İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ TEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇGKS PROJESİ

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ TEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇGKS PROJESİ NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ TEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇGKS PROJESİ

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ TEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇGKS PROJESİ

NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İl Emniyet Müdürlüğü Merkez TEM Şube Müdürlüğü ÇGKS Projesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2021/221054

1-İdarenin

a) Adresi

:

15 TEMMUZ MAH. ZÜBEYDE HANIM CAD.KAYSERİ YOLU 5.KM 50300 MERKEZ NEVŞEHİR MERKEZ/NEVŞEHİR

b) Telefon ve faks numarası

:

3842151011/363 - 3842151018

c) Elektronik Posta Adresi

:

info@nevsehirozelidare.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

İl Emniyet Müdürlüğü Merkez TEM Şube Müdürlüğü ÇGKS Projesi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

İl Emniyet Müdürlüğü Merkez TEM Şube Müdürlüğü

c) Teslim tarihi

:

Sözleşmeye imza tarihinden itibaren 30 gün içerisinde çalışır vaziyette teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

15 Temmuz Mah. Zübeyde Hanım Cad. Avanos Yolu 5 Km Merkez NEVŞEHİR

b) Tarihi ve saati

:

27.04.2021 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

1.GARANTİ ŞARTLARI
1.1.Genel Hükümler
1.1.1.Garanti idare/kullanıcı birimin kabul tutanağını onaylaması ile başlar ve süresi 2 (iki) yıldır, eğer üretici garantisi 2 (iki) yıldan daha fazla ise üretici garantisi geçerli olacaktır. Garanti ile ilgili belgeler idare/kullanıcı birime muayene ve kabul aşamasında teslim edilecek ve tutanak altına alınacaktır. Bahse konu tutanak muayene ve kabul aşamasında muayene ve kabul komisyonuna sunulacaktır.
1.1.2.Garanti süresince yüklenici, yükümlü olduğu mal ve hizmette bir problem çıkması durumunda, bu problemleri ücretsiz olarak giderecektir. Arızalı donanım/cihazın değişikliği söz konusu olduğunda işçilikte dahil olmak üzere tüm masraflar yükleniciye ait olacaktır.
1.1.3.Her bir donanım/cihaz için; 1 (bir) yıl içerisinde aynı arıza 2 (iki), farklı arızaların 4 (dört)’den fazlası meydana gelmesi veya garanti süresi içerisinde farklı arıza toplamının 6 (altı)’yı bulması durumunda yüklenici, 15 (onbeş) takvim günü içerisinde donanım/cihazı yenisi ile değiştirecektir.
1.1.4.Sistemle ilgili herhangi bir sorun oluştuğunda irtibata geçilmek üzere, yüklenici bir çağrı / irtibat bilgilerini muayene ve kabul esnasında idare/kullanıcı birime bildirecek ve tutanak altına alınacaktır. Bahse konu tutanak muayene ve kabul aşamasında muayene ve kabul komisyonuna sunulacaktır.
1.1.5.Garanti süresince yüklenici, çağrı açıldığı tarih ve saatten itibaren, en geç 24 (yirmidört) saat içerisinde arızayı giderecek, belirtilen saat içerisinde arıza yerinde giderilmez ise aynı işleve sahip konsinye donanım takılacaktır. Konsinye donanımın takılması durumunda 45 (kırkbeş) takvim günü (arıza için çağrı bildirim tarih ve saatinden itibaren) içerisinde arıza sonuçlandırılacaktır. Arızalı donanım/cihaz tamir edilip çalışır halde montajı yapıldıktan sonra, konsinye donanım yüklenici tarafından alınacaktır.
1.1.6.İdare/kullanıcı birim; yukarıda belirtilen bahse konu konsinye donanımın, arızalı donanım/cihaz ile değiştirilmesinden sonra arızalanması durumunda, yükleniciye arıza için çağrı bildiriminde bulunacaktır. Yüklenici arıza için çağrı bildirim tarihinden en geç 24 (yirmidört) saat içerisinde arızayı giderecek veya arızalı konsinye donanımı yeni konsinye donanım ile değiştirecek olup, her konsinye donanım arızasında yukarıda anlatılan iş ve işlemler tekrar edecektir. Bahse konu arıza için çağrı bildiriminden sonraki geçen süre, 45 (kırkbeş) takvim günlük süre (ilk arıza için çağrı bildirim tarih ve saati) içerisinde sayılacaktır.
1.1.7.Yüklenici, teknik servise götürdüğü donanım/cihazı arıza için çağrı bildirim tarihinden itibaren en geç 45 (Kırkbeş) takvim günü içerisinde arızası giderilmiş şekilde teslim ederek kurulumunu yapacaktır. 45 (Kırkbeş) takvim günü süresinde arızası giderilememiş donanım/cihaz bu süre bitmeden yenisi ile değiştirilecek ve tamirde geçen süre garanti süresi bitimine eklenecektir.
1.1.8.Yüklenici, görüntü/veri kaybı yaşandığı tespit edilen, herhangi bir ya da birden fazla noktanın sorununu, çağrının kendisine iletilmesinden itibaren yine sorun giderme süreleri içerisinde tespit edecektir. Yüklenici sorumluluğunda olmayan bir durum ise (yüklenici tarafından sağlanan donanım, cihaz, yazılım, kurulum, montaj hizmeti vb. nedenlerden kaynaklanmıyorsa) bu durumu idare/kullanıcı birime bildirecektir. Bildirilen bu durumlar idare/kullanıcı birim tarafından incelenip; onaylanır ise çağrı idare/kullanıcı birim tarafından ilgili birime aktarılacaktır. Bu aktarma işlemi sonrası yüklenicinin çağrı ile ilgili 24 (yirmidört) saatlik sorun giderme süresi sonlandırılacaktır. (Çağrı kapatılacaktır). İdare/kullanıcı birim tarafından ilgili birimlere aktarılan çağrıların gereğinin yapılması/yaptırılması sonucunda halen sistemdeki arızaların (çok nedenli arızalar) devam etmesi durumunda; idare/kullanıcı birim arızanın giderilmesi için yeniden yükleniciye çağrı açacak, bu durumda çağrı prosedürü yeniden başlayacaktır.
1.1.9.Açılan arıza için çağrı bildirim formuna istinaden yüklenici tarafından söz konusu arıza için yapılan yanlış/asılsız arıza tespiti ve/veya başka kurum ve kuruluşlara yönlendirme yapılması durumlarının idare/kullanıcı birim tarafından tespit edilmesi halinde; cezaya konu olan süreler (varsa), arıza için açılan ilk çağrı bildirim formunda bildirilen tarih ve saat baz alınarak belirlenecek ve bu şartnamenin ilgili maddesinde belirtilen cezayı müeyyideler bu süreler baz alınarak hesaplanacaktır.
1.1.10.Söz konusu süreler mesai saatleri ile sınırlı değildir, resmi tatil ve mesai harici zamanı da kapsayacaktır.
1.1.11.İdare/kullanıcı birimce gizli bilgilerin ve kayıtların tutulduğu belirlenen donanım/cihazların (NVR, depolama ünitesi, masaüstü bilgisayar ve dizüstü bilgisayarlara ait sabit disk vb.) arızalanması halinde sorun yerinde giderilecektir. Eğer sorun yerinde giderilemiyorsa, arızalı donanım/cihaz bulunduğu yerleşkenin dışına çıkarılmadan idare/kullanıcı birime teslim edilecektir. Yüklenici arızalı donanım/cihaz (donanım/cihaz içerisinde bulunan parça) yerine yenisini ücretsiz verecektir.
1.1.12.Yüklenici hiçbir durumda idare/kullanıcı birimin yazılı izni olmaksızın donanım/cihazları ya da parçalarını yerinden almayacaktır. Ancak arızanın giderilmesi için donanım/cihazın yükleniciye teslim edilmesi gerekiyorsa, bahse konu arızalı cihaz, açılan arıza çağrı formuna istinaden arızanın giderilmesi/yapılması amacıyla tutanak karşılığında ve 6.1.11’de belirtilen hususlara uygun olarak yükleniciye teslim edilecektir.
1.1.13.Yüklenici garanti süresince, idare/kullanıcı birimin talep etmesi halinde donanım/cihazların teknik özelliklerine uygun ilave bellek artırımı, parça değişikliği ve ekleme işlemlerini ücreti mukabili yerine getirecektir.
1.1.14.Yüklenici; kabin üzerine yerleştirilen logo, nokta numarası ve teknik bilgi çıkartmalarını garanti süresi boyunca zarar görmeleri durumunda yenileyecektir.
1.1.15.Şehir şebekesinde meydana gelen piklerden (Ani voltaj düşmesi, yükselmesi, yıldırım düşmesi) ve yetersiz topraklamadan kaynaklı oluşan donanım/cihaz arızalarından garanti süresince yüklenici sorumludur.
1.1.16.Mücbir sebep kapsamına giren su baskını, doğal afet (yıldırım düşmesi hariç), sabotaj, terör saldırısı vb. gibi hallerde, kamera görüntülerinin izlenebilmesi için garanti süresi boyunca yüklenici tarafından demontaj kurulum ve işçilik için herhangi bir masraf talep etmeden gerekli işlemler gerçekleştirecektir. Yapılacak işlemler sırasında kullanılacak tüm malzemeler idare/kullanıcı birim tarafından sağlanacaktır.
1.1.17.İdare/kullanıcı birimin eğitim almış personeli (EGM Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Daire Başkanlığı tarafından verilen ÇGKS Temel Bileşenleri ve Projelendirme, KGYS (Kent Güvenlik Yönetim Sistemi) Görüntü Sistemleri ve/veya Temel Teknisyenlik Eğitimi veya bu proje kapsamında uygulamalı sistem yöneticisi eğitim alan sertifika/katılım belgesi bulunan personel); gecikmesinde sakınca bulunan durumlarda mevcut arızaya müdahale edip; donanım/cihaz takıp-sökme vb. işlemleri yapabilecektir. Bu yapılan işlemler donanım/cihaz ve sistemlerin garanti şartlarına etki etmeyecektir. Yüklenici tarafından tesis edilen donanım/cihaz ve sistemlerin garanti ve bakım hizmetleri Yüklenici tarafından verilmeye devam edecektir.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

