SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLARIN İLANI

İLAN NEVŞEHİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLARIN İLANI

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLARIN

SIRA

NO

İLİ-İLÇESİ

KÖY/KSB/MAH.

MEVKİİ

CİNSİ

ADA

NO

PARSEL

NO

YÜZÖLÇÜM

(M2)

Hazine

Hissesi

İMAR

DURUMU

SATIŞA ESAS TAH. BEDELİ (TL)

GEÇİCİ TEMİNATI

İHALENİN

TARİHİ

İHALENİN

SAATİ

1

Nevşehlr-Merkez

Nar/Yenl

Mezararkası

Arsa

190

5

505,69

337,73

Konut Alanı

101.400,00 TL

10.140,00 TL

28.01.2019

08:45

2

Nevşehlr-Merkez

Nar Kasabası

Yukarı Mahalle

Kolay İşlenir Yumuşak Tüf Kaya

382

46

866,48

Tam

Doğal

karakteri

korunulacak

alan

217.000,00 TL

21.700,00 TL

28.01.2019

09:00

3

Nevşehlr-Merkez

Nar/Baş

Yukarı Mahalle

Kolay işlenir Yumuşak Tüf Kaya

386

12

86,81

Tam

Yeşil Alan ve Yol

17.162,00 TL

1.716,20 TL

28.01.2019

09:15

4

Nevşehlr-Merkez

Nar/Baş

Yukarı Mahalle

Kolay İşlenir Yumuşak TUf Kaya

385

17

58,69

Tam

Yeşil Alan ve Yol

11.738,00 TL

1.173,80 TL

28.01.2019

09:30

S

Nevşehlr-Merkez

Alacaşar Köyü

Çayanağaılınbaşı

Ham Toprak

101

74

1.572,07

Tam

imarsız

4.720,00 TL

472,00 TL

28.01.2019

09:46

6

Nevşehlr-Merkez

Alacaşar Köyü

Çayanağaılınbaşı

Ham Toprak

101

76

6.287,64

Tam

imarsız

15.870,00 TL

1.687,00 TL

28.01.2019

10:00

7

Nevşehlr-Merkez

Alacaşar Köyü

İbişin ağılı

Ham Toprak

169

80

10.726,97

Tam

imarsız

26.820,00 TL

2.682,00 TL

28.01.2019

10:15

8

Nevşehlr-Merkez

Alacaşar Köyü

Töme

Ham Toprak

170

16

1.629,49

Tam

imarsız

4.890,00 TL

489,00 TL

28.01.2019

10:30

9

Nevşehlr-Merkez

Alacaşar Köyü

Köylçl

Arsa

197

10

994,93

Tam

İmarsız

16.920,00 TL

1.692,00 TL

28.01.2019

10:46

10

Nevşehlr-Merkez

Basansarruç Köyü

Gediğin ağzı

Ham Toprak

117

134

6.472,36

Tam

imarsız

16.200,00 TL

1.620,00 TL

28.01.2019

11:00

11

Nevşehlr-Merkez

Güvercinlik Köyü

Kırkbayır

Tarla

393

60.649,90

Tam

imarsız

607.000,00 TL

60.700,00 TL

28.01.2019

11:16

12

Nevşehlr-Merkez

Güvercinlik Köyü

Haklık

Ham Toprak

686

8.700,00

Tam

imarsız

106.000,00 TL

10.600,00 TL

28.01.2019

11:30

13

Nevşehlr-Merkez

Güvercinlik Köyü

Kanlı ağıl

Ham Toprak

613

20.000,00

Tam

İmarsız

100.000,00 TL

10.000,00 TL

28.01.2019

13:45

14

Nevşehlr-Merkez

Güvercinlik Köyü

Kanlı ağıl

Ham Toprak

716

1.600,00

Tam

imarsız

8.000,00 TL

800,00 TL

28.01.2019

14:00

16

Nevşehlr-Merkez

Güvercinlik Köyü

Sokubaşı

Ham Toprak

1040

21.900,00

Tam

imarsız

262.800,00 TL

26.280,00 TL

28.01.2019

14:16

16

Nevşehlr-Merkez

Güvercinlik Köyü

Sokubaşı

Ham Toprak

1053

6.400,00

Tam

imarsız

29.700,00 TL

2.970,00 TL

28.01.2019

14:30

17

Nevşehlr-Merkez

Güvercinlik Köyü

Sokubaşı

Tarla

1072

10.050,00

Tam

imarsız

101.000,00 TL

10.100,00 TL

28.01.2019

14:46 :

18

Nevşehlr-Merkez

Güvercinlik Köyü

Kaferkaya

Tarla

1754

1.684,00

Tam

imarsız

28.550,00 TL

2.860,60 TL

28.01.2019

.

16:00 .

19

Nevşehlr-Merkez

Güvercinlik Köyü

Haklık

Ham Toprak

2090

12.892,37

Tam

İmarsız

258.000,00 TL

26.800,00 TL

28.01.2019e

15:15

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLARIN

1-         Yukarıda ihale bilgileri yer alan taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45'inci maddesine göre satış ihalesi Nevşehir Çevre ve Şehircilik il Müdürlüğü (Milli Emlak Müdürlüğü) Makam Odasında yapılacaktır.

2-         İhalelerle ilgili şartnameler mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir. Talep halinde ihale konusu taşınmazlar bulunduğu yerde gösterilecektir.

3-         Yasal yerleşim sahibi olup, ihaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

            a) Nüfus cüzdanı aslı veya tasdikli örneğini,

            b) Geçici teminat belgesini, (Geçici teminat belgesi: Defterdarlıkların Muhasebe Müdürlükleri ile Malmüdürlüklerine yatırılacak nakit para karşılığında alınacak makbuz veya Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre hazırlanmış süresiz ve limit içi düzenlenen işin özelliği belirtilen geçici teminat mektupları (her teminat mektubunda; ihale tarihinin ve hangi taşınmaz ihalesi için verildiğini içerir mahallesi/köyü, ada, parsel vb. gibi bilgilerin yazılması zorunludur.) veya Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgelerdir.)

            c) özel hukuk tüzel kişileri adına ihaleye katılacaklar; yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak ve teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini ve vekaletnameyi, Kamu Tüzel Kişilerinin ise tüzel kişilk adına ihaleye katılacak ve teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, gerçek kişilerin ise bir başkasını temsilen ihaleye katılmak istemesi halinde Noter tasdikli vekaletname ve imza sirküsünü ihale komisyonuna vermeleri gerekmektedir.

4-         Belediye ve belediye mücavir alan sınırları içerisinde kalan taşınmazlardan satış bedeli 5.000,00 TL ve üzerinde olanların, Belediye ve belediye mücavir alanların dışında kalanların ise 1.000,00 TL ve üzerinde olanların satış bedelleri 1/4'ü peşin, kalan kısmı ise en fazla 2 yılda ve sekiz eşit taksitle ve kanuni faizleriyle birlikte ödenebilecektir.

5-         Hazine'ye ait taşınmazın satışı KDV ye tabi değildir. Ayrıca tapudaki tüm işlemler bedelsizdir. 5 (beş) yıl süre ile emlak vergisinden de muaftır.

6-         işgalli taşınmazdan doğabilecek her türlü itilaflar alıcısına ve kiracısına aittir.

7-         Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 37'inci maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

8-         Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İLAN OLUNUR.

NOT:    Türkiye genelindeki ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr internet adresinden öğrenilebilir. İrtibat tel: 03842151050

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner41

banner44

src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-auto-ads-0.1.js">