İLAN İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN

İLAN İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN

İLAN İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, aşağıda cinsi, mevkii, pafta, parsel numarası, metrekaresi, aylık muhammen kira bedeli, geçici teminatı belirtilen taşınmazlar ( Nevşehir İl Özel İdaresi İl Encümeninin kararına istinaden) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile 10 (on) yıllığına kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılmıştır.

   Taşınmazların kira ihalesi, 03/06/2021 Perşembe günü tabloda belirtilen  saatte İl Özel İdaresi  Encümen toplantı salonunda, İl Encümeni tarafından yapılacaktır.

İhale Konusu taşınmazın kira süresi 10 (on) yıldır.

İhaleye katılabilmek için;

  • Kanuni  ikametgah belgesi, nüfus cüzdanı aslı veya noter tasdikli örneğini, ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresi
  • Vekaleten ihaleye katılma halinde istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter imza beyannamesi
  • Herhangi bir firma veya şirket  ise; 2020 yılı içerisinde alınmış Ticaret Odası kayıt belgesi, Ticaret Odası sicil tastiknamesi, imza sirküsü ve yetki belgesini ibraz etmeleri şarttır.
  • Nevşehir İl Özel İdaresi Halk Bankası TR 97 0001 2009 6860 0007 0000 77 nolu IBAN’ a yatırılmış geçici teminat dekontu.
  • İhale şartnamesinin okunup kabul edildiğine dair her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi ibraz etmek suretiyle ilanda istenilen belgeleri 03/06/2021 Perşembe günü saat 10:00 ‘a kadar İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğüne vermeleri zorunludur.
  • İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR

TAŞINMAZLARIN BULUNDUĞU YER VE MEVKİİ

PAFTA

ADA

PARSEL

TAPU CİNSİ

KULLANIM AMACI VE YERİ

AYLIK KİRA BEDELİ

10 YILLIK KİRA BEDELİ

%3 LÜK GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI

İHALE TARİHİ VE SAATİ

HACIBEKTAŞ İLÇESİ BALA MAH.

5 ADA 14 PARSEL

2 KATLI KARGİR ÖZEL İDARE BİNA

DEPO ESKİ İLÇE ÖZEL İDARE KISMI

500,00 TL

60.000,00 TL

1.800,00 TL

03/06/2021 SAAT: 10:30

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER