NEVŞEHİR KAHVECİDAĞI KENT ORMANI 160 KVA DİREK TİPİ TRAFOLU ELEKTRİK İMALATLARI YAPIM İŞİ

NEVŞEHİR KAHVECİDAĞI KENT ORMANI 160 KVA DİREK TİPİ TRAFOLU ELEKTRİK İMALATLARI YAPIM İŞİ ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-KAYSERİ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

NEVŞEHİR KAHVECİDAĞI KENT ORMANI 160 KVA DİREK TİPİ TRAFOLU ELEKTRİK İMALATLARI YAPIM İŞİ

Nevşehir Kahvecidağı Kent Ormanı 160 KVA Direk Tipi Trafolu Elektrik İmalatları Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır, İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN                                                                       : 2019/272128

1- İdarenin

                a)  Adı                                                  : ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-KAYSERİ DİĞER

BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

                b) Adresi                                            : Yeni Mahalle Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No : 163 KOCASİNAN/KAYSERİ

                c) Telefon ve faks numarası       : 3522221104-2222923 - 3522323800

                ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhale konusu yapım işinin

                a) Adı                                                   : Nevşehir Kahvecidağı Kent Ormanı 160 KVA Direk Tipi Trafolu Elektrik İmalatları Yapım İşi

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

                b) Niteliği, türü ve miktarı                           : 1 Adet Trafo ve ENH Tesisi

                c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Nevşehir İli Kahvecidağı

                d) İşe başlama tarihi                      : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3- İhalenin

                a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 20.06.2019 -10:00

                b) İhale komisyonunun toplantı yeri : Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü ihale birimi salonu

(e-tekliflerin açılacağı adres)

4.            İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1.        İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2.     Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3.     Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4.     Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptı rılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir

tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2.        Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3.        Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.     İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %

50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.        Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1.     Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ de yer alan Dİ Grup: Enerji İletim Şebekesi ve Tesis İşleri veya Dil Grup: Enerji Dağıtım Şebekesi ve Tesis İşleri veya Dili Grup: Elektrik Şebeke ve Tesis İşleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2.     Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

Elektrik Mühendisliği veya Elektrik Elektronik Mühendisliği

5.            Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6.            ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7.            İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e- imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8.            Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9.            İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10.          Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11.          İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12.          Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13.          Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

14.          Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15.          Diğer hususlar:

İhalede                Uygulanacak      Sınır       Değer   Katsayısı              (N)         : 1

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. Nevşehir Kahvecidağı Kent Ormanı 160 KVA Direk Tipi Trafolu Elektrik İmalatları Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır, İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN                                                                       : 2019/272128

1- İdarenin

                a)  Adı                                                  : ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-KAYSERİ DİĞER

BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

                b) Adresi                                            : Yeni Mahalle Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No : 163 KOCASİNAN/KAYSERİ

                c) Telefon ve faks numarası       : 3522221104-2222923 - 3522323800

                ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhale konusu yapım işinin

                a) Adı                                                   : Nevşehir Kahvecidağı Kent Ormanı 160 KVA Direk Tipi Trafolu Elektrik İmalatları Yapım İşi

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

                b) Niteliği, türü ve miktarı                           : 1 Adet Trafo ve ENH Tesisi

                c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Nevşehir İli Kahvecidağı

                d) İşe başlama tarihi                      : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3- İhalenin

                a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 20.06.2019 -10:00

                b) İhale komisyonunun toplantı yeri : Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü ihale birimi salonu

(e-tekliflerin açılacağı adres)

4.            İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1.        İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2.     Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3.     Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4.     Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptı rılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir

tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2.        Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3.        Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.     İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %

50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.        Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1.     Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ de yer alan Dİ Grup: Enerji İletim Şebekesi ve Tesis İşleri veya Dil Grup: Enerji Dağıtım Şebekesi ve Tesis İşleri veya Dili Grup: Elektrik Şebeke ve Tesis İşleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2.     Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

Elektrik Mühendisliği veya Elektrik Elektronik Mühendisliği

5.            Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6.            ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7.            İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e- imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8.            Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9.            İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10.          Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11.          İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12.          Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13.          Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

14.          Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15.          Diğer hususlar:

İhalede                Uygulanacak      Sınır       Değer   Katsayısı              (N)         : 1

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER
src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-auto-ads-0.1.js">