KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ KÖMÜR ALIMI

KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ KÖMÜR ALIMI İHALE İLANI

KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ KÖMÜR ALIMI

KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ KÖMÜR ALIMI

İHALE İLANI

Kapadokya Üniversitesi kömür alımı açık ihale usulüyle ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda verilmiştir. 

 1. Üniversitenin;

Adresi                                         : Üniversite Meydanı 50420, Mustafapaşa, Ürgüp, Nevşehir

Telefon – Faks Numarası                       : 0384 353 50 09 – 0384 353 51 25

E-Posta Adresi                           : info@kapadokya.edu.tr

İhale Dokümanının Görülebileceği İnternet Adresi: www.kapadokya.edu.tr

Banka Hesap Numarası                         :  TR 26 0006 2001 0410 0006 2989 81

Adı/Soyadı/Unvanı                     : Bilal KAYNAK (Yapı ve Destek İşleri Daire Başkanı)

İletişim                                        : 0 533 601 37 92

 1. İhale Konusu İşin ;

Adı                                              : Kömür Alımı

Alım Miktarı                               : 400 (Dörtyüz) Ton

Teslim Yeri                                 : Kapadokya Üniversitesi (Mustafapaşa, Ürgüp, Uçhisar) Yerleşkeleri

Teslimat Başlangıç Tarih                       : 12.10.2020

Teslimat Bitiş Tarih                    : 31.08.2021

 1. İhaleye İlişkin Bilgiler;

İhalenin Usulü                            : Açık İhale

İhalenin Yapılacağı Adres         : Kapadokya Üniversitesi, Mustafapaşa, Ürgüp/Nevşehir

Son Teklif Verme Tarihi ve Saati          : 22.09.2020 – 17:00

Teklif Verme Şekli                      : Elden/Posta/Kargo

İhale Dosya Bedeli                     : 50.00 TL

İhalenin Konusu: Üniversitemiz kullanımında bulunan eğitim, öğrenci konaklama, misafirhane, lojman vb. binalar için stok ve ihtiyaç doğrultusunda kömür alımı yapılması işidir.

 1. İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde Uygulanacak Kriterler
  1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve sanayi odası belgesi veya meslek odası belgesi,
   1. Gerçek kişi olması halinde ilk ilan ya da ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre ticaret ve/veya sanayi odasına ya da ilgili esnaf ve sanatkârlar odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
   2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
  2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,
   1. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi,
   2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir ticaret sicil gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
  3. Teklif mektubu,
  4. İlk ilan tarihinden itibaren geriye doğru son on yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu işe benzer işlerdeki deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin en az %70 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi,
  5. Maliye ve SGK’ya borcu olmadığına dair güncel belge
 2. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 3. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat esasına göre belirlenecektir.
 4. İstekliler, teklif ettikleri bedelin en az %3’ü en fazla %6’sını geçmeyecek şekilde kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir
 5. İstekliler, tekliflerini birim fiyat üzerinden vereceklerdir.
 6. Yükleniciden sözleşme bedelinin %6’sı oranında kesin teminat alınacaktır.
 7. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, son teklif verme tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü olacaktır.
 8. İhaleye ortak girişim veya konsorsiyum olarak teklif verilemez.
 9. Diğer Hususlar
  1. İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya Üniversitenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder ve değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda aşırı düşük bulunan teklifler reddedilir.
  2. İhale konusu işin özelliği nedeniyle ihtiyaç görülmesi halinde, ihale aşamasında isteklilerden alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işleri belirtmeleri, sözleşme imzalamadan önce de alt yüklenicilerin listesini Üniversitenin onayına sunmaları istenebilir. Ancak bu durumda, alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
  3. İhale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylanması halinde ihale geçerli; iptal edilmesi halinde hükümsüz sayılır.
  4. İhale teklifi hazırlanırken, kömürün nakliyesi ve depolara istiflenmesi giderleri İstekli tarafından karşılanacak olup, teklif fiyatı bu doğrultuda belirlenecektir. Üniversite depoları İstekli tarafından yerinde görülecektir.
  5. İhale kapsamında teklifler 400 ton kömür için birim fiyat üzerinden verilecektir. Alımı yapılacak kömür İstekli depolarında muhafaza edilecek; teslimat, yıl içerisinde Üniversite tarafından talep edilen miktarlarda olmak üzere farklı günlerde yapılacaktır.
  6. İhale kapsamında alımı yapılacak kömürün, İstekli tarafından teklif edilen birim fiyatı üzerinden kabul işlemleri sonrasında ödemesi yapılacaktır. Döviz kurlarında oluşacak değişikliklerde veya kömür fiyatlarında değişiklik olması halinde fiyat farkı ödemesi yapılmayacaktır.
  7. İhale kapsamında alımı yapılacak kömürün miktarında, salgın hastalık nedeniyle eğitim – öğretime ara verilmesi veya kısıtlanması halinde Üniversitenin talebi doğrultusundan kömür alımında istenildiği kadar artış ya da azalış yapılabilir.
  8. Sözleşme konusu kömürün, Üniversite tarafından belirtilen gün ve süre içinde teslim edilmemesi halinde, gecikilen her takvim günü için, sözleşme bedelinin binde altı (%0,006) oranında Yükleniciye gecikme cezası kesilir.
  9. Kapadokya Üniversitesi, önceden öngörülemeyen (doğal afetler, seferberlik, yangın vb.) veya ortaöğretim kurumlarının eğitime belirsiz süre ara vermesi, vb. gibi sebeplerden dolayı sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir veya erteleyebilir.
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER