Katı Atık Aktarma İstasyonu İşletilmesi Hizmeti Alınacaktır

Katı Atık Aktarma İstasyonu İşletilmesi Hizmeti Alınacaktır Kapadokya İl Özel İdareleri ve Belediyeler Birliği

Katı Atık Aktarma İstasyonu İşletilmesi Hizmeti Alınacaktır

Katı Atık Aktarma İstasyonu İşletilmesi ve Atıkların Taşınması hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2019/397569

1-İdarenin

a) Adresi

:

Cami Cedit Mah. Belediye Caddesi No: 73 50100 MERKEZ/NEVŞEHİR

b) Telefon ve faks numarası

:

3842131065 - 3842122998

c) Elektronik Posta Adresi

:

ibrahimyuzer@nevsehir.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Kozaklı İlçesinde yer alan aktarma istasyonunda toplanan atıkların işin süresince yaklaşık 1.680 ton atık taşınması hizmeti, 2 personel ve ekte verilen araç listesinde yer alan araçlar ile Nevşehir merkezde bulunan düzenli depolama alanına nakli
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Nevşehir Merkez İlçe İle Kozaklı İlçesi

c) Süresi

:

İşe başlama tarihi 01.10.2019, işin bitiş tarihi 31.12.2019


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Camii Cedit Mah. Belediye Cad. No:73 Merkez/ NEVŞEHİR

b) Tarihi ve saati

:

29.08.2019 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:

S/N

ARACIN ADI

MODEL

SAYI

1

TIR (ÇEKİCİ)

EN AZ 2005 MODEL

1

2

ÇÖP TAŞIMA SEMİ TREYLERİ

EN AZ 2012 MODEL

2

Yukarıda listesi verilen araçlarla ilgili olarak, 1 ADET ÇÖP TAŞIMA SEMİ TREYLERİ yüklenicinin kendi malı olacaktır.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği´nin 41. maddesi gereği, ihale konusu işin niteliği, idarenin ihtiyacı zamanında karşılaması, isteklilerin ihale konusu hizmette etkin olarak faaliyette bulunduklarını gösterebilmesi, kullanılacak makine ve ekipmanın işin gerçekleştirilmesindeki önem derecesi gibi kriterler göz önünde bulundurularak, idaremizce yukarıdaki belirtilen sayıda makine ve ekipmanda kendi malı şartı aranmaktadır.
İsteklinin kendi malı olan makine, teçhizat ve diğer ekipman; ruhsat ile birlikte demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da (Ek ibare:RG-12/6/2015-29384) yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya serbest muhasebeci raporu ile tevsik edilecektir.(Ek cümle:RG-25/1/2017-29959)
Geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yolu ile edinilmiş makine ve ekipman, kira sözleşmesinin sunulması ve ihalenin ilk ilan tarihine kadar olan kiralarının ödendiğinin belgelenmesi şartı ile isteklinin kendi malı sayılır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Cami Cedid Mah. Belediye Cad. No: 73 Belediye Başkanlık Binası / Arşiv Bölümüadresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner41

banner44

src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-auto-ads-0.1.js">