1- İstekliler teklif edilecek kameralar ve NVR cihazlarına ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğu gösteren belgeleri teklif ekinde sunacaklardır.

2-İstekliler; teklif edilecek her tipten Kameraları, NVR cihazları, Ağ Anahtarlarıyla ilgili teknik dokümantasyonu Türkçe olarak teklif ekinde sunacaktır.

3-İstekliler; Şartname eklerinde yer alan Ek-7 formunu doldurarak teklif ekinde sunacaktır.

4-Tüm kameralar, NVR ve Ağ Anahtarları CE veya UL standartına sahip olacak olup bu husus donanım/cihazların teknik dokümantasyonu veya ayrı bir belge üzerinden teklif ekinde sunulacaktır.

5-Teknik şartnamenin “3.1.23” maddesinde yer alan analizler teklif ekinde kamera ve NVR’ın teknik dokümantasyonu üzerinden sunulacaktır.

6-İstekliler teklif edilecek her tipten Operatör Bilgisayarı ve monitör (tip 1) ile ifade alma odası mikrofonlarına ait teknik dokümantasyonlarını Türkçe olarak teklif ekinde sunacaklardır.

4.3.3. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

1- İstekliler teklif edilecek kameralar ve NVR cihazlarına ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğu gösteren belgeleri teklif ekinde sunacaklardır. 2-İstekliler; teklif edilecek her tipten Kameraları, NVR cihazları, Ağ Anahtarlarıyla ilgili teknik dokümantasyonu Türkçe olarak teklif ekinde sunacaktır. 3-İstekliler; Şartname eklerinde yer alan Ek-7 formunu doldurarak teklif ekinde sunacaktır. 4-Tüm kameralar, NVR ve Ağ Anahtarları CE veya UL standartına sahip olacak olup bu husus donanım/cihazların teknik dokümantasyonu veya ayrı bir belge üzerinden teklif ekinde sunulacaktır. 5-Teknik şartnamenin “3.1.23” maddesinde yer alan analizler teklif ekinde kamera ve NVR’ın teknik dokümantasyonu üzerinden sunulacaktır. 6-İstekliler teklif edilecek her tipten Operatör Bilgisayarı ve monitör (tip 1) ile ifade alma odası mikrofonlarına ait teknik dokümantasyonlarını Türkçe olarak teklif ekinde sunacaklardır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Nevşehir İl Özel İdaresi İhale Bürosu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER