SULUSARAY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

SULUSARAY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN SATIŞI YAPILACAK HURDA ARAÇLAR

SULUSARAY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

SULUSARAY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

SATIŞI YAPILACAK HURDA ARAÇLAR

    A)HURDA ARAÇLAR

Sıra

No

Plaka No

Cinsi

Marka

Tipi

Modeli

Bulunduğu Yer

Tahmini Bedeli

(₺)

Geçici Teminat

Miktarı (₺)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

50 EL 046

ÇÖP KAMYONU

FATİH

110.8 HS.

1994

İL ÖZEL İDARE ASFALT PLENTİ

12.750,00

382,50

01.11.2021

14:00

2

50 EL 859

İTFAİYE-ARAZÖZ

FATİH

105.08 FH

1993

İL ÖZEL İDARE ASFALT PLENTİ

12.750,00

382,50

01.11.2021   

14:00

3

50 AN 861

OTOBÜS

OTOYOL

50 NM.24

1987

İL ÖZEL İDARE ASFALT PLENTİ

7.500,00

225,00

01.11.2021

14:00

4

50 EL 700

OTOBÜS

OTOYOL

M-24

1993

İL ÖZEL İDARE ASFALT PLENTİ

7.500,00

225,00

01.11.2021

14:00

B)

HURDA MALZEME

Sıra

No

Taşınır Malların Niteliği

Taşınır Malların Adedi/Tahmini Kg

Bulunduğu Yer

Tahmini Bedeli

(₺)

Geçici Teminat

Miktarı (₺)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

400 LT ÇÖP KONTEYNERİ-SICAK DALDIRMA GALVANİZ

50 adet/ 2.500 kg

SULUSARAYBELEDİYESİ MAKİNA PARKI

7.500

225,00

01.11.2021 

14:00

 1. Yukarıda trafik kaydı ve nitelikleri belirtilen taşınırların satış ihalesi, hizalarında gösterilen tarih ve saatte 2886 sayılı Kanunun 45'inci maddesine göre açık teklif usulü ile belirtilen tahmini bedeller üzerinden Sulusaray Belediyesi Sultanalaaddin Mah.Belediye Cad.No.1  adresinde bulunan Sulusaray Belediyesi toplantı salonunda toplanacak olan İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.
 2. İhaleye katılacakların;

a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,

 1. Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,
 2. Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,

ç) Geçici teminatı yatırmış olmaları (2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen örneğine uygun olarak verilecek mevduat ve katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, tedavüldeki Türk Parası ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine Mali Hizmetler Müdürlüğü)'nce tespit edilecek diğer belgeleri vermeleri,

 1. Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri şarttır.
 2. (a), (b), (c), (ç), (d) ve (e) bendlerinde belirtilen hususların belgelendirilmesi ve bu belgelerin ihale saatine kadar İhale Komisyonuna ibrazı şarttır.
 1. Geçici teminatın Bankalardan alınacak "Geçici Teminat Mektubu" ile verilmesi halinde mektubun içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27. maddesi ve bu Kanun uyarınca yayımlanmış " Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkındaki Yönetmeliğin" 26. maddesi hükümlerinde belirtilen şartları taşıması ve süresiz olması gerekmektedir.Mali Hizmetler  Müdürlüğü)'nde bedelsiz olarak görülebilir.
 2. Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon bir sorumluluk kabul etmez.
 3. İlanın (A) bölümünde belirtilen hurda aracın ihalesine katılacak isteklilerin ömrünü Tamamlamış araçların kontrolü Hakkında Yönetmenlik hükümlerine göre lisans sahibi olmaları gerekmektedir. Üzerinde ihale kalan istekli hurda araçlar için bertaraf formu düzenleyecek olup, araçların trafik tescil ve vergi kayıtları alıcılar tarafından kapatılacaktır. Bertaraf formunun düzenlenmesi ve ibrazı halinde araç müşteriye teslim edilecektir.
 4. Araç ve Taşınır malların satış bedeli, peşin olarak tahsil edilecek olup, satış ve tescil işlemlerinden dolayı doğacak her türlü vergi, resim ve harç müşteriye aittir. Taşıtlara ait her türlü karayolu/ trafik/teknik uygunluk belgelerini almak ve bu işlemlerin takibi ile doğacak giderleri müşteriye aittir.
 5. İstekliler, satışa çıkarılan araç ve taşınır malı görmüş ve ona göre fiyat teklif etmiş sayılacakları için taşınır malın evvelce kusurlarından dolayı İdaremizce hiçbir sorumluluk kabul edilmeyecektir.

8- İhale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 1. Bu ihaleye ilişkin bilgiler, Sulusaray Belediye Başkanlığna  0384 252 50 12 ) no.lu telefondan öğrenilebilir.İLAN OLUNUR.
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER