Park ve Bahçeler Müdürlüğünde Kullanılmak Üzere Muhtelif 58 (Ellisekiz) Kalem Malzeme Alınması Mal Alımı

PARK VE BAHÇE MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR NEVŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Park ve Bahçeler Müdürlüğünde Kullanılmak Üzere Muhtelif 58 (Ellisekiz) Kalem Malzeme Alınması Mal Alımı

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜNDE KULLANILMAK ÜZERE MUHTELİF 58 (ELLİSEKİZ) KALEM MALZEME ALINMASI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2020/96126

1-İdarenin

a) Adı

:

NEVŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

Cami Cedit Mahallesi Belediye Caddesi No:73 50100 NEVŞEHİR MERKEZ/NEVŞEHİR

c) Telefon ve faks numarası

:

3842131065 - 3842122998

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜNDE KULLANILMAK ÜZERE MUHTELİF 58 (ELLİSEKİZ) KALEM MALZEME ALINMASI

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

PARK VE BAHÇE MALZEMESİ 58 (ELLİSEKİZ) KALEM 7 KISIM
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Nevşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü deposuna teslim edilecektir.

ç) Süresi/teslim tarihi

:

1-KÖPÜK NOZUL AYD. RGB DÖNŞ. GÜÇ KAYNAĞI ALIMI 30(otuz) gün 2-DALGIÇ MOTOR VE FAN ALIMI 20(yirmi) gün 3-ÖZEL TASARIM GÖVDESİ LEDLİ LALE FİGÜRLÜ ALÜMİNYUM 50(elli) gün 4-DÖKÜM BANK AYAĞI ALIM 30(otuz) gün 5-KUTU PROFİL - SİYAH BORU - GALV. OLUKLU SAC ALIMI 30(otuz) gün 6-ÇAM KERESTE ALIMI 40(kırk) gün 7-OSB, KONTRA, YALITIM, ŞINGIL ALIMI 40(kırk) gün

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşme imzalanmasını müteakiben işe başlanılacaktır

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

19.03.2020 - 11:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Nevşehir Belediyesi Başkanlık Binası Meclis Toplantı Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner44