Kapadokya Üniversitesi Özel Güvenlik Hizmeti Alımı

Kapadokya Üniversitesi Özel Güvenlik Hizmeti Alımı İhale İlanı

Kapadokya Üniversitesi Özel Güvenlik Hizmeti Alımı

Kapadokya Üniversitesi güvenlik hizmeti alımı açık ihale usulüyle ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda verilmiştir.

1. İdarenin;

Adresi                                                  : Üniversite Meydanı, 50420, Mustafapaşa, Ürgüp, Nevşehir

Telefon – Faks Numarası             : 0384 353 50 09 – 0384 353 51 25

E-Posta Adresi                                 : info@kapadokya.edu.tr

İhale Dokümanının Görülebileceği İnternet Adresi: www.kapadokya.edu.tr

Banka Hesap Numarası                                :  TR 26 0006 2001 0410 0006 2989 81

2. İhale Konusu İşin;

Güvenlik Personeli Sayısı             : Yirmi (20) kişi

Yapılacağı Yer                                    : Kapadokya Üniversitesi, Mustafapaşa, Ürgüp/Nevşehir

İşe Başlama Tarihi                           : 01.09.2019

İşin Bitiş Tarihi                                  : 31.08.2020

3. İhaleye İlişkin Bilgiler

İhalenin Usulü                                  : Açık İhale

İhalenin Yapılacağı Adres             : Üniversite Meydanı, 50420, Mustafapaşa, Ürgüp, Nevşehir

Son Teklif Verme Tarihi ve Saati               : 19.08.2019 – 17:00

Teklif Verme Şekli                          : Elden/Kargo/Posta

İhale Dosya Bedeli                          : 30.00 TL

4. İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde Uygulanacak Kriterler

4.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve sanayi odası belgesi veya meslek odası belgesi,

4.1.1. Gerçek kişi olması halinde ilk ilan ya da ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre ticaret ve/veya sanayi odasına ya da ilgili esnaf ve sanatkârlar odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,

4.2.1. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi,

4.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir ticaret sicil gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.3. Teklif mektubu,

4.4. Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.4.1. İlk ilan tarihinden itibaren geriye doğru son on yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu işe yükseköğretim kurumlarında güvenlik hizmeti deneyimi gösteren ve teklif edilen bedelin en az %70 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi, Maliye ve SGK’ya borcu olmadığına dair güncel belge,

4.4.2. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İstekliler, teklif ettikleri bedelin en az %3’ü en fazla %6’sını geçmeyecek şekilde kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

7. İstekliler, tekliflerini birim fiyat üzerinden vereceklerdir.

8. Yükleniciden sözleşme bedelinin %6’sı oranında kesin teminat alınacaktır.

9. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi son teklif tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü olacaktır.

10. İhaleye ortak girişim veya konsorsiyum olarak teklif verilemez.

11. Diğer Hususlar

11.1. İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder ve değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda aşırı düşük bulunan teklifler reddedilir.

11.2. İhale konusu işin özelliği nedeniyle ihtiyaç görülmesi halinde, ihale aşamasında isteklilerden alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işleri belirtmeleri, sözleşme imzalamadan önce de alt yüklenicilerin listesini İdarenin onayına sunmaları istenebilir. Ancak bu durumda, alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

11.3. İhale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylanması halinde ihale geçerli; iptal edilmesi halinde hükümsüz sayılır.

11.4. İhale teklifi hazırlanırken, personele sunulacak ulaşım giderleri İdare tarafından karşılanacak olup, kılık-kıyafet yılda iki kez (yazlık ve kışlık) olmak üzere İstekli tarafından karşılanacaktır.

11.5. Personelin hizmet alımı sürecindeki yemek ihtiyacı İstekli tarafından karşılanacaktır.

11.6. İhale kapsamında teklifler 20 personel üzerinden verilecek olup, söz konusu personel sayısı kişi bazında İdare tarafından %20 oranında düşürülebilir veya istenildiği kadar artış yapılabilir.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER