Muhtelif Yollarda Kullanılmak Üzere Soğuk Yol Çizgi Boyası ve Cam Küreciği Satın Alım İşi

Muhtelif Yollarda Kullanılmak Üzere Soğuk Yol Çizgi Boyası ve Cam Küreciği Satın Alım İşi Nevşehir Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

Muhtelif Yollarda Kullanılmak Üzere Soğuk Yol Çizgi Boyası ve Cam Küreciği Satın Alım İşi

Muhtelif yollarda kullanılmak üzere Soğuk Yol Çizgi Boyası ve Cam Küreciği Satın Alım

İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                                     : 2019 / 375937

1- İdarenin

                a) Adresi                                             : 15 TEMMUZ MAH. ZÜBEYDE HANIM CAD. KAYSERİ YOLU 5.KM 50300 MERKEZ/NEVŞEHİR

                b) Telefon ve faks numarası       : 3842151011/393/396/391 -3842151018

                c) Elektronik Posta Adresi           : info@nevsehirozelidare.gov.tr

                ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhale konusu yapım işinin

                a) Niteliği, türü ve miktarı                           : 36.000 Kg Soğuk Yol Çizgi Boyası, 12.000 Kg Cam Küreciği

                                                                                Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

                b) Teslim yeri                                    : Nevşehir İl Özel İdaresi inşaat ambarına nakli yapılacaktır. Malzemeler paletli şekilde forklift makinesi ile kolaylıkla indirilip yüklenebilecek şekilde olacaktır.

                c) Teslim tarihi                                  : İşe başlama tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim gününde malların teslimi ve montajı yapılıp devreye alınacaktır. -Son teslim tarihinin tatil gününe rastlaması halinde iş bu süre takip eden ilk iş günü mesai bitimidir.

                ç) İşin süresi                                      : Yer tesliminden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.

3- İhalenin

                a) Yapılacağı yer                               : 15 Temmuz Mah. Zübeyde Hanım Cad. Avanos Yolu 5 Km Nevşehir

                b) Tarihi ve saati                                              : 28.08.2019- 14:00

4.            İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1.        ihaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2.     Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3.     Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4.     Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5.     İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2.        Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3.        Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 

5.            Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6.            Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7.            ihale dokümanının görülmesi:

7.1.        İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

7.2.        ihaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8.            Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Nevşehir İl Özel İdaresi İhale Bürosu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9.            İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10.          İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11.          Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12.          Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.          Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.          Diğer hususlar:

ihale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER
src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-auto-ads-0.1.js">