Mal Alımı (Sistem Odası Kliması ve Yangın Söndürme Sistemleri ile Bilgisayar Disk Alımı)

MAL ALIMI (SİSTEM ODASI KLİMASI VE YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİ İLE BİLGİSAYAR DİSK ALIMI) YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

Mal Alımı (Sistem Odası Kliması ve Yangın Söndürme Sistemleri ile Bilgisayar Disk Alımı)

MAL ALIMI

 (SİSTEM ODASI KLİMASI VE YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİ İLE BİLGİSAYAR DİSK ALIMI)

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

Mal Alımı (Sistem Odası Kliması ve Yangın Söndürme Sistemleri ile Bilgisayar Disk Alımı) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2021/672276

1-İdarenin

a) Adı

:

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ

b) Adresi

:

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğü Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Damat İbrahim Paşa Yerleşkesi Rektörlük Binası 1. Kat 50300 NEVŞEHİR MERKEZ/NEVŞEHİR

c) Telefon ve faks numarası

:

3842281000-10102 -10112 - 3842281009

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

Mal Alımı (Sistem Odası Kliması ve Yangın Söndürme Sistemleri ile Bilgisayar Disk Alımı)

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

1. Yangın Söndürme Sistemi 1 Adet

2. İklimlendirme (Klima) Cihazı 1 Adet

3. Bilgisayar Donanımı (240 GB SSD) 220 Adet
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı / Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Binası

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Sözleşme imzalanmasından itibaren mal teslim süresi 30 gündür.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalanması ile işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

08.11.2021 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğü Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

İstekliler, teklif edecekleri ürünlerin Teknik Şartnamede belirlenen asgari kriterleri sağlayıp sağlamadığına ilişkin değerlendirmenin yapılabilmesi amacıyla telif verilen kısım veya ürünlerle ilgili olarak teklif edilen ürüne ilişkin marka ve model listesini hazırlayacak ve teklifleri kapsamında beyan edeceklerdir. Belirtilen marka ve modellerin Teknik Şartnamede belirtilen hususları karşılamaması durumunda istekli teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.

4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

1. Teklif verecek firma, üretici olduğunu veya distribütör-dağıtıcı firma tarafından verilmiş satış yetki belgesini;

2. TSE Hizmet Yeterlilik Belgesini;

3. ISO 9001:2015 Kalite Belgesini;

4. ISO 27001:2013 veya üzeri Bilgi Güvenliği ve Yönetim Sistemi belgelerini teklif dosyalarında sunmalıdırlar. Yukardaki Maddeler 1. ve 2. Kısımlar için geçerli olup, 3. Kısma verilecek tekliflerde istenmeyecektir. (Bilgisayar Donanımı 240 GB SSD)

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin 1. Kalem Yangın Söndürme Sistemi, 2. Kalem İklimlendirme (Klima) Cihazı, 3. Kalem Bilgisayar Donanımı (240 GB SSD) kısımlarında %15(On Beş ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER