SAĞLIK PROGRAMLARI UYGULAMA EĞİTİMLERİ (NEVŞEHİR) TRANSFER HİZMET ALIMI İŞİ

SAĞLIK PROGRAMLARI UYGULAMA EĞİTİMLERİ (NEVŞEHİR) TRANSFER HİZMET ALIMI İŞİ İHALE İLANI

SAĞLIK PROGRAMLARI UYGULAMA EĞİTİMLERİ  (NEVŞEHİR) TRANSFER HİZMET ALIMI İŞİ

SAĞLIK PROGRAMLARI UYGULAMA EĞİTİMLERİ 
(NEVŞEHİR) TRANSFER HİZMET ALIMI İŞİ
İHALE İLANI    

    Üniversitemiz sağlık programları öğrencilerinin 2021 – 2022 yılı eğitim ve öğretim döneminde bölgede bulunan çeşitli sağlık kuruluşlarında yapacakları uygulama eğitimleri kapsamında, öğrencilerin, Nevşehir’de bulunan ilgili sağlık kuruluşları ile Üniversitemiz arasındaki transfer işlemlerinin gerçekleştirilmesi için transfer hizmet alımı yapılacaktır. Söz konusu ihale, Kapadokya Üniversitesi İhale Yönetmeliği hükümleri uyarınca gerçekleşecektir.

1.Üniversitenin;
Adresi                                                                    : Üniversite Meydanı No:2 50420, Mustafapaşa Köyü, Ürgüp, Nevşehir
Telefon – Faks Numarası                                      : 0384 353 50 09 – 0384 353 51 25
E-Posta Adresi                                                       : info@kapadokya.edu.tr
İhale Dokümanının Görülebileceği İnternet Adresi: www.kapadokya.edu.tr
İhale Dokümanın Temin edileceği Adres                : Kapadokya Üniversitesi, Üniversite Meydanı No:2 50420, Mustafapaşa Köyü, Ürgüp Nevşehir. 
Banka Hesap Numarası                                         : TR 26 0006 2001 0410 0006 2989 81 
İlgili personelin
Adı/Soyadı/Unvanı                                                 : Bilal Kaynak (Yapı ve Destek İşler Daire Başkanı)
İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri, ilgili personel ile irtibat kurarak temin edebilirler.
2.    İhale Konusu İşin;
İşin Adı                                                                   : Sağlık Programları Uygulama Eğitimleri (Nevşehir) Transfer Hizmet Alımı İşi
İşin Yapılacağı Yer                                                 : Kapadokya Üniversitesi ile bölgede yer alan ilgili sağlık kuruluşları  
Taşıma Yapılacak Sefer Sayısı                              : 450 (Dörtyüzelli) Sefer
İşin Başlangıç Tarihi                                               : Sözleşme İmzalanması itibariyle
İşin Bitiş Tarihi                                                        : 31.08.2022

3.    İhaleye İlişkin Bilgiler
İhalenin Usulü                                                        : Açık İhale
İhalenin Yapılacağı Adres                                      : Üniversite Meydanı, 50420, Mustafapaşa, Ürgüp, Nevşehir
Son Teklif Verme Tarihi ve Saati                            : 24.11.2021 – 11:00
Teklif Verme Şekli                                                  : Elden/Kargo/Posta 
İhale Dosya Bedeli                                                : 250.00 TL

4.    İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde Uygulanacak Kriterler
a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve sanayi odası belgesi veya meslek odası belgesi,
i)Gerçek kişi olması halinde ilk ilan ya da ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre ticaret ve/veya sanayi odasına ya da ilgili esnaf ve sanatkârlar odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
ii)Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,
i)Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi,
ii)Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir ticaret sicil gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
c)Teklif mektubu,
d)Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
i) İlk ilan tarihinden itibaren geriye doğru son beş (5) yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu işe benzer deneyimi gösteren ve teklif edilen bedelin en az %25 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi, 
e. Güncel Maliye ve SGK’ya borcu olmadığına dair belge,
f. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
g. İhale dokümanları (kaşeli /imzalı) teklif dosyasında sunulacaktır.
ğ. İhale yasaklısı olup olmadığını gösterir güncel belge,
h. İhaleye ilişkin idari ve teknik konuları içeren şartnameler, ihale dokümanları içerisinde verilmiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İstekliler, teklif ettikleri bedelin en az %3’ü en fazla %6’sını geçmeyecek şekilde kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
7. İstekliler, tekliflerini birim fiyat üzerinden vereceklerdir.
8. Yükleniciden sözleşme bedelinin %6’sı oranında kesin teminat alınacaktır.
9. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi son teklif tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü olacaktır.
10. İhaleye ortak girişim veya konsorsiyum olarak teklif verilemez.

11. Diğer Hususlar
a.    İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder ve değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda aşırı düşük bulunan teklifler reddedilir.
b.    İhale konusu işin özelliği nedeniyle ihtiyaç görülmesi halinde, ihale aşamasında isteklilerden alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işleri belirtmeleri, sözleşme imzalamadan önce de alt yüklenicilerin listesini İdarenin onayına sunmaları istenebilir. Ancak bu durumda, alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
c.    İhale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylanması halinde ihale geçerli; iptal edilmesi halinde hükümsüz sayılır.
d.    Teklif ekinde yer alan tabloya, araç başı olarak birim fiyat yazılacaktır. Araç sayısı üzerinden hesaplama yapılacaktır. Araç kapasitesi 16+1 kişilik olarak değerlendirilecektir. Kapasite üzerinde olan araçların fiyat belirlemesinde teklif edilen fiyat / 16 kişi olarak belirlenecektir.
e.    Araçlar; Trafik Kanununda belirtilen öğrenci servisi taşımacılığı hakkında düzenlenen yasalar çerçevesinde olacaktır. Ayrıca ilgili mevzuat gereği il dışı taşımacılığı yapabileceğine dair yetkili mercilerce istenecek belgelere sahip olacaktır.
f.    İstekli tarafından hizmete sunulacak araçlar, bakımlı ve yeni durumda olacak, üzerinde Karayolları Trafik Kanununun öngördüğü tüm malzemeler (takoz, zincir, çekme halatı, sağlık seti, stepne, yangın söndürme cihazı, reflektör v.s.) hazır bulundurulacaktır.
g. Üniversite, önceden öngörülemeyen (doğal afetler, salgın hastalık, seferberlik, yangın vb.) veya eğitime belirsiz süre ara vermesi, vb. gibi sebeplerden dolayı sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir veya ihtiyaç doğrultusunda devam ettirebilir.

12. Gecikme Halinde Alınacak Cezalar
Sözleşme konusu araçların, Üniversite tarafından belirtilen gün ve süre içinde hizmet verememesi halinde, gecikilen her takvim günü için, sözleşme bedelinin binde altısı (%0,6)     oranında Yükleniciye gecikme cezası kesilir. 

 

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER