İLAN İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN

İLAN İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN

İLAN İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, aşağıda cinsi, mevkii, pafta, parsel numarası, metrekaresi, aylık muhammen kira bedeli, geçici teminatı belirtilen taşınmazlar ( Nevşehir İl Özel İdaresi İl Encümeninin kararına istinaden) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılmıştır.

Taşınmazların kira ihalesi, 08/01/2021 Cuma günü tabloda belirtilen saatte İl Özel İdaresi Encümen toplantı salonunda, İl Encümeni tarafından yapılacaktır.

İhale Konusu taşınmazlardan Tarla niteliğindeki taşınmaz 5 yıl süreyle, konut niteliğindeki taşınmaz ise 3 yıl süreyle kiraya verilecektir.

İhaleye katılabilmek için;

  • Kanunî  ikametgah belgesi, nüfus cüzdanı aslı veya noter tasdikli örneğini, ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresi
  • Vekaleten ihaleye katılma halinde istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter imza beyannamesi
  • Herhangi bir firma veya şirket  ise; 2020 yılı içerisinde alınmış Ticaret Odası kayıt belgesi, Ticaret Odası sicil tastiknamesi, imza sirküsü ve yetki belgesini ibraz etmeleri şarttır.
  • Nevşehir İl Özel İdaresi Halk Bankası TR 97 0001 2009 6860 0007 0000 77 nolu IBAN’ a yatırılmış geçici teminat dekontu.
  • İhale şartnamesinin okunup kabul edildiğine dair her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi ibraz etmek suretiyle ilanda istenilen belgeleri 08/01/2021 Cuma günü 10:30’ a kadar İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğüne vermeleri zorunludur.
  • İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR

TAŞINMAZLARIN BULUNDUĞU YER VE MEVKİİ

PAFTA

ADA

PARSEL

TAPU CİNSİ

KULLANIM AMACI

YILLIK KİRA BEDELİ

İHALE BEDELİ

%3 LÜK GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI

İHALE TARİHİ VE SAATİ

KOZAKLI KALECİK KÖYÜ

382 ADA 36 PARSEL

TARLA

TARIM

3.500,00 TL

17.500,00 TL

525,00 TL

08/01/2021 SAAT: 11:00

ACIGÖL İNALLI KÖYÜ

123 ADA 1 PARSEL

ARSA VE DÜKKAN VE EV

KONUT

380,00 TL

13.680,00 TL

410,40 TL

08/01/2021 SAAT: 11:05

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER