NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İLAN

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İLAN İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İLAN

1-Aşağıda niteliği, tahmini bedeli, ihale günü ve saati belirtilen iş; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir.

2-İhaleler aşağıda belirtilen gün ve hizalarında gösterilen saatte Üniversitemiz Rektörlük Binasında yapılacaktır.

3-İhale dokümanları, her gün mesai saatleri içinde İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye katılacak isteklilerin, ihaleye girecekleri ihale iş kalemleri için ayrı ayrı olmak üzere işin adını belirterek Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Muhasebe Birimine 100,00-¨ (YüzTürkLirası) ihale dokümanı bedelinin yatırıldığını gösteren makbuz karşılığında İhale Dokümanını satın almaları zorunludur.

4-İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları belgelerini kapalı zarf içinde ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Birimine teslim edeceklerdir.

5- Posta ile yapılacak müracaatlarda isteklilerin tekliflerini 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. ve 46. maddelerine uygun olarak göndermeleri ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması gerekmektedir. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden idare veya ihale komisyonu sorumlu değildir.

5-İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

6-İsteklilerin ihaleye katılabilme şartları ve isteklilerden istenilen belgeler;

a-İsteklilerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olup, engel hali bulunmamak,

b- Nüfus Cüzdanı aslı veya onaylı sureti (T.C. kimlik numaralı),

c- Geçici nakit teminat tutarının Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Muhasebe Birimine yatırıldığına dair vezne alındısı veya banka teminat mektubu,

ç-Üniversiteye borcu bulunmadığına ilişkin belge, (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığından alınacaktır)

d- İhale Dokümanı aldığına dair belge,

e- İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi,

f-Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

g- Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri ve vekaletname,

ğ-Vergi kimlik numarasını gösterir belge,

h-İstenilen belgeler 2019 tarihli ve asıl, noter tasdikli veya aslı idarece görülmüştür olacaktır.

ı-İstekliler ihaleden önce, kiralama ihalesi ATM Yeri için muhammen bedelin %3’ü oranında; Geçici Teminat yatıracaklardır.

İşin Adı

Kiralama Süresi

Muhammen Bedeli

(¨) (KDV Hariç-             (İlk Yıl İçin)

Geçici Teminat (¨)

İhale Tarihi ve Günü

İhale Saati

ATM Yeri (Damat İbrahim Paşa Yerleşkesi) Kiralama İşi

3 yıl

5.900,00

177,00

28.03.2019 (Perşembe)

10.00

                                                       

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER
src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-auto-ads-0.1.js">