NEVŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ

İLAN NEVŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ

NEVŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ

BÖLÜM 1: AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK

Amaç:

Madde 1-                                                                                                               

Bu Yönetmelik Nevşehir Belediyesi sınırları içinde belirlenen güzergâhlarda yolcu

taşıma izni verilen Servis araçlarının hangi şartlar altında ve ne şekilde çalışacaklarını, bunların işleticileri ile verilen hizmetten yararlanan kuruluşlar ve şahıslar arasındaki ilişkileri, uygulamayı yürütecek ve denetleyecek olan kuruluş ve organların yetki ve sorumluluk alanlarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

 Kapsam:

Madde 2-

Bu Yönetmelik;                                                                                       

a)                           Resmi ve Özel Kuruluşların kent içi yolcu taşıma istemine ücreti karşılığında

cevap veren özel ya da tüzel kişilere ait ( S ) plakalı araçları,

b)     Okul öncesi, ilköğrenim, orta öğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerini taşımak üzere okul servis aracı olarak kullanılan ( S ) plakalı araçları,

c)                            Servis taşımacılığı yapan hususi plakalı araçları,

d)                           Mülkiyetlerindeki araçlarla kendi personelini taşıyan özel kuruluşları,

e)                           Müşteri hizmeti adı altında ücretsiz yolcu taşımacılığı yapan servis araçlarını

kapsar.

Tanımlar:

Madde 3-

Bu yönetmelikte geçen terimlerden,

Belediye : Nevşehir Belediyesi

Araç Uygunluk Belge Komisyonu: Belediye bünyesinden makine mühendisi, İlgili Müdürlükten görevlendirilecek birer kişiden oluşan komisyonu ifade eder. Komisyon raportörlüğü İlgili Müdürlük tarafından yapılır. Komisyonda görevlendirilecek teknik elemanların Belediye bünyesinde mevcut olmaması halinde diğer kamu kurulularından veya ilgili meslek odasından üye görevlendirilebilir.

Toplu Taşıma İzin Belgesi (Ruhsat) : İşleticilerin ücretini yatırarak ilgili Müdürlükten alacakları 1 yıl geçerliliği olan ve her yıl bu yönetmelik hükümlerine uygun olarak yenileyecekleri belge,

Araç Uygunluk Belgesi: Kapsam kısmında adı geçen araç işleticilerinin, araçları için bu yönetmelik hükümlerine göre tespit edilen Teknik Komisyondan alacakları Toplu Taşıma aracı uygunluk belgesi,

Güzergâh İzin Belgesi: Servis Araçlarının Nevşehir Belediyesi sınırları içerisinde çalışacakları güzergâhı belirten İlgili Müdürlükçe verilen belge.

Meslek Odası: Nevşehir Şoförler ve Otomobilciler odası, Ticaret ve Sanayi Odası

Resmi Kuruluş: Başbakanlığa ve Bakanlığa bağlı resmi daireler, Mahkemeler, Yüksek Eğitim Kuruluşları, Askeri Kuruluşlar, Kamu İktisadi teşekkülleri, Belediyeler ve bunlara bağlı kuruluşlar ile bu kuruluşların sermayelerinin çoğuna sahip olduğu bankalar, şirketler ve benzeri kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşları

İlgili Müdürlük: Nevşehir Belediye Başkanlığının Görevlendirdiği Müdürlük

Okul: Genel olarak okul öncesi, ilköğretim, orta öğrenim ve yükseköğrenim veren özel veya kamu kuruluşları,

Özel Kuruluş: Her türlü Özel Şirket, Ortaklık, Banka, kooperatif vb. kuruluş,

Servis Aracı: Resmi ya da özel kuruluşlara veya öğrencilere ücreti karşılığında toplu taşıma hizmeti verme amacı ile kullanılan ve Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğünün ( S ) plaka servisine kayıtlı araçlar ile şahıs ve şirket üzerine kayıtlı olup personel taşımak üzere tescilli olan özel plakalı Şehir içi servis hizmetlerinde kullanılan, otobüs, minibüs sınıfı araçları,

Araç Sürücüsü: Servis aracını sevk ve idare eden şoförler.

Araç Sürücüsü Tanıtım Belgesi: Servis aracını kullanan kişinin aracı kullanırken yakasına takması gereken tanıtım kartı.

Rehber Personel: Okul öncesi eğitim, ilköğretim öğrencilerini taşıyan okul servis araçlarında, araç içi düzenini sağlayan, öğrencilerin araca biniş ve inişlerinde yardımcı olan rehber personelini

Yüklenici: Servis hizmetini yapmayı taahhüt eden firmayı,

Yolcu : Şoför dışında araç içinde bulunan ve ücretli/ücretsiz taşınan kişi/kişiler

Yasal Dayanak:

Madde 4­5393 sayılı Belediye Kanunun 15/b, 15/f, 15/p ve 18/m Maddeleri

                                            BÖLÜM 2: SERVİS TAŞIMACILIĞI GENEL ŞARTLARI

Toplu taşıma izin belgesi alınması genel şartları

Madde 5-

Nevşehir Belediyesi sınırları içinde servis aracı çalıştırma izni Nevşehir Belediyesi adına, İlgili Müdürlük tarafından bu yönetmelik hükümlerine göre verilir. Bu yetki, Belediye Meclisinin alacağı kararlarla eşgüdümlü olarak kullanılır.

Nevşehir Belediyesi sınırları içinde çalışacak servis araçlarının “Servis aracı Toplu Taşıma İzin Belgesi” ve ayrıca “Güzergâh İzin Belgesi” almaları zorunludur. Bu belgeler olmadan Servis aracı çalıştırmak yasaktır.

İlk Defa Toplu Taşıma İzin Belgesi Alacak Olan Kişi veya Kişilerin başvuru şartları ve Ödeyeceği Ücretler:

Madde 6-

İlk defa Toplu Taşıma İzin belgesi almak isteyen kişi/kişiler İlgili Müdürlüğe başvuruda bulunurlar. Başvurular Nevşehir Belediye Encümenine yazılır. Encümende görüşülüp değerlendirilerek toplu taşıma izin belgesi almasında sakınca bulunmayanlar Belediye Meclisince kabul edilen Gelir Tarifesinde miktarı ve ödeme şekli belirlenen Yeni toplu Taşıma İzin ücreti alınır.

Kendi üzerine kayıtlı aracıyla kendi personelini veya kendi müşterilerini ücretsiz olarak taşıma yapmak amacıyla servis çalıştıracak kişi veya kuruluşlar ( Belediyemize müracaat etmeleri halinde 1 (bir) yıl geçerli olacak şekilde Nevşehir Belediye Başkanlığı Mücavir alanı içerisinde takip edeceği cadde ve sokakları belirten Güzergah İzin Belgesi düzenlenir. Bu Belge sürekli hat hakkı oluşturmaz. Belediye Meclisince kabul edilen Gelir Tarifesinde miktarı ve ödeme şekli belirlenen Güzergah İzin Belgesi ücreti alınır.

Belediyeden Toplu Taşıma İzin Belgeli Servis aracı sahipleri her yıl Belediye Meclisince gelir tarifesi içinde miktarı ve ödeme zamanı belirlenen yıllık Toplu taşıma izin Belgesi vize ücretini ödemek zorundadır. Yıllık vizelerini yönetmeliğin 7. maddesinin 13. fıkrasındaki belirtilen süre içinde yaptırmayan servis araçları, o yıl ki ruhsat harcını %50 cezalı öderler. Yönetmeliğinin 7. Maddesinin 13. fıkrasında belirtilen zaman içerisinde vize yaptırmayan işletmecilere iki ay süre verilir. Bu süre içerisinde de vize yaptırmayan servis sahiplerine ait Toplu taşıma izin Belgesi Belediye Encümeni tarafından iptal edilir. Bu şekilde Toplu taşıma izin Belgesi iptal edilen araç sahiplerinin tekrar başvurmaları halinde, ilk defa toplu taşıma izin belgesi alıyormuş gibi değerlendirilir.

Toplu Taşıma İzin Belgesi iptal edilen araçlar, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğüne bildirilir.                                                      _    _ _           _

Toplu Taşıma izin belgeli veya Servis Taşımacılığı yapan işleticiler mücbir sebepler hariç herhangi bir sebeple aracın çalıştırılmadığı günler için Toplu Taşıma izin ücretini ödemekten kaçınamaz ya da geri ödenmesini talep edemez.                                      _

Yıllık Toplu Taşıma İzin sürelerinin bitiminden sonra yenilenmeleri esnasında Toplu Taşıma hizmeti yapan belge sahibi tüm araçlar için Teknik Komisyondan uygunluk belgesi alınması zorunludur.   ...       .         ..

Belediyemiz sınırları dışından yapılan servis faaliyetinde bulunan işletmeciler Belediye Gelir Tarifesinde belirtilen servis araçları Güzergah izin Belgesi ücretini ödeyerek güzergah izin belgesi almak zorundadır.

Toplu Taşıma İzin Belgesi Alacak Servis Aracı Sahiplerinin Başvuru Şartları:

Madde 7-

Nevşehir Belediyesi sınırları içindeki Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Bürolarından şirket veya şahıs adına tescil edilerek “S” plakası verilmiş minibüs ve otobüsler ve hususi plakalı minibüs ve otobüsler Servis Aracı Toplu Taşıma İzin Belgesi almak için Nevşehir Belediye Başkanlığı´na aşağıdaki belgeleri tamamlayarak başvurmak zorundadır.

 1. Dilekçe: Dilekçede aracın plakası, modeli, motor numarası, kaç kişilik olduğu ve hangi servis hizmetini vereceği belirtilmelidir.
 2. Trafik tescil belgesi (ruhsat)
 3. Nüfus cüzdanı sureti, (Şirketlerden imza sürgüsü ve Ticaret ve Sanayi Odasından yazı istenir)
 4. Taşımacılık yaptığına dair vergi dairelerinden alınmış mükellefiyet kaydı.
 5. Aracın mali sorumluluk sigorta poliçesi,
 6. Toplu taşıma izin belgesi alacak kişiye ait sosyal güvenlik kaydı.
 7. Bağlı olduğu odadan kayıtlı olduğuna dair faaliyet belgesi,
 8. Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınma Belediye ile ilgili borcu yoktur belgesi.

S” plakalı araç şirket adına kayıtlı olabilir. Şahıs adına kayıtlı ise 1 kişi üzerine olabileceği gibi çok ortaklı da olabilir. Bu tür başvurularda kişinin veya ortakların tamamının yönetmelikte belirtilen şartları taşıması gerekir. Toplu taşıma izni verildikten sonra yönetmeliğe aykırı durumu tespit edilen kişi veya ortaklara ilgili Müdürlük tarafından en çok 1 aylık süre verilir. Süre sonunda düzeltme yapılmadığı takdirde Toplu Taşıma İzin Belgesi Encümen kararı ile iptal edilir. Bu kişi veya kişilerin başka bir hat ve ortaklık için başvuruları kabul edilmez.

 1. Başvuru dilekçeleri ile ekleri İlgili Müdürlükçe uygunluk şartları incelenir. Başvurusu kabul edilen işletmecilerin, Belediye Meclisince kabul edilen Gelir tarifesindeki ücreti yatırdığına dair makbuzu ibraz ettikten sonra araçları Teknik Komisyona havale edilir ve Araç Uygunluk belgesi alması istenir. Araç uygunluk belgesi alan araç sahiplerine, İlgili Müdürlük Toplu Taşıma İzin belgesi düzenler.
 2. Toplu Taşıma izin belgesi her yıl vize yaptırılması gerekmektedir.
 3. Toplu Taşıma izin belgesi izni alanın lehine sürekli bir hak oluşturmaz.
 4. Yıllık vize işlemlerinin öğrenci servis araçları için toplu taşıma izin belgesi vize işlemleri Temmuz, Ağustos, ayları içerisinde yapılması esastır. Diğer servis araçları için her yıl Şubat ayı içerisinde yapılır.

Servis Aracı Olarak Kullanılacak Araçlarda Aranan Teknik Şartlar

Madde 8-                                                                                        ,

Servis aracı olarak çalışacak araçlarda başvuru tarihi itibariyle öğrenci servis

araçlarında Ulaştırma Bakanlığı Okul servis araçlarında Okul Servis Araçları Hizmet yönetmeliğinde ve Personel servis araçlarında ise Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel Servis Hizmet Yönetmeliğinde belirlenen yaş şartı uygulanır.

Servis araçları aşağıdaki niteliklere sahip olacaklar ve Uygunluk Belgeleri için başvuruları bu nitelikler açısından değerlendirilecektir. Okul servis araçlarında, Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinde belirtilen şartlar ayrıca aranacaktır.

a)      Kaportası düzgün olacaktır

b)     Camlarında kırık ya da çatlak bulunmayacaktır. Öğrencilerin kolayca yetişebileceği camlar ve pencereler sabit olmalı,

c)      İç düzenlemesinde demir aksam açıkta olmamalı, varsa yaralanmaya sebebiyet vermeyecek yumuşak bir madde ile kaplanmalıdır.

d)     Araç içerisinde tescil belgesindeki koltuk kapasitesi asılı bulunacak. Ruhsatta belirtilen koltuktan fazla koltuk bulunmayacak

e)                   Dış yüzeylerinde tehlike oluşturacak biçimde aksesuar bulunmayacaktır.

f)      Aracın içi temiz, koltukları düzenli ve beresiz olacaktır. Her koltuk için ayrı emniyet kemerleri çalışır vaziyette olacak

g)     Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinde belirtilen standartlarda öğrencilerin inmesi esnasında kullanılmak üzere dur lambası olacak.

h)     Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinde belirtilen standartlarda araçların arkasında “OKUL TAŞITI” yazan reflektif bir kuşak bulmalıdır.

i)      Mevcut lastikleri ile aynı ebatta yedek lastiği bulunacak ancak bu yedek lastik yolcuların oturmasını engellemeyecektir.

j)      İç göstergeleri düzenli çalışır durumda olacaktır.

k)     Taşıtlarda görüntü ve müzik sistemlerine ait ses yükseltici cihazlar olmayacak. Taşınma sırasında görüntü ve müzik sistemleri açılmayacak.

l)      İç ışıklandırma için yeterli sayıda lamba çalışır durumda olacak, ancak bu lamba renkli olmayacaktır. İçinde ya da dışında hiçbir yerde yolculara zarar verebilecek bir ek ya da imalat yer almayacaktır.

m)   Bütün kapıları düzenli açılır, kapanır durumda olacaktır. Otomatik kapılarda açılıp kapanırken sesli ikaz verecek.

n)      Egzozu ve susturucusu zedelenmemiş olacak, çalışırken gürültü yapmayacaktır.

o)     Park lambaları, stop lambaları ile farları (uzun ve kısa huzmeleri) düzenli çalışır ve ayarlanmış durumda olacaktır.

p)                   Farları şeffaf camlı olacaktır.

q)                   Eksoz emisyon muayenesi yapılmış olacak

r)      Lastiklerde dışarıdan gözüken bombe ya da çatlak bulunmayacak ve lastik diş derinliği uygun olacaktır.

 

ü) Trafik Kanununun uygun gördüğü nitelikte reflektörleri, yangın söndürücüsü,

çekme halatı takozu, ilk yardım çantası bulunacaktır.

t) Araçların kornaları havalı korna olmayacaktır.

Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek veya tüzel kişi ve kuruluşlara ait okul servis aracı olarak teçhiz edilmiş araçlar, taahhüt ettikleri öğrenci taşıma hizmetlerini aksatmamak kaydıyla, diğer servis taşıma hizmetlerinde de kullanılabilir. Ancak, bu taşıma esnasında okul servis araçlarına ait ışıklı işaretlerin şoförler tarafından kullanılması yasaktır.

Personel servisi olarak kullanılan Özel Plakalı araçların arkasına Okul Taşıtı yazılı kuşak ve DUR lambası bulunmayacak. Bunun yerine Araçların ön ve arka kısımlarında Personel Servisi ibaresi yazılı 20x30 cm ebadında tabela asılı olacaktır. (Örnek: NEVŞEHİR DEVLET HASTANESİ PERSONEL SERVİSİ)

Ücretsiz Müşteri servisi olarak kullanılan Özel Plakalı araçların arkasına Okul Taşıtı yazılı kuşak ve DUR lambası bulunmayacak. Bunun yerine Araçların ön ve arka kısımlarında Ücretsiz Müşteri servisi ve gideceği istikameti belirten yazı 20x30 cm ebadında tabela asılı olacaktır. (Örnek: Form A.V.M. ÜCRETSİZ MÜŞTERİ SERVİSİ2000 EVLER)

Servis Araçları yukarıdaki nitelikleri hizmet verdikleri süre içinde sürekli olarak

sağlamak zorundadır.                                                                        _

Servis araçlarına yukarıdaki nitelikleri sağlamadan uygunluk belgesi verilmez.

Servis Araçlarının Taşımaya Uygunluğu:

Madde 9-                                                                                    .   .

Nevşehir Belediyesi sınırları içinde taşıma yapacak herhangi bir Servis aracının uygunluğu Belediye Başkanlığınca tespit edilecek Teknik Komisyonca saptanır. Teknik Komisyon tarafından taşıma yapmaya yeterli olduğu belirlenen servis aracına bir yıl geçerli olmak üzere “Servis aracı Uygunluk Belgesi” verilir. Servis aracı olarak çalışmak isteyenlerin Nevşehir Belediyesine başvuru yaptıktan sonra araç uygunluk belgesi almak için Teknik komisyona sevk edilir.     _ _      _

Araç uygunluk belgesi her araç için ayrı ayrı hazırlanır 1 yıl geçerlilik süresi olup, devir ve model değişiklikleri nedeniyle Servis Aracı Uygunluk belgesi yenilenmesi zorunludur.     

Başvuru yapan işleticilere araç inceleme işleminin hangi tarihte ve saatte yapılacağı

başvurudan sonra bildirilir.

Teknik Komisyonun Yapacağı Araç İncelemesinde İzlenecek Yöntem:

Madde 10-

Servis araçlarına Uygunluk Belgesi Teknik Komisyon tarafından yapılacak incelemeden sonra verilir.   .

Servis aracı Uygunluk Belgesi alabilmek için aranan şartlar başvuru sahiplerine İlgili Müdürlük tarafından verilen formda belirtilir. Başvuru sahibi aracını belirtilen tarih ve saatte yine bildirilen yerde Teknik Komisyonun yetkililerinin incelemesine hazır bulundurmak zorundadırlar.

İnceleme sonunda Araç Uygunluğu İnceleme Raporu düzenlenerek İlgili Müdürlükçe muhafaza edilir.

İnceleme sonunda başvuruya konu araç, Uygunluk Belgesi almaya yeterli bulunmamışsa bu durum inceleme raporunda belirtilir. Yapılan incelemede araçları uygun bulunmayanlar, araçlarının inceleme raporunda belirtilen eksikliklerini 4 hafta içinde tamamlayarak ikinci bir inceleme isteminde bulunabilirler. Her iki incelemede de Uygunluk Belgesi almaya yeterli bulunmayan araçlar bir yıl süre ile Servis aracı olarak çalışmasına izin verilmez.

Uygunluk belgesi için yapılacak ikinci inceleme, ilk incelemedeki eksiklikler ile sınırlı değildir.

Teknik Komisyonun yapacağı inceleme sonuçları açısından kesin ve nihaidir.

Servis araçları Güzergâh İzin Belgesi genel şartlan:

Madde 11-

a)                Belediyemizden Toplu taşıma izin belgesi alan işleticiler her yıl Belediye Meclisince gelir tarifesinde ödeme zamanı ve miktarı belirlenen harcın ödenmesi ile Güzergah İzin Belgesi verilir. Güzergâh İzin Belgesi her yıl yenilenmesi zorunludur.

İşletmecilerin geçerli mazeret göstermeleri üzerine toplu taşıma izin belgesi vize işleminin yaptırmak kaydı ile vize tarihinden itibaren Güzergâh İzin Belgesi alması için 3 ay süre verilir. Verilen bu süre içerisinde güzergah İzin Belgesi almayanların Toplu Taşıma izin Belgeleri Encümen Kararı ile İptal Edilir.

  

b)              Belediyemiz sınırları dışından yapılan servis hizmetleri için taşımacının, yapacağı servis türüne göre ilgili belediyeden taşıma izin belgesi almış olmak ve Bakanlıkça verilmiş olan B2, D2 veya D4 yetki belgelerinden birine sahip olmaları kaydıyla Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği, Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel Servis Yönetmeliğinde Belirtilen hususlara uyulması ve Nevşehir Belediyesi sınırları ile mücavir alanı içerisinden yolcu almaması ve güzergah izin belgesi harcının yatırılması şartıyla 1 yıl geçerli olacak şekilde Güzergah İzin Belgesi düzenlenir.

c)               Kendi personelini taşımak üzere, Gerçek veya tüzel kişilik adına kayıtlı araç olması şartı ile Belediye Meclisince gelir tarifesinde miktarı ve ödeme zamanı belirlenen yıllık Güzergah izin Belgesi ücretini ödedikleri takdirde talepleri doğrultusunda şehir içerisinde belirlenen cadde ve sokaklara giriş çıkış yapmaları için İlgili Müdürlükten Güzergâh İzin Belgesi alabilirler. Güzergâh İzin Belgelerinin her yıl yenilenmesi zorunludur.

ç) Ücretsiz müşteri taşımak üzere müşteri taşıma hizmeti veren gerçek veya tüzel kişiler hizmet verecekleri araçların kendi adlarına olması şartı ile Belediye Meclisince gelir tarifesinde miktarı ve ödeme zamanı belirlenen yıllık Güzergah izin Belgesi ücretini ödedikleri takdirde talepleri doğrultusunda şehir içerisinde belirlenen cadde ve sokaklara giriş çıkış yapmaları için İlgili Müdürlükten Güzergâh İzin Belgesi alabilirler. Güzergâh İzin Belgelerinin her yıl yenilenmesi zorunludur.

d)              Kamu kurum ve kuruluşlarının kendilerine ait araçlarla yaptıkları servis taşımacılığı 25/2/2004 tarih ve 25384 nolu resmi gazetede yayınlanan Kamu Kuruluşları ve Kuruluşları personel servisi hizmet yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

Kamu kurum ve kuruluşlarının kendi araçları dışında Hizmet Alımı yapmak suretiyle kendi personellerini taşıtmak isterse, taşıma yapacak araçların Belediyemizden Toplu Taşıma İzin Belgesi almış olması gerekmektedir.

e)               Araç sahibinin ölümü, aracın satışı ya da yenilenmesi halinde güzergâh kullanım izin belgesi yenilenir. Yenileme ücreti yıllık vize ücreti kadardır. İşletmeciliği bırakan veya devredenlere daha önce ödedikleri güzergâh izin belgesi harcı geri ödenmez.

f)                   Servis aracı Güzergâh İzin Belgesi 1 (bir) yıl süre ile geçerlidir.

g)              Yıl içerisinde yapılan şoför değişikliklerinde güzergahlar değiştirilir. Bu durumda güzergah değişim ücreti Belediye Meclisince gelir tarifesinde belirlenen evrak yenileme ücreti kadar alınır. Araç değişikliklerinde Güzergah İzin Belgesi Ücreti alınır.

ğ) Güzergah izin belgesinde yazılı olan Şoförden başkası aracı kullanamaz.

Güzergah İzin Belgesi Grupları ve Müracaat esnasında istenen belgeler Madde 12­

1-                  A TİPİ GÜZERGÂH İZİN BELGESİ

Toplu Taşıma izin belgesi bulunan ve personel taşıyan servis araçlarına, Nevşehir Belediyesince belirlenecek ana arterlere giriş için verilecek izin belgesi.

Başvuru için aşağıdaki evraklar gereklidir;

-Toplu Taşıma İzin Belgesi almış olmak -Dilekçe

-Aracı kullanacak şöforün:

Nüfus Cüzdanı ve Fotokopisi

SRC, Pisikoteknik, Ehliyet belgelerinin aslı ve fotokopisi Ehliyet Sorgulama(Emniyet Müdürlüğünden alınmalı)

Sabıka kaydı

Sosyal güvenlik kaydı

1 adet fotoğraf

2-                   B TİPİ GÜZERGÂH İZİN BELGESİ

Toplu Taşıma izin belgesi bulunan okul servis araçlarına, Nevşehir Belediyesince belirlenecek ana arterlere giriş için verilecek izin belgesi. Bu belge ile öğrenci taşımacılığını aksatmamak koşulu ile personel taşımacılığı da yapabilir.

Başvuru için aşağıdaki evraklar gereklidir;

—Toplu Taşıma İzin Belgesi almış olmak

—Dilekçe

—Aracı kullanacak şoförün:

Nüfiıs Cüzdanı ve Fotokopisi

SRC, Pisikoteknik, Ehliyet belgelerinin aslı ve fotokopisi Ehliyet Sorgulama(Emniyet Müdürlüğünden alınmalı)

Sabıka kaydı

Sosyal güvenlik kaydı

1 adet fotoğraf

 

3-                   C TİPİ GÜZERGÂH İZİN BELGESİ

Kendi personelini taşımak üzere, özel veya tüzel kişilikler adına diğer harf gruplarına tescil edilmiş araçlara verilecek izin belgesi.

Başvuru için aşağıdaki evraklar gereklidir;

—Dilekçe, (Ekli güzergâh planı ile birlikte)

—Aracın firma adına kayıtlı olduğuna dair trafik ruhsatı ve zorunlu sigorta fotokopisi, — Şirket ise imza Sirküsü, Ticaret Sicil Gazetesi, vergi Levhası —Taşınacak personel isim listesi ve SSK sicil numaraları,

—Aracı kullanacak şoförün:

Nüfiıs Cüzdanı ve Fotokopisi

SRC, Pisikoteknik, Ehliyet belgelerinin aslı ve fotokopisi Ehliyet Sorgulama(Emniyet Müdürlüğünden alınmalı)

Sabıka kaydı

Sosyal güvenlik kaydı

1 adet fotoğraf

Kişi veya şirketlerin üzerine kayıtlı olup kendi personelini taşımaları için Özel plakalı araçlara Belediye tarafından verilen Güzergâh izin belgeleri araç satıldığı takdirde iptal olur, izin belgeleri geri alınır. Aracı alan kişi için bu belgeler bir hak oluşturmaz.

 

4-                                D TİPİ GÜZERGÂH İZİN BELGESİ

Ücretsiz müşteri taşımak üzere, özel veya tüzel kişilikler adına diğer harf gruplarına tescil edilmiş araçlara verilecek izin belgesi. Alışveriş merkezlerine (AVM) ait ücretsiz müşteri servisleri sadece AVM den çıkan müşteriyi alır, çıkış yaptıktan sonra ve dönüşte kesinlikle yolcu alamazlar.

 

Başvuru için aşağıdaki evraklar gereklidir;

 

Dilekçe, (Ekli güzergâh planı ile birlikte)

Aracın firma adına kayıtlı olduğuna dair trafik ruhsatı ve zorunlu sigorta fotokopisi, Şirket ise imza Sirküsü, Ticaret Sicil Gazetesi, vergi Levhası —Aracı kullanacak şöforün:

Nüfus Cüzdanı ve Fotokopisi

SRC, Pisikoteknik, Ehliyet belgelerinin aslı ve fotokopisi Ehliyet Sorgulama(Emniyet Müdürlüğünden alınmalı)

Sabıka kaydı

Sosyal güvenlik kaydı

1 adet fotoğraf

 

5-                           E TİPİ GÜZERGÂH İZİN BELGESİ

Belediyemiz sınırları dışından yapılan servis hizmetleri, özel veya tüzel kişilikler adına diğer harf gruplarına tescil edilmiş araçlara verilecek izin belgesi.

Başvuru için aşağıdaki evraklar gereklidir;

—Dilekçe,

— ilgili belediyeden alınmış taşıma izin belgesi —İlgili bakanlıktan alınmış (B2,D2 veya D4) belgesi —Aracın trafik ruhsat ve zorunlu sigorta fotokopisi,

—Taşınacak Öğrenci veya personel isim listesi —Aracı kullanacak şoförün:

Nüfus Cüzdanı ve Fotokopisi

SRC, Pisikoteknik, Ehliyet belgelerinin fotokopisi

Ehliyet Sorgulama(Emniyet Müdürlüğünden alınmalı)

Sabıka kaydı Sosyal güvenlik kaydı 1 adet fotoğraf

 

                                      BÖLÜM 3: ÇALIŞMA ESASLARI GENEL ŞARTLARI

 

Taşımacının Yükümlülükleri Madde 13-

a)      Yüklenici ve işletmeciler, yolcuların rahat bir yolculuk yapmasını sağlayacak tedbirleri alırlar ve öğrenciyi taahhüt ettiği yere kadar getirip götürürler.

  

b)      Yüklenici ve işletmeciler, Servis araçlarının çalışması esnasında meydana gelen her türlü kaza ve fiilden, bununla ilgili olarak yargıya intikal eden her türlü yükümlülükten ve üçüncü şahıslara karşı doğacak yükümlülüklerden tamamen sorumludur.

c)       Yüklenici ve işletmeciler yanında çalışanlar, hizmet akdine tabi olup, bunların sosyal güvenlik yönünden sigorta işlemlerinin yaptırılması yüklenici ve işletmecilerin sorumluluğundadır.

d)      Yüklenici ve işletmeciler personelin işe başlaması gibi işten ayrılması halinde bu durum 15 gün içinde İlgili Müdürlüğümüze bildirmesi gerekmektedir.

e)      Yüklenici ve işletmeciler velinin aylık ödemelerini geciktirmesi durumunda öğrenci üzerinde baskı oluşturmadan kapalı zarf içinde veliye bir an önce ödeme yapmasını hatırlatacak, öğrencinin servise alınmaması gibi davranışlarda bulunmayacaktır. İkinci ayın başında halen ödeme yapılmamış olması halinde konu, öğrenci velisine iletilerek öğrencinin servisle ilişiği kesilebilir.

f)                Taşman öğrencinin: Okulun veya ikametgâhının değişmesi, Uzun süreli tedaviyi gerektiren bir hastalık geçirmesi, Okumaktan vazgeçmesi veya okuma hakkını kaybetmesi, hallerinden herhangi birine bağlı olarak servisle taşınmaktan vazgeçmesi durumunda; varsa geri kalan ayların ücretlerini iade etmekle, yükümlüdür.

 

Öğrenci Servis Aracı İşletiminin Yerine Getirilmesi Sırasında Uyulacak Esaslar;

Madde 14-

a)      Öğrenci veya yolcuların iniş ve binişlerinde araç kapısı kapanmadan araç hareket ettirilemez.

b)      Öğrenci veya yolcular trafiğin yoğun olmadığı ve belirlenen uygun yerlerde indirilip bindirilmelidir.

c)       Servis araçları yolcuları rahatsız etmeyecek şekilde kullanılmalıdır.

ç) Servis araçlarında çalışacak personelin kıyafeti temiz ve bakımlı olmalıdır.

d)      Şoför, Öğrenci ve yolcuların araç içerisinde sigara içmelerine, yemek ve kuru yiyecek vb. yemeleri yasaktır. Bu tür davranışlara izin verilmemelidir.

e)      Servis aracı kullanımı esnasında şoförler, konuşma adabına uygun olmayacak sözler kullanmamalıdır.

f)      Araç sürücüsü yetkili denetim elemanlarınca istenmesi halinde gerekli belgeleri ibraz etmek

zorundadır.                                                          ,                                         .. .     ,

g)      Gün içinde tamamlanan hizmet aralarında servislerin beklemek zorunda olduğu sürelerde

park etmek amacıyla ana arter ve cadde üzerinde trafiği aksatmalarına izin verilmez.

ğ)Okul öncesi eğitim, ilköğretim öğrencilerini taşıyan okul servis araçlarında, araç içi düzenini sağlayan, öğrencilerin araca biniş ve inişlerinde yardımcı olan rehber personelin bulundurulması zorunludur.

i)     Öğrencilerine araca binerken ve inerken yardımcı olmak zorundadır.

j)   Öğrenciyi indirirken ve bindirirken ışıklı DUR lambasını yakmak zorundadır.

o)   Aracının içini ve dışını temiz tutar, cadde üzerinde aracını yıkayamaz, çevre temizliğine

yardımcı olmak zorundadır.                                                                       .

ö)Trafik görevlilerinin uyarılarını, trafik ışıklı cihazlarına dikkat etmek ve Belediyece konulan

yön ve işaret levhalarına uymak zorundadır.

p)  Araç içerisinde yüksek seste görüntü ve sesli yayın yapılmamalıdır.

r) Ayakta öğrenci olmamalıdır.                                                     ^      _

s)      Güzergahta yazılı olan personel harici araçta personel ya da öğrenciden başka yolcu

bulunmamalıdır.

Personel ve Ücretsiz Müşteri Servis Aracı İşletiminin Yerine Getirilmesi Sırasında Uyulacak Esaslar;

Madde 15-

a)      Güzergâh izin belgesi almak için İlgili Müdürlüğe yapılacak müracaatta durak yerleri listesi önceden bildirilmelidir. Bildirim dışı yerlerde yolcu indirip bindirme yapılmayacaktır.

b)      Personel Taşımacılığı yapan yükleniciler araç içerisinde taşınan personelin isim listesini bulundurmak zorundadır.

c)       Personel ve Ücretsiz Müşteri servisi taşımacığın da bir arada gerçekleştiren araçlar için

güzergahlarında belirtilmiş olması gerekmektedir.                                         _

c)      Nevşehir Belediyesi Servis Araçları Yönetmeliğinin 14. Maddesinin e,f,g,o,ö,p fıkralarındaki şartlara uyması gerekmektedir.

d)      Belediyemiz Sınırları dışından yapılan servislerde bakanlıktan almaları zorunlu belgeler varsa kontrol esnasında sunmaları mecburidir.

e)      Güzergah İzin Belgesinde Belirtilen Güzergahın dışına çıkılamaz.

 

Resmi Kuruluşların Personel Servisleri ile ilgili hükümler:

Madde 16-                                                                                            .

Kamu kurum ve kuruluşlarının kendilerine ait araçlarla yaptıkları servis taşımacılığı

25.2.2004 tarih ve 25384 nolu resmi gazetede yayınlanan Kamu Kuruluşları ve Kuruluşları personel servisi hizmet yönetmeliği hükümleri geçerlidir. Buna göre kamu kurum ve kuruluşlarına ait araçlarla yapılacak servis taşımalarında güzergah izin belgesi verilmez.

Kamu kurum ve kuruluşlarının kendi araçları dışında Hizmet Alımı yapmak suretiyle personellerini taşıtmak istemeleri halinde taşıma yapacak gerçek veya tüzel kişilerden taşıma yapacak araçların Belediyemizden Toplu Taşıma İzin Belgesi almış olması şartı istenmesi gerekmektedir. Belediyemizden Toplu Taşıma İzin Belgesi almamış araçların çalışmasına izin verilmez.

 

Servis Araçlarında Çalışacak Personele İlişkin Koşullar

Madde 17-                                                                                                           . .

Toplu Taşıma İzin Belge sahibi aracı kendisi kullanabileceği gibi şoförde çalıştırabilir.

Her iki durumda da aracı kullanın kişiler aşağıda belirtilen şartlara haiz olması gerekmektedir.

a)      Toplu Taşıma izin belgeli araçlarda şoför olarak çalışacak kişiler şoför tanıtım kartını almak ve araçta çalıştığı sürece yakasında takılı olarak bulundurmak zorundadır.

b)     Servis taşımacılığı hizmetinde bulunan gerçek ve tüzel kişilere ait birden fazla araçlarının bulunması durumunda herhangi bir sebepten dolayı, Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinin 8. Maddesindeki Şartları taşıması kaydıyla her 5 (Beş) araç için ortak sürücü belirleyerek güzergah izin belgesine kaydı yapılır.

c)      Herhangi bir sebepten dolayı Şoförün belirli bir süre zarfında aracı kullanamaması durumunda Toplu Taşıma İzin Belgesi sahibi Belediyemize başvuruda bulunarak bu süre zarfı içerisinde okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinin 8. Maddesindeki Şartlarını taşıyan birine aracı kullandırtabilir. Bu süre 2 haftayı geçemez. 2 Haftadan uzun süreler için Şoför değişikliği yapılması gerekmektedir.

c)      Belediye, servis aracının çalışması sırasında aksaklık, eksiklik, kurallara uymama vb. gibi nedenlerden dolayı uygun bulmadığı sürücülerin değiştirilmesini işleticiden talep ettiğinde en geç 7 gün içinde söz konusu personel değiştirilecektir

d)     Öğrenci taşımacılığında çalışan personeller okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinin 8. Maddesindeki Şartları sağlamalıdır.

e)      Kamu Kurum Ve kuruluşları Personel Taşımacılığı ve Ücretsiz Müşteri Taşımacılığı yapan araçlarda çalışan personel Kamu Kurum Ve kuruluşları Personel Taşımacılığı Hizmet Yönetmeliğinin 14. Maddesindeki Şartları sağlamalıdır.

f)       Kendi Personelini Taşıyan araçlarda çalışan personel için bu maddenin “d” ve “e" fıkralarındaki koşullar aranmaz.

g)      Tüm Araç Şoförlerinin Ehliyetleri kullandıklara araçlara uygun olmalı, Yolcu Taşımacılığı Sürücü Mesleki Yeterlilik Belgesi ve piskoteknik değerlendirmesi almaları mecburidir.

 

BÖLÜM 4 :DEVİR, ORTAK ALMA VE ARAÇ YENİLENMESİ

Toplu Taşıma İzin Belgeli Servis Araçlarının Devir ve Ortak Alınması İle İlgili şartları Madde 18-

Belediyeden Toplu Taşıma İzin Belgesi almış araç sahibi veya sahipleri Belediye´ ye başvuru yaparak Encümen kararı aldıktan sonra Toplu Taşıma İzin Belgesini ve aracın devrini yapabilirler veya ortak alabilirler. Belediye ye başvurmadan ve Encümen kararı almadan yapılan satışlarda satın alan bu satıştan, ortak almalarda ortak bu hisse devrinden dolayı hak sahibi olamaz. İş bu yönetmelikteki şartların da yerine getirilmesi zorunludur.

Devretmek, ortak almak, Ölüm sonrası miras yolu ile devirlerde başvuru için gerekli evraklar:

1 ,Dilekçe(devir eden ve devir alan, miras yolu ile ise mirasçılardan en az birinin)

 1. Eski Toplu Taşıma İzin Belgesi ve varsa güzergah izin belgesi
 2. Belediye Borcu Yoktur kağıdı.
 3. Devir eden ve devir alanın Nüfus cüzdanı kimlik fotokopisi
 4. Miras yolu ile devirlerde Ölüm sonrası veraset ilamı ve varislerin muvafakatnamesi
 5. İcra yolu ile satışlarda icra müdürlüğünden verilmiş satış belgesi

Encümen kararından sonra Yönetmeliğin devir ücreti ile ilgili hükümleri gereği devir temlik ücreti tahsilinden sonra

a)                    Devir alana ait olmak üzere işbu yönetmeliğin 7. maddesinde belirtilen belgeler

b)               Tüm bu evraklar tamamlanıp İlgili Müdürlüğe teslim edildikten sonra Toplu Taşıma İzin Belgesi düzenlenir.

Devir Ücretleri:

Madde 19-

Belediyeden Toplu Taşıma İzin Belgeli Servis aracı sahipleri her yapılan ortak alma, devir ve satıştan dolayı Belediye meclisince o yıl için gelir tarifesi içinde belirlenen “Devir ve Temlik Ücretini” ödemek zorundadır. Bu ücret devir ve ortak alma kararı Encümence verildikten sonra alıcı tarafından ödenir. Devir Temlik ücreti ödenmeden aracın devrine izin

verilmez.                                                                                                ..     _ t ,

Toplu Taşıma İzin Belgesi Sahipleri Ortak alımlarında Devir ve Temlik ücretini devir

alanın % Hissesi oranında Ödenir.

Toplu Taşıma İzin Belgesi sahipleri 1. derece yakınlarına ve Tüzel kişiliklerde ise ortaklardan birisi adına hat devri yapılması talebi halinde hat devir ücreti %50 indirimli

olarak alınır.                                                                                                                            .

Toplu Taşıma İzin Belgesinin sahiplerinin ölümü veya temyiz kudretini kaybetmesi halinde yasal hak sahiplerinden (Mahkeme kararıyla tespit edilen varisleri veya vasileri) devir ücreti alınmaz.

Araç satışı ve Yenilenmesi ile ilgili şartlar:

 

Madde 20-                                                                                                                            .

Servis aracı sahibi, aracını değiştirmek istediğinde yeni araca ait trafik ruhsatı, eski aracının trafikten çekme belgesi fotokopisi veya noter satışını, Toplu Taşıma ve Güzergah İzin Belgesini dilekçesine ekleyerek İlgili Müdürlüğe başvurur. İlgili Müdürlük tarafından müracaatları kabul edilen işletmeciler, Toplu Taşıma İzin Belgesi Vize Ücretini ödenmesine müteakip araca Uygunluk Belgesi almak üzere Teknik Komisyona sevk edilir. Uygunluk belgesi aldıktan sonra yeni araç için Toplu Taşıma İzin Belgesi düzenlenir.

Taşıma hizmetlerinin yürütülmesi esnasında servis aracı satılarak yeni araç temin edilmek istemesi halinde; bağlı bulunduğu tur işletmesinden servis hizmetlerinin aksatılmadan yürütülebileceğini belirten yazı alınmak kaydıyla toplu taşıma izin belgesi sahiplerinin araç değişikliğine izin verilir. İşletmeciler 3 ay içerisinde bu yönetmelik hükümlerinde belirtilmiş niteliklere uygun araç temin ederek ilgili belgeleri İlgili Müdürlüğe vermesi zorunludur. Verilen süre içerisinde araç temin edemeyen işletmeciye 1 ay ek süre verilir. Ek süre içerisinde de araç alınmadığı taktirde Toplu Taşıma İzin Belgesi iptal edilir.

İlk Araç alımları veya araç değişikliğinde araçlara plaka takılmasını takip eden 10 gün içerisinde toplu taşıma izin belgesinin alınması zorunludur. 10 gün içerisinde gerekli evrakları hazırlayıp getirmeyen işletmeciler vize ücretini %50 fazla öder. 120 günden sonra yapılacak müracaatlar kabul edilmez ve Toplu taşıma izin belgesi Encümen Kararı ile iptal edilir. Bundan sonraki başvurular ilk başvuru gibi değerlendirilir.

 

                                     BÖLÜM 5 : DENETİM, YAPTIRIMLAR VE CEZAİ HÜKÜMLER

Denetimi

Madde 21-

İş bu Yönetmelik gereği Çalışmalarına izin verilecek toplu taşıma araçları hakkında Tahakkuk ve Tahsilât İşlemlerinin takibi ve yönetmelik hükümlerine aykırı hareketlerin takip ve tespiti İlgili Müdürlük tarafından yürütülür.

Cezai Hükümler

Madde 22-

Servis Araçları sahipleri ve sürücülerinin yönetmelik hükümlerine aykırı olarak işlemiş oldukları her kusurda Zabıta elemanlarının tutacağı tutanak doğrultusunda Nevşehir Belediye Encümenince 5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 32. maddesi ve 1608 sayılı kanun gereğince idari para cezası uygulanır.

1)     Bu yönetmelik kapsamına giren Servis araçları Belediyeden Toplu Taşıma İzin ve Güzergah İzin belgesi almadan çalışma yapamazlar.

2)     Toplu Taşıma ve Güzergah İzin Belgesi olmayan araçları işletmeciler bünyesinde çalıştıramaz.

3)     Araç ruhsatında belirtilmiş sayıdan fazla yolcu taşınması yasaktır.

4)     Öngörülen yazı ve levhalar, Belediye onayı ile izin verilen reklâm bilgileri dışında Toplu Taşım araçlarının içinde ve dışında başka yazı ve aksesuar bulundurulması yasaktır.

5)     Trafik akışını engelleyici şekilde Toplu Taşıma araçlarının sevk ve idaresi yasaktır.

6)     Servis aracı içinde Yüksek sesle yolcuların rahatsızlığına yol açacak radyo-teyp çalınması, şoför dahil sigara içilmesi yasaktır ve 4207 sayılı kanun gereği araç içerisinde Sigara İçilmez ibareli levha asılması zorunludur.

 

 

7)     Servis aracı şoförlerinin yolcularını kaza, arıza vs. mücbir sebepler haricinde yollarda aktarma yapmaları yasaktır. Son duraklarına kadar yolcularını götürmek zorundadır.

8)     Yönetmeliğin 6.maddesindeki ücretlerin zamanında ödenmesi zorunludur.

9)     Karayolları Trafik Kanunu gereği araçlarda bulundurulması zorunlu olan avadanlık dışında araç ve gereç bulundurulması yasaktır.

 

Yaptırımlar

Madde 23.

22. Madde hükümlerine aykırı hareketler nedeniyle, aynı takvim ayı içinde üçüncü kez zabıt varakası tanzim edilmesi halinde Belediye Encümeni kararıyla 15 güne kadar meslek ve ticaretten men cezası uygulanabilir. Aynı takvim yılı içinde üç kez meslek ve ticaretten men cezası verilen bir toplu taşıma aracının izin belgesi, takvim yılı sonu beklenmeksizin, Encümen kararı ile iptal edilir.

Fiyat Tarifesi

Madde 24.

Ticari Taksilerin taşıma ücretleri 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. maddesinin (p) bendi gereği Nevşehir Belediye Meclisi belirler.

Yürürlük

Madde 25

15.01.2010 tarihli yayımlanan Nevşehir Belediyesi Servis Araçları Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 26

Bu Yönetmelik hükümlerini Nevşehir Belediye Başkanlığı adına tlgili Müdürlük yürütür.

 

                                                               

Mehmet Ali TANRIVER                   Ayşenur ŞENYÜZ                             Mustafa Rauf YANAR

Meclis Birinci Bşk. Vek .                       Meclis Katibi                                            Meclis Katibi

 

 

  

                                                            NEVŞEHİR BELEDİYESİ

 

 

                          TAKSİ DURAKLARI VE TİCARİ TAKSİ YÖNETMELİĞİ

                                                                                          I.BÖLÜM

AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, YETKİ, TANIMLAR

Amaç

Madde 1.

İşbu yönetmelik; Nevşehir Belediyesi sınırları içinde yolcu taşıma izni verilen ( T ) plakalı ticari taksiler ve halen faaliyette bulunulan taksi durakları ile yeni açılacak olan taksi duraklarının çalışmalarını belli bir düzen içinde yapmasının sağlanması, taşımacılık hizmetine muhatap olan yolcuların rahatlığı ve güvenliğinin sağlanması, şehir içi trafik güvenliğinin ve bütünlüğünün sağlanması ve uygulamayı yürütecek, denetleyecek olan kuruluş ve organların yetki ve sorumluluk alanlarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Dayanak

Madde 2.

          5393 Sayılı Belediye Kanunu, 2464 sayılı Belediye Gelirler Kanunu ile 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve Karayolları Trafik Yönetmeliğinde belediyelere verilen görev ve yetkiler bu yönetmeliğin yasal dayanağını oluşturur.

Tanımlar

Madde 3

Belediye                                                       : Nevşehir Belediye Başkanlığını,

 

Kent                                                                 : Nevşehir Belediyesi sınırları ve mücavir alanı içinde kalan sahayı,

 

İşletmeci                                                   : Kent içinde yolcu taşımacılığı yapan taksileri çalıştıran kişi veya kuruluşu,

Sürüçü                                                     : Bu yönetmelik uyarınca işletmeci tarafından aracı sürmekle görevlendirilen kişiyi,

Meslek Odası                                            : Nevşehir Şoförler ve Otomobilciler Odasını,

Uygunluk Belgesi                                   : Araç işletmecilerinin, araçları için bu yönetmelik hükümlerine göre tespit edilen

Araç Uygunluk Belge Komisyonu        : Belediye bünyesinden İlgili Müdürlük başkanlığında

bir makine mühendisi, Makine işletme şefliğinden bir personel ve İlgili Müdürlük görevlendirilecek iki personelden oluşan ve raportörlüğünü Zabıta Müdürlüğünün yaptığı komisyonu,

Taksi Çalıştırma Ruhsatı                       : İşleticilerin ücretini (harcını) yatırarak İlgili Müdürlükden alacakları bir yıl geçerliliği olan ve her yıl bu yönetmelik hükümlerine uygun olarak vize yaptırarak yenileyecekleri belgeyi,

İlgili Müdürlük                                   : Nevşehir Belediye Başkanlığının Görevlendirdiği Müdürlük

 

Bu yönetmelikte yer alan ve açıklanmayan yönetmeliklerde kullanılan tanımlar geçerlidir.

Kapsam

Madde 4.

Yönetmelik Belediye sınırları içinde Belediyenin uygun göreceği yerde ve sayıda olmak kaydıyla, yolcu taşımacılığı yapmak üzere faaliyet gösteren ve yeni açılacak taksi durakları ile bu duraklarda çalışacak olan ticari taksileri kapsar.

Yetki

Madde 5.

Belediye, kent içerisinde çalışacak taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek, durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek yetkilerine haizdir.

 

  

                                                                                                           II.bölüm                 

TİCARİ TAKSİ DURAK YERİ VE TAKSİ HATTI VERİLMESİ TAKSİ DURAĞI

                                                                     ÇALIŞMA RUHSATI

Durak Yeri ve Taksi Hattı Verilmesi

Madde 6.

Kişi veya kişiler tarafından durak kurulması, yeni taksi hattı, Mevcut hatlarda çalışan araçlara ilave yapılması ve durak yerlerinin değiştirilmesi talepleri şahsen veya bağlı bulundukları meslek kuruluşu aracılığı ile Belediyeye müracaat edebilirler. Müracaatlar, İlgili Müdürlükçe değerlendirilerek durak yeri ve çalışacak ticari taksi araç sayısının belirlenmesi hususunda karar alınması için Belediye Meclisine gönderilir.

Belediye Meclisince Belirlenmiş olan yeni hatlar veya hatların, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu gereği ihalesinin yapılmasında ve ihaleye katılım şartlarını belirlemeye Belediye Encümeni yetkilidir.

İlaveler haricinde mevcut taksilerin durak değiştirmesi, duraklarda araç eksiltme, artırma, sayılarını belirleme, durakları birleştirme veya kaldırma konularında Belediye Encümeni yetkilidir.

Ticari Taksi Durağı ve taksi depolama alanının yerleri, Nevşehir Belediyesi Encümeni tarafından belirlenir. Belirlenen taksi durağı ve depolama alanlarında Belediyece yapılacak değişiklere taksi işletmecileri uymak zorundadır.

Nevşehir Belediyesi, Ticari taksi durağında faaliyet gösteren taksi sayısı için yeterli depolama alanı olmaması durumunda Belediye Encümen kararı ile durak alanına yakın görülebilen bir yerde trafiği aksatmayacak ve araç depolamaya uygun olacak şekilde düzenlemeler yapılarak bekleme ve depolama yeri gösterilebilir.

 

Taksi Durağı Açılması ve Taksi durağı Çalıştırma Ruhsatı

Madde 7.

Belediye Encümenince uygun görülmesi durumunda açılan Ticari Taksi durağına işletmeciler tarafından İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre ruhsat alınması zorunludur.

Her Ticari taksi durağına; Belediye ile durak ve taksi hat sahipleri arasında koordinasyondan sorumlu olmak üzere, durak üyeleri arasından oy çokluğu ile seçilerek bir temsilci belirlenmesi ve belirlenen temsilcinin değişmesi durumunda Belediyeye bildirilmesi zorunludur. Temsilci, Belediyenin almış olduğu tüm karar ve uygulamaları durak üyelerine bildirmekle yükümlüdür. Temsilci belirlemeyen taksi durağındaki işletmecilere cezai işlem uygulanır.

Taksi durak yerleri ve binaları Belediyece hazırlanacak tek tip projeye uygun olarak Belediye tarafından yapılır veya yaptırılması sağlanır.

 

Taksi Durağında aranan şartlar

Madde 8.

Ticari Taksi Durağında; yangın söndürme tüpü, telefon, ilk yardım dolabı, Belediyece belirlenmiş ısınma ve soğutma cihazları, oturma gurupları bulunacaktır.

Ticari Taksi Durağı işletmecileri tarafından Ticari Taksi Durağına yapılacak ek ve tadilatlar için İlgili Müdürlükten izin alınması gerekmektedir.

Durağın Etrafı ve içerisi temiz tutulacak. Durak içerisinde ve dışında gereksiz kullanılmayan ve görüntüyü bozacak herhangi bir şey bulundurulmayacaktır.

 

                                                            III. BÖLÜM

                                                                       ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

Ticari Taksi Çalıştırma Ruhsatı

Madde 9.

Taksi çalıştırma hakkı elde eden işletmecilere ve halen taksi olarak çalışanlara Belediyece; bu yönetmelik hükümlerine uygun olduğu tespit edilen araçlara çalışma ruhsatı verilir. Taksi çalışma ruhsatı bu yönetmelikte belirtilen tarihlerde her yıl vize yapılması zorunludur. Taksi çalışma ruhsatı olmayan veya yıllık vizesini yaptırmayan araçlar taksi olarak çalışamazlar. Çalışma ruhsatı, taksinin çalışması esnasında araçta bulundurulacaktır, İşletmeci ya da araç sürücüsü, denetim görevlilerine istedikleri zaman çalışma ruhsatını ibraz

etmek zorundadır.                                                                                               .

Yıl içerisinde çalışma ruhsatını devredenler ile yönetmelik gereği çalışma ruhsatı iptal

edilenlerin, ödedikleri harçlar geri ödenmez.

  

İlk Defa Ticari Taksi Çalışma Ruhsatı Başvuru Şartları

Madde 10.

İstenecek evraklar:

a)                   Taksi ile ilgili Nevşehir Vergi Dairesinden mükellefiyet kaydı.

b)                  Nevşehir esnaf odalarından birine kayıtlı olduğuna dair belge.

c)                   Nüfus cüzdanı fotokopisi. (Şirket adına ise İmza sirküsü ve Ticari Sicil Gazetesi)

d)                  Araç ruhsat fotokopisi.

e)                   Aracın mali sorumluluk sigorta poliçesi

f)                    Belediye Bilgi Formu

Sürücü İçin:

g)                   Nüfus cüzdanı fotokopisi

h)                  Sürücü belgesi fotokopisi

i)                    Emniyet Müdürlüğünden alınmış Ehliyet Sorgulama

j)                    Sabıka kaydı

k)                  Pisikoteknik değerlendirme

l)                    Karayolu Taşıma Kanunu ve Yönetmeliğinde belirtilmiş olan diğer belgeler.

m)                  2 adet Fotoğraf(Şoför Farklı ise 1 Adet Şoför fotoğrafı)

 

Başvuru Usul ve şartları:

Ticari plakalı taksi tek kişi üzerine olabileceği gibi hisse oranlarını belirten Noterden düzenlenmiş ortaklık sözleşmesi ile birden fazla ortaklı olabilir.

Ticari Taksi çalıştırma ruhsatı almak isteyen işletmeciler, başvuru dilekçesi ve yukarda sayılan belgelerle birlikte Belediyenin İlgili Müdürlüğüne başvururlar. Talebin Yönetmelikte öngörülen şartlara uygun olup olmadığı İlgili Müdürlük tarafından incelenir. Uygun görülmeyen evraklar işleme alınmadan iade edilir. Başvurusu kabul edilen işletmecilerin Ticari Taksi Çalıştırma ruhsatı vize ücretini yatırmaları ile araçları Teknik Komisyona havale edilir ve Araç Uygunluk belgesi alması istenir. Araç Uygunluk Belgesi alan araç sahiplerine İlgili Müdürlükçe taksi çalıştırma ruhsatı düzenlenir. Bu belgede; taksi sahip veya sahiplerinin T.C kimlik no, adı, soyadı, baba adı, doğum yeri ve tarihi, ikametgâh adresi, taşıtın plakası, Motor ve Şase numarası yazılır.

İlk defa verilen Ticari Taksi Çalışma Ruhsatları bir sonraki yılda yapılacak vize ayına kadar geçerlidir.

Yıllık Vize İşlemi İçin Başvuru Usul ve Şartları

Madde 11.

Nevşehir Belediyesince verilen Ticari Taksi çalıştırma ruhsatına bu yönetmelik hükümlerinde belirtilen şekilde her yıl vize yapılması zorunludur. Yıllık vizesini yaptırmayan araçlar taksi olarak çalışamazlar.

1 (bir) yıllık çalışma süresi dolan Ticari Taksi İşletmecileri 30 (Otuz) gün içerisinde vize işlemini yaptırmaları gerekmektedir. 30 gün içerisinde vize işlemlerini yaptırmayan Ticari Taksi İşletmecilerine l(bir) ay ek süre verilir. Bu süre zarfı içerisinde vize işlemlerini yaptırmayan işletmecilerin ruhsatları iptal edilir. Bu şekilde ruhsatı iptal edilen Ticari Taksi İşletmecilerinin yıl içerisinde veya sonrasında tekrar çalışma izni için müracaatları ilk müracaatmış gibi değerlendirilir.       _

Ticari Taksi çalıştırma ruhsatını vize yaptırmak isteyen işletmeciler, başvuru dilekçesi ve bu yönetmeliğin 10. Maddesinde ki İstenecek evraklardan d, e, f, g, h, i, j, k, 1, bendinde sayılan belgelerle birlikte Belediye´ye başvururlar. Talebin Yönetmelikte öngörülen şartlara uygun olup olmadığı İlgili Müdürlük tarafından incelenir. Uygun görülmeyen evraklar işleme alınmadan iade edilir. Başvurusu kabul edilen işletmecilerin araçları Teknik Komisyona havale edilir ve Araç Uygunluk belgesi alması istenir. Araç Uygunluk Belgesi alan araç sahiplerine İlgili Müdürlük taksi çalıştırma ruhsatı vizelenir.

Ticari Taksi Çalıştırma Ruhsatlarının Yıllık vize işlemleri Mart Ayı İçerisinde yapılacaktır.

 

Ticari Taksi Araçlarının Uygunluğu

Madde 12-

Nevşehir Belediyesi sınırları içinde taşıma yapacak herhangi bir Ticari Taksi araçlarının uygunluğu Belediye Başkanlığınca tespit edilecek Teknik Komisyonca saptanır. Teknik Komisyon tarafından taşıma yapmaya yeterli olduğu belirlenen Ticari Taksi aracına bir yıl geçerli olmak üzere “Ticari Taksi aracı Uygunluk Belgesi verilir Ticari Taksi aracı olarak çalışmak isteyenlerin Nevşehir Belediyesine başvuru yaptıktan sonra araç uygunluk belgesi almak için Teknik komisyona sevk edilir.

Araç uygunluk belgesi her araç için ayrı ayrı hazırlanır 1 yıl geçerlilik süresi olup, devir ve model değişikliklerinde araç Uygunluk Belgesinin tekrar yaptırılması zorunludur.

Başvuru yapan işleticilere araç inceleme işleminin hangi tarihte ve saatte yapılacağı başvuru yapılan Müdürlük tarafından işletmeciye bildirilir.

 

Teknik Komisyonun Yapacağı Araç İncelemesinde İzlenecek Yöntem

Madde 13.

Ticari Taksi araçlarına Uygunluk Belgesi Teknik Komisyon tarafından yapılacak incelemeden sonra verilir.

Ticari Taksi aracı Uygunluk Belgesi alabilmek için aranan şartlar başvuru sahiplerine İlgili Müdürlük tarafından verilen formda belirtilir. Başvuru sahibi aracını belirtilen tarih ve saatte yine bildirilen yerde Teknik Komisyonun yetkililerinin incelemesine hazır bulundurmak zorundadırlar.

İnceleme sonunda Araç Uygunluğu İnceleme Raporu düzenlenerek İlgili Müdürlükte muhafaza edilir.

İnceleme sonunda başvuruya konu araç, Uygunluk Belgesi almaya yeterli bulunmamışsa bu durum inceleme raporunda belirtilir. Yapılan incelemede araçları uygun bulunmayanlar, araçlarının inceleme raporunda belirtilen eksikliklerini 2 hafta içinde tamamlayarak ikinci bir inceleme isteminde bulunabilirler. Her iki incelemede de Uygunluk Belgesi almaya yeterli bulunmayan araçlar bir sene süre ile Ticari Taksi aracı olarak çalışmasına izin verilmez.

Uygunluk belgesi için yapılacak ikinci inceleme, ilk incelemedeki eksiklikler ile sınırlı değildir.

Teknik Komisyonun yapacağı inceleme sonuçları açısından kesin ve nihaidir.

 

Ticari Taksi Olarak Çalışacak Araçlarda Aranacak Şartlar

Madde 14.

 1. Ticari taksiler boya rengi sarı ve tek tip olacaktır.
 2. Ticari Taksiler en az 4+1 en fazla 6+1 kapasiteli beş kapılı araçlar olacaktır.
  1. Ticari taksilerin dış özellikleri 2918 sayılı Trafik Kanun ve bu konuda çıkartılan yönetmeliğe uygun olmalıdır.
  2. Ticari taksilerin belli süreler sonunda yenilenmesi esastır. T plakalı Ticari taksiler 15 yaştan küçük olmalıdır (15 yaş dahil). 15 yılını dolduran Ticari taksiler bu sürenin dolum

tarihinden itibaren en geç 6 ay içerisinde yenilenmek zorundadır. 15 yaş sınırı, araçların fabrika imal tarihinden sonra gelen ilk takvim yılı esas alınarak hesaplanır.

 1. Araçların plaka numarası ve durak ismi uygun boyutlarda her iki yan ön kapılara, plaka numarası araç tavanına yazılmış olacaktır.
 2. Taksi otomobiller için ayırıcı işaretler bölümünde belirtildiği üzere, kenarları 105*320 milimetre ebadında, ışık geçiren 3mm kalınlığında, krom sarısı renginde, pleksiglastan imal edilmiş her iki yüzünde “Taksi” yazılı bulunan, çelik veya eloksallı alüminyumdan imal edilmiş bağlantı ayağı ile aracın üzerine monte edilmiş olacaktır. Ayrıca “Taksi” kelimesinden başka hiçbir yazı bulunmayacak, geceleri boş iken yakılacak, yolcu alındığında içeriden söndürü leb ilecek şekilde imal edilmiş olacaktır.
 3. Taksilerde karayolları trafik yönetmeliği 1 sayılı cetvel madde C (Hususiyetlerine Göre Araçlarda Bulundurulacak Teçhizat)´ de belirtilen teçhizatlar olmalıdır.
 4. Karayolları trafik kanun ve yönetmeliği madde 67´de belirtildiği üzere teknik şartlara uygun durumda olmayan araçların trafiğe çıkması yasaktır.
 5. Ticari taksilerde, aranan adresin kolayca bulunması için navigasyon cihazı bulundurmak.
 6. Araçların içi ve dışı her zaman temiz bulundurulması zorunludur.
 7. Denetimler süresinde aracın çok bakımsız olduğu tespit edilenler 1 ay zarfında bakımını yaptırmak zorundadır. Verilen süre içerisinde aracın bakımını yaptırmayanların ruhsatı 3 ay süreyle alınarak çalışmasına izin verilmez. 3 aylık süre içerisinde aracının bakımını yapanlara ruhsatı iade edilir. Yaptırmayanların ruhsatı iptal edilir.
 8. Araç içindeki ışıklandırma ve araç kaloriferi çalışır durumda olacaktır. Araçta yangın söndürme cihazı, ilk yardım çantası, reflektör ve yedek ampuller bulundurulacaktır.
 9. Aracın periyodik ve günlük bakımı sürekli olarak sağlanacaktır. Motor bakımı dışında, fren, hidrolik, rot, balans, amortisör, şanzıman v.b. bakımı düzenli olarak yapılacaktır.
 10. Aracın egzoz sistemi arızasız olacak, gürültü yapan egzoz ile seyrüsefer yapılmayacaktır.

 

 1. Aracın, yolcuların oturmasına ve kullanmasına mahsus bölümleri sağlam durumda olacak, aşırı, eskiyen döşemeler değiştirilecek, kırık, çatlak ve filmli camlarla seyrüsefer yapılmayacak, aracın Trafik Kanununa göre çalışır durumda olması zorunlu olan ayna, sinyal far v.b bölümlerinde hiçbir eksik veya arıza olmayacaktır. Araçların aşırı yıpranmış veya yaralı lastikle seyrüsefer yapmaları yasaktır.
 2. Araçlar Kanunca belirlenen renk ve şekilde boyalı olacaklardır. Kaza sonrası, hasarlı ve boyasız araçlar ile seyrüsefer yapılamayacaktır.
 3. Araç içine ve dışına; aracın emniyetli kullanımını olumsuz etkileyebilecek hiçbir aksesuar takılmaz. Araçlarda havalı korna kullanılmaz.
 4. Araçların içine ve dışına sabit reklam alınması veya geçici afiş, poster, bez pankart asılması hakları Belediyeye ait olup, Belediyenin bu hususta talimatlarına uymak ve asılan reklamın sefer boyunca muhafaza edilmesini sağlamak işletmecinin yükümlülüğündedir.
 5. LPG ile çalışan araçların bu sistemleri fabrika çıkışlı veya yetkili servis onaylı orijinal olacaktır.
 6. Ticari taksilerde klima, hava yastığı, gps (araç takip sistemi) cihazı, telefon sistemi bulundurulacaktır.
 7. Standartlara uygun, ayarı yapılmış yolcuların rahat görebileceği yere monte edilmiş taksimetre olacak, arızalı ve hatalı taksimetre ile kesinlikle çalışma yapılamayacak.
 8. Araçta ses yükseltme cihazı bulunmayacak.

 

Ticari Taksi Şoförlerinde Aranacak Şartlar

Madde 15.

Taksi sahibi aracı kendisi kullanabileceği gibi şoförde çalıştırabilir. Her iki durumda

da aracı kullanın kişiler aşağıda belirtilen şartlara haiz olması gerekmektedir.

 1. En az B sınıfı ehliyete sahip olmak.
 2. Ticari Taksi araçlarında şoför olarak çalışacak kişilerin Türk Ceza Kanununun 102, 103, 104, 105, 109, 179-3, 188, 190, 191, 227 inci maddelerindeki suçlardan affa uğramış olsa bile hüküm giymemiş olması gerekmektedir.
 3. Sürücü ve yardımcıları Nevşehir Belediye sınırları ve mücavir alanı içerisinde en az 1 yıl ikamet etme zorunluluğu vardır.
 4. Şoförler, , son beş (5) yıl içerisinde(01.07.2013 tarihinden sonrası için geçerli); bilinçli taksirli olarak ölümlü trafik kazalarına karışmamış olmak, alkollü olarak araç kullanma ve hız kurallarını ihlal nedeniyle, sürücü belgeleri birden fazla geri alınmamış olmak,
 5. Pisikoteknik değerlendirmeye sahip olmak.
 6. 63 yaşından gün almamış olmaları gerekmektedir.
 7. Karayolu Taşıma Kanunu ve Yönetmeliğinde belirtilmiş olan diğer belgeler
 8. Sürücülerin sigortalı olmaları zorunludur. Aylık sigorta bildirimi sürekli olarak araçta bulundurulacaktır.
 9. 25.02.2004 tarih ve 25384 sayılı RG de yayınlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği´nin 12. maddesinin c fıkrasının son paragrafında tarif edilen mesleki saygınlıkta olmaları gerekmektedir.

 

Ticari Taksi Şoförlerinin Uyması Gereken Kurallar

Madde 16.

Taksi sahibi aracı kendisi kullanabileceği gibi şoförde çalıştırabilir. Her iki durumda

da aracı kullanın kişiler aşağıda belirtilen kurallara uyması gerekmektedir.

 1. Sürücü ve yardımcıların kıyafetlerinin temiz ve bakımlı olması zorunludur. Ayakkabıların arkası basık olmayacak, çıplak ayakla veya terlikle araç kullanılmayacaktır. Meslek Odası veya Belediye tarafından sürücü ve yardımcıların kıyafetlerine standart getirilebilir. Meslek Odası tarafından standart kıyafet belirlenmesi halinde Belediye onayı ile uygulanabilir. Kıyafet standardı uygulanması halinde, seyrüsefer sırasında bu kıyafetlerin çıkartılması veya giyilmemesi halinde bu yönetmeliğin öngördüğü cezai işlemler uygulanır.
 2. Belediyece veya Meslek Odası tarafından verilmiş ticari taksi şoför tanıtım kartı almak ve araç içerisinde müşterinin görebileceği yerde bulundurmak.
 3. Sürücü, araçta meşrubat dahil hiçbir yiyecek maddesi tüketemez.

 

 1. Taksi şoförü aracın içinde unutulan eşyaları 24 saatlik süre içinde Belediye Zabıta Müdürlüğü´ne teslim etmek mecburiyetindedir.
 2. Taksi sürücülerinin taşımacılık esnasında yaya veya araç trafiğinin seyir emniyetini ihlal etmek veya tehlikeye düşürecek şekilde araç kullanmak ve saygısız davranışlarda bulunmaları yasaktır.
 3. Taksi şoförleri; bagaj hacmine uygun olan eşyadan ve tarife ile belirlenen ücretler haricinde, müşteriden ilave ücret talep edemez.
 4. Araç içerisinde sigara içmek yasaktır
 5. Taksi şoförleri taksi indirme, bindirme, bekleme yerleri, taksi durakları ve bulundukları mahalleri kirletmemeye dikkat edecek ve çevreyi rahatsız edecek davranışlarda bulunmayacaklardır.
 6. Taksi şoförleri, müşterilerinin gösterdikleri adrese, bir başka yolu bilhassa göstermedikleri müddetçe en kısa yoldan götürmesi gerekmektedir.
 7.  Taksi şoförleri Belediye Otobüs duraklarında durmaları, yolcu indirip bindirmeleri, durakları her ne suretle olursa olsun işgal etmeleri yasaktır.
 8. Taksi şoförleri, fiziksel engelli kişileri araçlarına almaktan imtina edemez, aracına aldığı bu kişilere yerlerine oturmaları da dâhil olmak üzere yardımdan kaçınamaz.
 9. Taksi şoförleri, hizmet esnasında yolcuları söz ya da hareket ile rahatsız edemez.
 10. Taksi şoförleri araçları ile karayolu üzerinde yetkili mercilerden izin almadan toplu gösteri yapamaz, taşımacılıktan kaçınamaz, taşımacılığı aksatamaz, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının önünde veya müştemilatında hiçbir şekilde gösteri yapamaz.
 11.  Taksi şoförleri hizmet esnasında denetimde bulunan denetim görevlisinin istediği evrakları göstermek zorundadır.
 12. Araç sürücüleri; Uyuşturucu veya keyif verici gibi özelliklere sahip doğal ve sentetik maddeler almış olanlar ile alkollü içki almış olarak araç kullanmak yasaktır.
 13. Araçta yolcu varken teyp veya radyo dinlemek için yolcunun müsaadesi istenecektir. Yolcu müsaade etmiyorsa radyo veya teyp dinlenilmeyecektir
 14.  Yolcularla münakaşa etmek kesinlikle yasaktır. Yolculara daima nazik davranılacaktır. Yolculara emir verir şekilde hitap edilemez. Yolcunun eleştirmesi halinde cevap verilmeyecektir.
 15. Yolcunun aşırı alkolü ya da akli dengesi bozuk olduğu hallerde, aracın kullanımını tehlikeye düşürecek şekilde müdahale etmesi veya sürücüye hakaret etmesi ve saldırgan davranması halinde; araç durdurularak, kolluk güçlerine haber verilerek, kolluk güçlerinin müdahalesi beklenecektir.

 

Duraklarda ve Çalışma Esnasında Uyulacak Kurallar

Madde 17.

 1. Taksi çalıştırma ruhsatı sahipleri, adlarına tescilli araç çalıştırmak zorundadır. Duraklarda çalışanların işi bırakmaları veya 4 aydan fazla süre içerisinde taksisini çalışır vaziyette bulundurmaması veya ismine tescilli aracının olmaması halinde duraktan kaydı silinir ve taksi çalıştırma ruhsatı iptal edilir.
 2. Duraklardaki telefon, elektrik, su, kira v.s. giderler ruhsatta ismi yazılı olan üyelerin ortak gideri olup, durağa yeni kayıt olanlarda eşit hakka sahiptirler. İlgililer, hisselerine düşecek payı ödemek zorundadırlar. Mevcut duraklardaki telefonların durak adına tescil edilmesi, edilemiyorsa yerine durak adına tescilli yeni bir telefon temin edilmesinin 6 ay içinde sağlanması gereklidir.
 3. Durakta çalışan taksilerin plakalarının yazılı bulunduğu levha, durak önüne asılır
 4. Hizmetlerin aksamaması için her durak resmi tatil günleri ve geceleri çalışmak üzere sayıları 2´den az olmamak şartıyla, nöbet çizelgesi yapmak suretiyle araç çalıştırmak zorundadır.
 5. Taksi durağı işletmecileri, Taksi park yerinin araç kapasitesinin üzerinde Taksi araç parkına izin veremez. Bu yerler otopark olarak kullanılamaz.
 6. Taksi duraklarında alkollü içki ve uyuşturucu madde kullanmak gibi davranışlarda bulunamaz.
 7. Mevcut taksi durakları ile tahsis edilecek duraklardaki demirbaş mevcutlarına duraktaki taksi sahipleri eşit olarak katılırlar.
 8. Daha önceden bir müşteri tarafından rezerv edilmiş olması dışında, gar, havaalanı, otel, tarihi ve turistik tesisler, resmi daire çevresinde umuma açık alanlarda durak harici bekleme yapamazlar
 9. Taksi sürücüsü, müşterisini gitmek istediği yere götürmek mecburiyetindedir. Sadece kanunen girilmesi yasak olan yerlere giremezler.

 

 

 

 1. Karayolları Trafik Kanununca belirlenen hız limitlerine uymak zorundadır.
 2. Taksinin dolmuş veya servis gibi çalışması yasaktır.
 3. Taksi içinde yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı eşya taşınamaz.
 4. Daha önceden bir müşteri tarafından rezerve edilmiş olması dışında, Boş vaziyette herhangi bir yerde bekleme yapması yasaktır.
 5. Taksi aracı kendi durak alanı dışında başka bir taksi durağına 150 metreden daha kısa mesafede yolcu alınması yasaktır.
 6. Taşıma yapılırken taksimetre açması zorunludur. Taksimetre açılış ücreti müşterinin alındığı noktadan başlar. Taşıma ücretleri; yolculuğun başlangıç noktası ile bitiş noktası arasında taksimetrenin yazdığı kadar ücret yolcudan alınır. Kesinlikle tarife dışı ücret talep edilemez
 7. Yolcunun beraberinde taşıdığı eşyasından 60 kiloya kadar olandan bagaj ücreti alınmaz
 8. Araç içinde sürücü ve yolcu haricinde kimse bulundurulamaz

 

                                                                                     IV. BÖLÜM

                                          DEVİR, ORTAK ALMA VE ARAÇ YENİLENMESİ

Araç Yenilenmesi

Madde 18.

Ticari Taksi Çalıştırma Ruhsatı sahipleri, aracın eskimesi nedene ile veya başka bir

sebepten dolayı aracı değiştirmek istemesi halinde; belediyeye yapacağı yazılı başvuru ile

gerekçesini ve yeni alacağı aracın özelliklerini bildirir. Alınacak araç, bu Yönetmelikte

belirtilen şartlara uygun ise, İlgili Müdürlük izni ile araç değiştirebilir.

Ticari Taksi aracı satılarak yeni araç temin edilmek istenmesi halinde; Ticari Taksi Çalıştırma Ruhsatı sahiplerinin sattığı aracın yerine 3 ay içerisinde iş bu yönetmelik hükümlerinde belirtilmiş niteliklere uygun aracı temin ederek ilgili belgeleri İlgili Müdürlüğe vermesi zorunludur. Verilen süre içerisinde araç temin edemeyen işletmeciye 1 ay ek süre verilir. Ek süre içerisinde de araç alınmadığı takdirde Ticari Taksi Çalıştırma Ruhsatı Encümen Kararı ile İptal edilir.

 

Devir ve Ortak Alımı

Madde 19.

Ticari Taksi Çalıştırma Ruhsatı alım-satımının yapılması halinde; alıcının ve satıcının dilekçesi, Belediye Bilgi Formu, Nüfus Cüzdan Fotokopileri ve Ticari Taksi Çalıştırma Ruhsatı ile Belediyeye yazılı olarak başvuru yapılacaktır. Başvurunun Belediye Encümenince uygun bulunması halinde, Çalışma Ruhsatı Devir Ücreti yatırılarak aracın noter satışı ve Emniyet Trafik Tescil Bürolarından devri yapılabilir veya ortak alınabilir. Belediyeye başvurmadan ve Encümen kararı alınmadan yapılan satışlarda satın alan bu satıştan, ortak almalarda, ortak bu hisse devrinden dolayı hak sahibi olamaz.

Ticari Taksi Çalıştırma Ruhsatı sahiplerinin Belediyeden izinsiz olarak, ruhsat haklarını özel anlaşma ile devredenlerin tespit edilmesi halinde, devreden ve devir alan kişilere, devir işlerini Belediye nezdinde onaylatmak için 30 gün süreli uyarı yapılır. Bu süre içinde yapılacak devir işleminde Ticari Taksi Çalıştırma Ruhsatı Devir Ücreti % 50 arttırılarak ödenecektir. Bu süre içinde devir işleminin yapılmaması halinde araç, yasal devir işlemi tamamlanıncaya kadar seferden men edilir. Bu takdirde devir ücreti % 100 arttırılarak ödenecek ve 6 ay içinde devir işlemi yapılmadığı takdirde Ticari Taksi Çalıştırma Ruhsatı Hakları iptal edilecektir.

Taksi hat sahibinin ölümü halinde en geç 3 (üç) ay içinde varislerinin müracaatları halinde adlarına ruhsat almak kaydıyla varisler adına veya hepsinin yazılı müracaatı ile bir kişi adına devir işlemi yapılarak taksi hattı çalıştırabilirler. Varisler dışında 3. Şahıslara devir edilmesi durumunda tüm varislerin yazılı müracaatı ile devir talebi Belediye Encümenine yazılır uygun bulunması halinde, yeni sahibi yönetmelik kuralları çerçevesinde Çalışma Ruhsatını devir alır.

 

                                                                                           V. BÖLÜM

                                                                      ÜCRETLER VE FİYAT TARİFESİ

Ücretler

Madde 20.

a)              Her bir taksi işletmecisi, Belediyenin ulaşım alt yapısından ve durak yerlerinden yararlanmasının karşılığı olarak Belediye Meclisince Gelir Tarifesinde belirlenen yıllık hat ücretini, belirlenen tarihlerde ödemek zorundadır.

 

b)             Taksi işletmecileri, yönetmelikte belirtilen ilkeler doğrultusunda çalışmaları halinde; Belediye Meclisi´nce o yıl için tespit edilen vize ücretini ayrıca peşin olarak ödeyeceklerdir.

c)               Taksi Çalıştırma Ruhsatı Hak Sahipleri; ruhsat ve durak sıra haklarını Belediye Encümen Onayı ile devredebilirler. Taksi Çalıştırma Ruhsatı Devrinin Belediye Encümenince onaylanması halinde, “Çalışma Ruhsatı Devir Ücreti”, Belediye Meclisi tarafından belirlenen Yıllık aidat ücretinin 3 Katı olarak ödenecektir. Çalıştırma Ruhsatı Devir Ücreti peşin olarak, Encümen kararının ilgiye tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içinde ödenecektir. 15 gün içerisinde ödeme yapılmadığı takdirde 15 gün daha ek süre verilir. Ek süreninde halen ödeme yapılmamış ise Encümen kararı 3 ay askıya alınır. 3 ay içerisinde herhangi bir işlem yapılmamış ise karar Encümen karar ile iptal edilir.

Ortak alımlarında Çalışma Ruhsatı Devir Ücreti devir alanın % Hissesi oranında

Ödenir.

Şirket ve Kooperatif Adına olan Ticari Taksi Çalışma Ruhsatı Şirket ortakları ve Kooperatif üyelerinden birine devri söz konusu ise Çalışma Ruhsatı Devir Ücreti % 50 İndirimli alınır. Şirket ortağı olduğu veya Kooperatif üyesi olduğu belgelendirilmek zorundadır.

Ticari Taksi Çalışma Ruhsatı sahipleri 1. derece yakınlarına ve Tüzel kişiliklerde ise ortaklardan birisi adına hat devri yapılması talebi halinde Çalışma Ruhsatı Devir Ücreti %50 indirimli olarak alınır.

d)              Ticari Taksi Çalıştırma Ruhsat sahiplerinin ölümü halinde varisleri adına yapılacak çalışma ruhsatı ve taksi hat hakkı devirlerinde çalışma ruhsatı devir ücreti alınmaz. 3. Şahıslara yapılacak devirlerde Belediye Meclisi tarafından belirlenen Yıllık aidat ücretinin j Katı olarak peşin olarak ödenecektir.

 

Fiyat Tarifesi

Madde 21.                                                                                                

Ticari Taksilerin taşıma ücretleri 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. maddesinin (p)

bendi gereği Nevşehir Belediye Meclisi belirler.

 

                                                                                           VL BÖLÜM  

                                                           YAPTIRIMLAR VE CEZAİ HÜKÜMLER

Yaptırımlar

Madde 22.                                                                           

1 İşletmeci veya çalışanlarının, alkollü içki, uyuşturucu ve benzeri maddeleri kullanarak, durağa gelmesi halinde durak çalışanlarının ve çevrede bulunan vatandaşlara rahatsızlık verilmesi durumunda Belediye Encümenince bu kişilere ilk tespitte, duraktan 60 gün uzaklaştırma, ikinci kez tekrarı durumunda 120 gün uzaklaştırma cezası verilebilir. Bu fiillerin, üçüncü tekrarında ilgililer durak hakkı üyeliği ile birlikte duraktan ihraç edilirler. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler.

 1. İşletmeci veya çalışanlarının, alkollü içki ve uyuşturucu ve benzeri maddeleri kullanarak, araç kullandığının tespit edilmesi halinde, Belediye Encümenince bu kişilere ilk tespitte, duraktan 60 gün uzaklaştırma, ikinci kez tekrarı durumunda ilgili şahsın hiçbir şekilde ticari taksi kullanmasına müsaade edilmez. Durum ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilir.
 2. Bütün durak mensupları belediyece hazırlanmış olan yönetmelik çerçevesinde tespit edilen kurallara uymak mecburiyetinde olup, kurallara uymayan işletmecilerin ruhsatı Belediye Encümen kararı ile iptal edilebilir.
 3. Durakta çalışan esnaf; çevre sakinleri, müşteri, resmi ve gayri resmi v.b. kuruluşların huzur ve rahatlarını bozacak davranışlarda bulunmayacaklardır. Bulundukları takdirde Belediyece lüzumu görülen hallerde Belediye Encümenince duraktan ihraç edilebilir, gerekli görüldüğü hallerde de ruhsatı iptal edilebilir.
 4. Yolcularla münakaşa etmek kesinlikle yasaktır. Yolcuya her ne sebeple olursa olsun hakaret ettiği tespit edilen sürücü hakkında Belediye Encümenince 1 (bir) ay kadar duraktan uzaklaştırma, araç sahibine de para cezası uygulanır.
 5. Sürücü, yardımcı ve işletmeciler Meslek Odasının veya Belediye Zabıta görevlilerinin bu yönetmelik çerçevesinde verdiği talimatlara uymak zorundadır. Denetimle ve uyarılarla ilgili olarak Meslek Odası veya Belediye Zabıta görevlilerine zorluk çıkarmaları durumunda cezai işlem uygulanarak araç 1 ay duraktan uzaklaştırılır.
 6. Ticari Taksi Şoförü olarak görev yapmakta iken 1 yıl süre içinde 5 defa hakkında uyarı ve zabıt tanzim edilen sürücünün, 3 ay süre ile araç kullandırılmayacaktır. Ayrıca, aracında İlgili Müdürlüğün izni dışında sürücü çalıştıran taksi sahibinin aracı seferden çekilecek, İlgili Müdürlüğün uygun görülen sürücü temin edilene kadar araca çalışma izni verilmeyecektir.

 Ancak acil durumlarda çok kısa süreli olmak kaydıyla İlgili Müdürlüğe gerekçe ve bilgi verilecek, şayet uygun görülürse sürücü kısa süreli çalıştırılabilecektir.

 1. Yönetmelik hükümlerine aykırı hareketler nedeniyle, aynı takvim ayı içinde Üç kez zabıt varakası tanzim edilmesi halinde Belediye Encümeni kararıyla 15 güne kadar meslek ve ticaretten men cezası uygulanabilir. Aynı takvim yılı içinde üç kez meslek ve ticaretten men cezası verilen bir taksi işletmecisinin taksi çalıştırma ruhsatı takvim yılı sonu beklenmeksizin, Encümen kararı ile iptal edilebilir.
 2. Durak Temsilcisi sorumlusu olduğu durak içerisinde yönetmelik hükümlerine aykırı faaliyet ve durumların olması halinde gerekli tedbirleri almadığı ve Belediyemize bilgi vermemesi durumunda olanlardan sorumlu tutulacak olup, ilgili temsilciye cezai işlem uygulanır.

 

Cezai Hükümler

Madde 23.

Bu yönetmelikte belirlenen hususlar, özel kanunlarla getirilen uygulama ve yaptırımlar hariç, 5393 sayılı kanunun 15. maddesini b bendi ve 1608 sayılı kanun uyarınca Belediye yasağı olarak düzenlenmiştir. İşletmeci, sürücü ve yardımcıları ile durak temsilcilerinin bu yönetmelik hükümlerine aykırı olarak işlemiş oldukları her kusurda Zabıta memurlarının tutacağı tutanak doğrultusunda Nevşehir Belediye Encümenince 5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 32. maddesi gereğince ve 1608 sayılı kanun uyarınca idari para cezası uygulanır.

Taşıma ücretleri; yolculuğun başlangıç noktası ile bitiş noktası arasında taksimetrenin yazdığı kadar ücret yolcudan alınır. Arızalı taksimetre ile kesinlikle çalışma yapılamaz. Taksimetre bulunmayan veya arızalı, hileli taksimetrelerin Tespit halinde işletmeci hakkında yasal kovuşturma ve cezai işlem uygulanır. (2918 sayılı Kanun uygulanır.)

 

                                                                                         VII BÖLÜM

                                                                               ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Hareket ve Çalışma Saatleri

Madde 24.                                                                                              

Her Taksi, bağlı olduğu durakta bekleme yapar. Hareket ve bekleme süreleri, çalışma

ortamına göre durak temsilcisi tarafından belirlenir.

 

Onarım İzni İçin Uyulacak Kurallar

Madde 25.                                                       

Çalıştırmalarını durdurmak zorunda kalan taksi sahipleri kaza, tamir, yangın, sel vb. hallerde mazeretlerini 10 (on) gün içerisinde yazılı olarak Belediyeye bildirmek zorundadırlar. Yukarıda belirtilen sebeplerden dolayı çalışmasını durdurduğunu bildirenlere İlgili Müdürlükçe 3 ayı geçmemek üzere onarım süresi tanınır. Bu süre Encümen kararı ile ve mücbir sebepler karşısında 2 ay daha uzatılır. Bu süre sonunda aracını sefere koymak isteyen araç sahipleri Teknik Komisyondan Araç Uygunluk belgesi almak zorundadır. Aracını sefere koyamayan veya yeni araç alarak taksi çalıştırma ruhsatı değişikliğini yaptırmayanların ruhsatları iptal edilir ve faaliyetten men edilir. İcra yolu ile trafikten men edilerek çalışmayan araçların ruhsatları konu çözümleninceye kadar askıya alınır.

 

Taşımacılıktan Çekilme

Madde 26.

Çalıştırmakta olduğu aracını taksi durak hakkından çekilmek isteyen şahıslar; Emniyet Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü´nden Ticari plaka kayıtlarını düşürecekler ve bu durumu bir dilekçe ile Belediyenin İlgili Müdürlüğüne bildireceklerdir. Taksi Çalışma Ruhsatı Belediye Encümen kararı ile iptal edilir. Yıl içinde taksi hakkından çekilenlerin ödedikleri ruhsat ücreti geri ödenmez

 

Sorumluluk

Madde 27.

Taksi durakları işletmecisi, sürücü ve personeli, sistem içindeki her türlü faaliyetleri nedeni ile doğacak mali, hukuki ve cezai sonuçlardan doğrudan sorumludurlar. Bu nedenle, Belediyeye herhangi bir sorumluluk atfedilemez.

Sürücülerin hatalarından ve neden oldukları maddi ve manevi zararlardan, ilgili kişi ve kurumlara karşı işletmeciler zincirleme olarak sorumludur.

  

Denetim Sistemi

Madde 28.

Bu yönetmelikle ilgili denetimler aşağıdaki kurum ve kişiler tarafından yapılabilir.

a)                Belediye Denetimi; Belediyenin İlgili Müdürlüğü tarafından yönetmelik hükümlerine göre yapılacaktır. Bu yönetmelik hükümlerine aykırı hareket eden işletmeci ve sürücüler hakkında Taksi Yönetmeliği kurallarına uymadıkları gerekçesi ile düzenlenen tutanak ve zabıtlar Belediye Encümenince değerlendirilerek her ihlal için yönetmelikte görülen cezalar uygulanır. Belediye Zabıta Birimlerinin tanzim edeceği zabıtlar, sadece Taksi ulaşıma ilişkin olarak bu yönetmelikle belirtilen kuralların ihlaline dair olacaktır.

b)               Meslek Odası denetimi; Meslek Odası Yönetim Kurulunun görevlendirileceği Denetim Görevlileri tarafından yapılacaktır. Sistemde ruhsat alan her işletmeci için bir sicil dosyası açılacaktır. Bu dosyada, araca ilişkin belgeler dışında işletmeci, sürücü ve yardımcılara ait belgeler bulundurulacaktır. Ayrıca, aracın muhatap olduğu cezalar siciline işlenerek takip edilecektir. Meslek Odasından ceza uygulanması amacıyla gelen yazılı

talepler, Belediye Encümen kararı ile uygulanır.

c)                Vatandaş denetimi; vatandaşların sistemle ilgili olan ve bu yönetmelik konusuna giren hizmetlerle ilgili şikâyetleri, Belediyeye yazılı olarak yapılacak ve şikayet dilekçesinde, şikayetin konusu, yeri, tarih ve saati ile şikayetçinin adı soyadı ve açık adresi bulunacak, ayrıca şikayete konu olan olaya ilişkin en az 2 kişinin adı soyadı ve açık adresleri bildirilecektir. Bu usule uygun olmayan şikayetler Belediyece dikkate alınmaz.

d)               Sistemin öz denetimi; sistemde yer alan işletmecilerin kendi aralarında oluşturacakları denetleme kurulu tarafından yapılacaktır. İşletmeci sürücü veya yardımcı olarak görevli olan kişiler sisteme ilişkin şikayetlerini denetim kuruluna yazılı olarak yapacaklar; dilekçelerinde şikayetin konusu, yeri, gün ve saati yazılacaktır. Bu şikayetler öncelikle Denetim Kurulu tarafından değerlendirilerek karara bağlanacaktır. Denetim Kurulu şikayet konusunu çözümlenmek üzere Meslek Odasına aktarabilir. Meslek odasının çözümleyemediği hususlarda Meslek Odası tarafından Belediyeye yazılı olarak bildirilebilir.

 

                                                                                            VIII. BÖLÜM

                                                                             YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME

Yürürlük

Madde 29.

Bu yönetmelik Nevşehir Belediye Meclisinin onayından sonra yerel basında ilan

edildiği tarihte yürürlüğe girer.                                                                                 

Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile 03.02.2012 tarih ve 22. Belediye Meclisi Gündem ile kabul edilerek yayımlanan Nevşehir Belediyesi Taksi Durakları ve Ticari Taksi Toplu Taşıma Yönetmeliği Yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürütme

Madde 30.

Bu yönetmelik Nevşehir Belediye Başkanlığınca yürütülür.

  

Mustafa Rauf YANAR                                          Ayşenur ŞENYUZ                    Mehmet Ali TANRTVER

      Meclis Katibi                                                     Meclis Katibi                      Meclis Birinci Bşk. Vek.

 

 

                                                                                                         

                                                                            

Güncelleme Tarihi: 00 0000, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER