İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET ALIMI

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET ALIMI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET ALIMI

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmet Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık hale usulü ile hale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                     : 2021/34456

1- İdarenin

a) Adresi                                             : 2000 Evler Mah. Zübeyde Hanım Cad. Damat İbrahim Paşa

                                                                 Yerleşkesi 50300 NEVŞEHİR MERKEZ/NEVŞEHİR

b) Telefon ve faks numarası       : 3842281080 - 3842281083

c) Elektronik Posta Adresi           : imid@nevsehr.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı            : İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmet Alımı, İş Sağlığı ve Güvenliği

                                                                 (Uzmanı) Hizmet 124200 Dakika Hizmet Alımı İş Sağlığı ve

                                                                 Güvenliği (Hekim) Hizmet 62100 Dakika Hizmet Alımı

                                                                 Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde

                                                                 bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer                              : Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

c) Süresi                                              : İşe başlama tarihi 06.03.2021, işin bitiş tarihi 31.12.2021

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                               : Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire                                                              

                                                                 Başkanlığı İhale Salonu

b) Tarihi ve saati                              : 10.02.2021 - 14:00

4.            İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1.        İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Ortak Sağlık Güvenlik Birim İzin/Yetki Belgesi, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi

4.1.2.     Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3.     Şekil ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4.     Şekil ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5.     İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6.     Tüzel kişi tarafından iş deneyimin göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına at olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mal müşavir ya da serbest muhasebeci mal müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2.        Ekonomik ve mal yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mal yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3.        Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.     İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, hale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2.     İsteklinin teklif kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

OSGB Yetki Belgesi

4.4.        Bu halede benzer ş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.     Her türlü İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmet Alımı İşler bu halede benzer ş olarak kabul edilecektir.

5.            Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6.            İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7.            İhale dokümanının görülmesi:

7.1.        İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

7.2.        İhaleye teklif verecek olanların hale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8.            Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İdari ve Mal İşler Daire Başkanlığı adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9.            İstekliler tekliflerin, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine hale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu halede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10.          İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11.          Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

12.          Konsorsiyum olarak haleye teklif verilemez.

13.          Bu halede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.          Diğer hususlar:

Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

banner115
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER