teminat tutarının Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Muhasebe Birimine yatırıldığına dair vezne alındısı veya banka teminat mektubu,

g-Üniversiteye borcu bulunmadığına ilişkin belge, (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığından alınacaktır)

h- İhale Dokümanı aldığına dair belge,

ı- 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’na göre düzenlenmiş yiyecek-içecek satışı işletmeciliği yapabileceğine ilişkin düzenlenmiş belge ya da fiilen bu iş ile iştigal ettiğini gösterir Meslek Odası veya Ticaret Odası kaydı belgesi,

i- Meslek Odası veya Ticaret Odası kaydı olmayıp 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’na göre düzenlenmiş belgeler ile ihaleye katılanların ilgili Meslek Odası veya Ticaret Odasına sözleşme tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kayıt olacağına dair taahhütname,

j-Tüzel kişiler için, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak;

1-İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi,

2-Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

3- Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri ve vekaletname,

4-Vergi kimlik numarasını gösterir belge,

l-İstenilen belgeler 2020  tarihli ve asıl, noter tasdikli veya aslı idarece görülmüştür olacaktır.

m-İstekliler ihaleden önce, kiralama ihalesi yapılacak çay ocağı ve otomat yerleri için muhammen bedelin %3’ü oranında; Geçici Teminat yatıracaklardır.

n-Gerçek kişiye vekalet kabul edilmeyecektir.

İşin Adı

Kiralama Süresi

Muhammen Bedeli () (KDV Hariç-İlk Yıl İçin)

Geçici Teminat ()

İhale Tarihi ve Günü

İhale Saati

Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi 1 (bir) Adet Yiyecek/İçecek Otomatı ile 1 (bir) Adet Çay/Kahve Otomatı Yerleri Kiralama İşi

3 yıl

2.600,00

78,00

09.03.2020 (Pazartesi)

10.00

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 1 (bir) Adet Yiyecek/İçecek Otomatı ile 1 (bir) Adet Çay/Kahve Otomatı Yerleri Kiralama İşi

3 yıl

5.300,00

159,00

09.03.2020 (Pazartesi)

10.30

Mühendislik Mimarlık Fakültesi Personel Çay Ocağı Yeri Kiralama İşi

3 yıl

1.207,00

36,21

09.03.2020 (Pazartesi)

11.00

Meslek Yüksekokulu Personel Çay Ocağı Yeri Kiralama İşi

3 yıl

767,00

23,00

09.03.2020 (Pazartesi)

11.30

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner44