NEVŞEHİR E TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU 2022 MALİ YILI MUHTELİF TAVUK ETİ İLE YUMURTA ALIMI İŞİ

NEVŞEHİR E TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU 2022 MALİ YILI MUHTELİF TAVUK ETİ İLE YUMURTA ALIMI İŞİ NEVŞEHİR E TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ ADALET BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

NEVŞEHİR E TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU 2022 MALİ YILI MUHTELİF TAVUK ETİ İLE YUMURTA ALIMI İŞİ

NEVŞEHİR E TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU 2022 MALİ YILI MUHTELİF TAVUK ETİ İLE YUMURTA ALIMI İŞİ

NEVŞEHİR E TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ ADALET BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

NEVŞEHİR E TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU 2022 MALİ YILI MUHTELİF TAVUK ETİ İLE YUMURTA ALIMI İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2021/766624

1-İdarenin

a) Adı

:

NEVŞEHİR E TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ ADALET BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

b) Adresi

:

Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza Infaz Kurumu Yukarı Mah. İnönü Kümesi Küme Evleri No:1/4 50100 Uchisar NEVŞEHİR MERKEZ/NEVŞEHİR

c) Telefon ve faks numarası

:

3842192789 - 3842192788

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

NEVŞEHİR E TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU 2022 MALİ YILI MUHTELİF TAVUK ETİ İLE YUMURTA ALIMI İŞİ

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

TAVUK FLATO: 8.000 KG TAVUK BAĞET: 4.000 KG YUMURTA: 80.000 ADET
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu mutfağına ihtiyaç dahilinde mesai saatleri içerisinde periyodik olarak teslim edilecektir.

ç) Süresi/teslim tarihi

:

ALIM SÜRESİ İÇERİSİNDE KURUMUN İHTİYACINA BİNAEN MESAİ SAATLERİ İÇERİSİNDE PERİYODİK OLARAK HAFTALIK ALIMI YAPILACAKTIR.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşme tarihinden itibaren 01.01.2022


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

23.12.2021 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü , Toplantı Odası


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER