Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere Temizlik ürünleri ve Hijyen malzemeleri mal alımı

NEVŞEHİR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE TEMİZLİK ÜRÜNLERİ VE HİJYEN MALZEMELERİ NEVŞEHİR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere Temizlik ürünleri ve Hijyen malzemeleri mal alımı

NEVŞEHİR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE TEMİZLİK ÜRÜNLERİ VE HİJYEN MALZEMELERİ

NEVŞEHİR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere Temizlik ürünleri ve Hijyen malzemeleri mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2021/674563

1-İdarenin

a) Adı

:

NEVŞEHİR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

350 EVLER MAHALLESI YENI KAYSERI CADDESI 42 50100 NEVŞEHİR NEVŞEHİR MERKEZ/NEVŞEHİR

c) Telefon ve faks numarası

:

3842131377 - 3842133919

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere Temizlik ürünleri ve Hijyen malzemeleri

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

Teknik şartnamede özellikleri belirtilen 33 (Otuzüç) kalem temizlik ve hijyen malzemesi alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde bulunan depolara ve idarenin belirttiği adreslere istiflenerek yerleştirilecektir.

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Sözleşme imzalandıktan sonra 10 iş günü içinde tek parti halinde teslim edilecektir.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşme imzalanmasına müteakip aynı gün işe başlanılacaktır


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

12.11.2021 - 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü Satınalma Büro Amirliği-350 Evler Mah. Yeni Kayseri Cad.No:42 NEVŞEHİR İhale Salonu


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER