MEHMET ÖNDER EMİRMEHMETOĞLU KONKORDATO KOMİSERLİĞİNDEN

MEHMET ÖNDER EMİRMEHMETOĞLU KONKORDATO KOMİSERLİĞİNDEN ALACAKLILARI ALACAKLARINI BİLDİRMEYE DAVET (Nevşehir 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2019/647 Esas Sayılı Dosyası)

MEHMET ÖNDER EMİRMEHMETOĞLU KONKORDATO KOMİSERLİĞİNDEN

MEHMET ÖNDER EMİRMEHMETOĞLU
KONKORDATO KOMİSERLİĞİNDEN
ALACAKLILARI ALACAKLARINI BİLDİRMEYE DAVET
(Nevşehir 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2019/647 Esas Sayılı Dosyası)

  1. Mehmet Önder Emirmehmetoğlu’na Nevşehir 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2019/647 E. Sayılı dosyasında 26.03.2020 tarihinden itibaren başlamak üzere 1 (bir) yıl süreyle Kesin Mühlet Kararı verilmiş olup Yeminli Mali Müşavir Ertuğrul GÖNENÇ İİK' nın 287/3 maddesi ve fıkrası uyarınca 1 (bir) yıl süreyle Konkordato Komiseri olarak görevlendirilmiştir.
  2. Yukarıda ünvanı yazılı firma ve şahıstan alacaklı olanların, alacaklarının dayanaklarını (sözleşme, temlikname, fatura, irsaliye, mutabakat mektubu, hesap ekstresi, senet vb.) gösteren belgelerin aslı veya onaylı suretlerini, İcra ve İflas Kanunu’nun 299. Maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde, konkordato komiserliğimizin Gevhernesibe Mah. İstasyon Cad. Soylu İş Merkezi 41/47 Kocasinan/Kayseri adresine tatil günleri hariç 9:30 – 12:30; 13:30 – 16:00 saatleri arasında bizzat (gerçek kişilerde kimlik fotokopisi, tüzel kişi alacak kayıtlarında ise noter onaylı imza sirküleri fotokopisi ile ) veya vekilleri aracılığıyla kayıt yaptırabilecekleri, iadeli taahhütlü mektup gönderilerek de alacak kaydı yapılabileceği,
  3. Vekil vasıtası ile kayıt yaptıracakların Avukatlık Kanunu’nun 35. Maddesi gereği yalnızca avukatla temsil edilebileceği,
  4. Alacak kaydı sırasında, geçici mühlet tarihi olan 30.12.2019’ dan önce ve varsa mühletten sonra doğan alacak (Kanun’un imkan tanıdığı alacaklılar bakımından ve işleyen faiz tutarının ayrıca belirtilmesi suretiyle), yabancı para alacaklarında alacak bildirimi yapıldığı tarihteki T.C. Merkez Bankası efektif satış kuru üzerinden Türk Lirası karşılığının, alacağın paradan başka bir şey olması halinde, bildirim tarihindeki para alacak değerinin gösterildiği, inceleme ve denetime elverişli hesap dökümünün sunulmasının zorunlu olduğu,
  5. İİK m.299, f.1, c.2 gereğince ilan metninin bir örneğinin adresi belli olan alacaklılara iadeli taahhütlü posta ile gönderileceği, ancak bu alacaklılar bakımından da 15 günlük sürenin yine işbu ilan tarihinden itibaren başlayacağı,
  6. Heyetimize alacaklılar tarafından sunulan alacak kayıtlarının dikkate alınacağı, belirtilen kişiler yönünden mükerrer alacak kaydı bulunulmasına gerek olmadığı,
  7. Alacaklarını bildirmeyen alacaklıların, Mehmet Önder Emirmehmetoğlu’nun bilançosunda kayıtlı olmadıkça konkordato projesinin müzakerelerine kabul edilmeyeceği ilan olunur.                                                   Konkordato Komiseri

                                                                                                                                                                 Yeminli Mali Müşavir
                                                                                                                                                                   Ertuğrul GÖNENÇ

 

banner115
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER