Nikah Hediye Kutusu Alımı

Nikah Hediye Kutusu Nevşehir Belediye Başkanlığı

Nikah Hediye Kutusu Alımı

Nikah Hediye Kutusu alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2019/436003

1-İdarenin

a) Adresi

:

Kıratlıoğlu Mah. Dr.Sadık Ahmet Cad. 56 50100 MERKEZ/NEVŞEHİR

b) Telefon ve faks numarası

:

3842134548 - 3842132415

c) Elektronik Posta Adresi

:

destekhizmetleri@nevsehir.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

1000 adet ahşap nikah hediye kutusu alınması
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Nevşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü (Kıratlıoğlu Mah. Dr.Sadık Ahmet Cad. No: 56)

c) Teslim tarihi

:

İstenilen miktardaki kutu ayda 250 adetin altına inmeyecek şekilde idareye teslim edilecek


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Cami Cedid Mah. Belediye Cad. No: 73 Belediye Başkanlık Binası / Arşiv Bölümü

b) Tarihi ve saati

:

20.09.2019 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İstekliler tekliflerini, Nevşehir Belediyesi Başkanlık Binası Arşiv Bölümüne bırakılmış olan numuneyi(Ahşap Nikah Hediye Kutusu) gördükten sonra numuneleri ile birlikte teslim edecektir. Numunelerin üzerinde firma ismi belirtilecektir. Numunelerin getirilmemesi veya gelen ürünlerle ilgi Nevşehir Belediyesi Başkanlık Binası Arşiv Bölümüne bulunan numunelerle uyuşmaması halinde teklif değerlendirmeye alınmayacaktır.Numunelerin görülmemesi durumunda firmanın numuneleri görerek teklif hazırladığı kabul edilecektir. Yukarıda belirtilen şartlardan herhangi birinin sağlanmaması durumunda teklif geçersiz sayılacaktır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 1 (yüzde bir)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Cami Cedid Mah. Belediye Cad. No: 73 Belediye Başkanlık Binası / Arşiv Bölümüadresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner41

banner44

src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-auto-ads-0.1.js">