Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunca Yeni Açılacak Nevşehir Açık Ceza İnfaz Kurumu için Genel Mutfak Gereçleri Alımı

Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunca Yeni Açılacak Nevşehir Açık Ceza İnfaz Kurumu İçin Genel Mutfak Gereçleri Alımı

Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunca Yeni Açılacak Nevşehir Açık Ceza İnfaz Kurumu için Genel Mutfak Gereçleri Alımı

Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunca Yeni Açılacak Nevşehir Açık Ceza İnfaz Kurumu için Genel Mutfak Gereçleri Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2019/498248

1-İdarenin

a) Adresi

:

Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza Infaz Kurumu Yukarı Mah. İnönü Kümesi Küme Evleri No:1/4 50100 Uchisar NEVŞEHİR MERKEZ/NEVŞEHİR

b) Telefon ve faks numarası

:

3842192789 - 3842192788

c) Elektronik Posta Adresi

:

nevsehir.etcik@adalet.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

91 Kalem Genel Mutfak Malzemesi Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

c) Teslim tarihi

:

Sözleşme imzalandıktan sonra malzemenin tamamı 03/12/2019 tarihine kadar teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü (Yukarı Mah. İnönü Kümesi, Küme evleri No:1/4 Uçhisar/Nevşehir)

b) Tarihi ve saati

:

25.10.2019 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

yüklenici tarafından teslimatı yapılan ve muayene kabul heyetinden kabul gören, elektronik aksamlı malzemelerde, kulanıcıdan kaynaklanmayan arızaların en az 2 yıl garanti kapsamında ücretsiz tamir edilmesi bu hususda gerekli belgeleri kuruma ibraz etmesi gerekmektedir.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Malzeme tesliminden önce Muayene Kabul komisyonuna büyük cihazlar hariç teknik şartnameye uygun her üründen 1 er adet numune getirilecektir. Teknik şartnameye uygun olmayan ürünler için tekrar numune istenecek olup, bütün ürünlerin teknik şartnameye uygun olduğunda mal kabul işlerine başlanacaktır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü (Yukarı Mah. İnönü Kümesi, Küme evleri No:1/4 Uçhisar/Nevşehir) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner44

src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-auto-ads-0.1.js">