MOTOPOMP SATIN ALINACAKTIR

MOTOPOMP SATIN ALINACAKTIR NEVŞEHİR ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

MOTOPOMP SATIN ALINACAKTIR
banner116

MOTOPOMP SATIN ALINACAKTIR

NEVŞEHİR ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İl Afet Müdürlüğü Motopomp Alım İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2021/201892

1-İdarenin

a) Adı

:

NEVŞEHİR ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

15 TEMMUZ MAH. ZÜBEYDE HANIM CAD.KAYSERİ YOLU 5.KM 50300 MERKEZ NEVŞEHİR MERKEZ/NEVŞEHİR

c) Telefon ve faks numarası

:

3842151011/363 - 3842151018

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

İl Afet Müdürlüğü Motopomp Alım İşi

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

25 Motopomp Alım İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Nevşehir İl Özel İdaresi Ambarı

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Sözleşmeye imza tarihinden itibaren 60 gün içerisinde teslim edilecektir.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşme tarihinden itibaren işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

05.05.2021 - 14:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Nevşehir İl Özel İdaresi İhale Bürosu


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

Yüklenici firma 10 yıl süreyle servis ve yedek parça bulundurma garantisi verecektir. İstekliler, 10 yıl süreyle yedek parça temini ve satış sonrası servis hizmeti vereceklerine ilişkin yazılı bir belgeyi malın tesliminden önce idareye sunacaklardır.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

İstekli firma şartnameye uygun olarak teklif ettiği motopompların özellikleriyle ilgili istenen uygunluk belgeleri ile katalog veya broşürü sunulacaktır.

4.3.3. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

a-İstekliler motopomp ile ilgili olarak; imalatçı ise imalatçı olduğunu veya mümessil ise mümessil olduğunu veya yetkili satıcı ise yetkili satıcı olduğunu evrak bazında ibraz edeceklerdir. b-Teklif Edilen Motopomp ait TSE Onaylı Hizmet Yeri Yeterlilik belgesine haiz olacak ve evrak bazında sunulacaktır.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

banner115
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER