Kent Merkezi Sokak Cadde ve Kaldırımlarında Parke Kaplama yapım işi

İHALE İLANI KARA YOLU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR NEVŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kent Merkezi Sokak Cadde ve Kaldırımlarında Parke Kaplama yapım işi

Kent Merkezi Sokak Cadde ve Kaldırımlarında Parke Kaplama yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası                   : 2019/145902

1- İdarenin

         a) Adresi                          : Cami Cedit Mahallesi Belediye Caddesi No:73 50100 MERKEZ / NEVŞEHİR

         b) Telefon ve faks numarası         : 3842131065 - 3842122998

         c) Elektronik Posta Adresi    : malihizmetler@nevsehir.bel.tr

         ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhale konusu yapım işinin

         a) Niteliği, türü ve miktarı    : 5000m2, 6cm-8cm lik parke taşın yerinden sök,tekrar döş. 10000m2 Scm'lik ve 22000m2 6cmTik renksiz pref.beton kilitli parke döş. lOOOm 15x20x70cm pref.beton bahçe tipi bor.döş. 9000m 75x30xl5cm normal çimentolu buhar kürlü beton bor.döş. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

         b) Yapılacağı yer               : Belediyemiz imar sınırları içerisinde muhtelif cadde ve sokaklar

         c) İşe Başlama Tarihi                   : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. 

         d) İşin Süresi                    : Yer tesliminden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

3- İhalenin

         a) Yapılacağı yer               : Camii Cedid Mah. Belediye Cad. No:73 MERKEZ / NEVŞEHİR

         b) Tarihi ve saati                        : 15.04.2019 - 11:00

4.       İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1.    İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2.  Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 4.L2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2.        Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortaklan, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3.  Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4.  Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2.    Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3.    Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.  İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.    Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1.  Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

11.06.2011 Tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere dair tebliğde yer alan AV veya Bili gurubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2.  Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisliği

5.       Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6.       İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7.       İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1.    İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 300 TRY (Türk Lirası) karşılığı Nevşehir Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Satmalma Servisi adresinden satın alınabilir.

İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 320 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini Vakıfbank Nevşehir Sanayi Şubesi İBAN NO: TR 840001500158007292361915 yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.

7.2.    İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e- imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8.       Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Nevşehir Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Satmalına Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9.       İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpım ı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden tekli f birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10.     İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11.     Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12.     Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.     Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N): 1,20

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2019, 11:01
banner115
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER