Nevşehir Devlet Hastanesi Nükleer Tıp Biriminde Kullanılmak Üzere Soğuk Kit Alımı

Hastanemiz Nükleer Tıp Biriminde Kullanılmak Üzere Soğuk Kit Alımı Nevşehir Devlet Hastanesi

Nevşehir Devlet Hastanesi Nükleer Tıp Biriminde Kullanılmak Üzere Soğuk Kit Alımı

Hastanemiz Nükleer Tıp Biriminde Kullanılmak Üzere Soğuk Kit Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2019/404393

1-İdarenin

a) Adresi

:

15 Temmuz Mah. Sıhhat Sk. No:6 MERKEZ/NEVŞEHİR

b) Telefon ve faks numarası

:

3842285050/1405 - 8502593288

c) Elektronik Posta Adresi

:

nevsehirdhs3@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Hastanemiz Nükleer Tıp Biriminde Kullanılmak Üzere Soğuk Kit Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Nevşehir Devlet Hastanesi Nükleer Tıp Ünitesi

c) Teslim tarihi

:

Nevşehir Devlet Hastanesi, talep ettiği miktarlardaki siparişler peyderpey tebliğ tarihinden itibaren 10 (on) gün içerisinde teslim edilecek olup işin süresi 31.12.2020 tarihini geçmeyecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

15 Temmuz Mahallesi Sıhhat Sokak No:6 Merkez NEVŞEHİR

b) Tarihi ve saati

:

05.09.2019 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:

İstekli/İstekliler UTS sistemine kayıtlı olduklarını gösterir belgeyi ihale teklif dosyasında sunmak zorundadır.

4.3.1.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

İstekli/İstekliler Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü'nden aldıkları ruhsatı ihale dosyasında sunmak zorundadır.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İstekli/istekliler teklif ettikleri soğuk kitlere ait ayrıntılı prospektüsleri ihale dosyasında sunmak zorundadır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin DMSA, DTPA (DİETİLE TRİAMİN PENTA ASİTİK ASİT), MAA (MAKRO AGREGATED ALBUMİN), MDP (METİLEN DİFOSFONAT), MIBI kısımlarında %15(On Beş ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Nevşehir Devlet Hastanesi İhale Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER