KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ TADİLAT ÇALIŞMALARI, MALZEME VE HİZMET ALIMI İŞİ İHALE İLANI

KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ TADİLAT ÇALIŞMALARI, MALZEME VE HİZMET ALIMI İŞİ İHALE İLANI

KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ TADİLAT ÇALIŞMALARI, MALZEME VE HİZMET ALIMI İŞİ İHALE İLANI
banner116

KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ 

TADİLAT ÇALIŞMALARI, MALZEME VE HİZMET ALIMI İŞİ

İHALE İLANI

Üniversitemiz Mustafapaşa yerleşkesi idari bina bahçesinde yer alan bay ve bayan tuvaletlerinin duvar ve zemin alanlarının yenilenmesine yönelik tadilat çalışmaları kapsamında malzeme ve hizmet alımı yapılacaktır. Söz konusu ihale, Kapadokya Üniversitesi İhale Yönetmeliği hükümleri uyarınca gerçekleşecektir.

1. Üniversitenin;

Adresi                                                            : Kapadokya Üniversitesi, Üniversite Meydanı No:2, 50420, Mustafapaşa, Ürgüp, Nevşehir

Telefon – Faks Numarası                              : 0384 353 50 09 – 0384 353 51 25

E-Posta Adresi                                                          : info@kapadokya.edu.tr

İhale Dokümanının Görülebileceği

İnternet Adresi                                             : www.kapadokya.edu.tr

Banka Hesap Numarası                                : TR 26 0006 2001 0410 0006 2989 81

İhale Dokümanın Temin Edileceği Adres     : Üniversite Meydanı No:2, 50420, Mustafapaşa Köyü, Ürgüp, Nevşehir

İlgili personelin Adı/Soyadı                           : Bilal KAYNAK (Yapı ve Destek İşler Daire Başkanı)

İletişim Numarası                                          : 0 533 601 37 92

2. İhale Konusu İşin;

İşin Adı                                               : Tadilat Çalışmaları, Malzeme ve Hizmet Alımı İşi

İşin Yapılacağı Yer                           : Üniversite Meydanı No:2, 50420, Mustafapaşa Köyü, Ürgüp, Nevşehir

İşin Miktarı                                       : 13 (Onüç) Cins İmalat

İşin Süresi                                          : 20 (Yirmi) Gün

İşe Başlama Tarihi                            : 17.05.2021

İşin Bitiş Tarihi                                 : 05.06.2021

3. İhaleye İlişkin Bilgiler

İhalenin Usulü                                               : Açık İhale

İhalenin Yapılacağı Adres                 : Üniversite Meydanı, 50420, Mustafapaşa, Ürgüp, Nevşehir

Son Teklif Verme Tarihi ve Saati     : 22.04.2021 – 17:00

Teklif Verme Şekli                             : Elden/Kargo/Posta

İhale Dosya Bedeli                             : 50,00 TL

4. İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde Uygulanacak Kriterler

  1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve sanayi odası belgesi veya meslek odası belgesi,
   1. Gerçek kişi olması halinde ilk ilan ya da ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre ticaret ve/veya sanayi odasına ya da ilgili esnaf ve sanatkârlar odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
   2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
  2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,
   1. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi,
   2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir ticaret sicil gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
  3. Teklif mektubu,
  4. Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
   1. İçeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu işe benzer işlerdeki deneyimini gösteren ve teklif İlk ilan tarihinden itibaren geriye doğru son 5  (Beş) yıl içinde bedel edilen bedelin en az %70 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi,
   2. Maliye ve SGK’ya borcu olmadığına dair güncel belge,
   3. İhale yasaklısı olup olmadığını gösterir güncel belge,

e) İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

f) İhale dokümanları (kaşeli /imzalı) teklif dosyasında sunulacaktır.

g) İhaleye ilişkin idari ve teknik konuları içeren şartnameler, ihale dokümanları içerisinde verilmiştir.

5) Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat esasına göre belirlenecektir.

6) İstekliler, teklif ettikleri bedelin en az %3’ü en fazla %6’sını geçmeyecek şekilde kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

7) İstekliler, tekliflerini birim fiyat üzerinden vereceklerdir.

8) Yükleniciden sözleşme bedelinin %6’sı oranında kesin teminat alınacaktır.

9) Verilen tekliflerin geçerlilik süresi son teklif tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü olacaktır.

10) İhaleye ortak girişim veya konsorsiyum olarak teklif verilemez.

11) Diğer Hususlar

  1. İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya Üniversitenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder ve değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda aşırı düşük bulunan teklifler reddedilir.
  2. İhale konusu işin özelliği nedeniyle ihtiyaç görülmesi halinde, ihale aşamasında isteklilerden alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işleri belirtmeleri, sözleşme imzalamadan önce de alt yüklenicilerin listesini Üniversitenin onayına sunmaları istenebilir. Ancak bu durumda, alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
  3. İhale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylanması halinde ihale geçerli; iptal edilmesi halinde hükümsüz sayılır.
  4. Belirtilen süre içerisinde işin teslimi yapılacaktır. Sözleşme konusu işin, sözleşmede belirtilen süreye göre tamamlanamaması halinde, gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin binde altısı (%0,006) oranında gecikme cezası uygulanacaktır.
  5. Üniversite, önceden öngörülemeyen (Salgın, doğal afetler, seferberlik, yangın vb.) veya eğitime belirsiz süre ara vermesi, vb. gibi sebeplerden dolayı sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir, uzatabilir.
  6. Üniversite, söz konusu işin İstekli tarafından taahhüt edildiği şekilde yapılmaması ve Üniversite tarafından kendisine bildirildiği halde işin yapılmaması veya yanlış yapılması durumunda sözleşme Üniversite tarafından tek taraflı olarak feshedilebilir.
  7. Teklif vermeden önce Üniversite tarafından görevlendirilen teknik personel eşliğinde işyeri gezilecek ve yapılacak iş hakkında Yüklenici bilgilendirilecektir. Teklifler bu doğrultuda verilecek olup teklif edilen bedel üzerinden Yükleniciye ödeme yapılacaktır. İlave imalat çıkması durumunda Üniversiteden fark ve ücret talep edilmeyecektir.

12) İş Sağlığı ve Güvenliği

İstekli iş sağlığı ve güvenliği hükümlerini yerine getirmekle yükümlüdür. Çıkabilecek kazalardan ve bu kazaların sebep olacağı zararlardan doğrudan doğruya İstekli sorumlu olacaktır.

banner115
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER