TEKNOBİMS İZALASYONLU HAFİF YAPI ELEMANLARI ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

TEKNOBİMS İZALASYONLU HAFİF YAPI ELEMANLARI ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

TEKNOBİMS İZALASYONLU HAFİF YAPI ELEMANLARI ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

TEKNOBİMS İZALASYONLU HAFİF YAPI ELEMANLARI ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

Şirketimiz Yönetim kurulu 08.09.2021 tarihinde toplanmış ve aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere  28.10.2021   tarihinde saat: 10.00 ‘de şirket merkez adresi olan Atatürk Bulvarı Mutlu Sok. No: 2 Nevşehir adresinde aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 2020   yılı Olağan Genel Kurul toplantısını yapmaya  karar vermiştir.

                Finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi , genel kurul toplantısından en az on beş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

             Genel  kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI

GÜNDEM MADDELERİ

    1-AÇILIŞ VE YOKLAMA

    2-DİVAN HEYETİNİN TEŞEKKÜLÜ VE TOPLANTI TUTANAĞININ İMZALANMASI HUSUSUNDA DİVAN

        HEYETİNE YETKİ VERİLMESİ

    3-2020 YILLARINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULUNCA HAZIRLANAN YILLIK FAALİYET RAPORUNUN

        OKUNMASI VE MÜZAKERESİ

    4-2020 YILI FİNANSAL TABLOLARIN OKUNMASI ,MÜZAKERESİ VE TASTİKİ

    5-YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN İBRASI

    6-KARIN KULLANIM ŞEKLİNİN,DAĞITILACAK KAR VE KAZANÇ PAYLARININ ORANLARININ

       BELİRLENMESİ

    7- YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ GÖREV SÜRESİNİN TESPİTİ VE ALACAKLARI ÜCRETİN

    GÖRÜŞÜLMESİ

     8-DİLEK TEMENNİLER VE KAPANIŞ

VEKALETMAMEDİR

TEKNOBİMS İZALASYONLU HAFİF YAPI ELEMANLARI İNŞAAT NAKLİYE TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ’nin

28.10.2021  tarihinde, saat 10.00 ‘de ATATÜRK BULVARI MUTLU SOK. NO:2 NEVŞEHİR adresinde yapılacak olan 2020 Yılına İlşkin  Olağan Genel Kurul Toplantısında beni temsilen hazır bulunmak ve gündem maddelerindeki konular üzerinde dilediği şekilde oy kullanmak üzere Sayın .....................................................................vekil tayin ettim.

ORTAĞIN

----------------------------------------

ADI SOYADI

ADRESİ

SERMAYE MİKTARI

HİSSE ADEDİ

OY MİKTARI

TARİH VE İMZA

NOT: Vekaletnamenin noter tastiksiz olması durumunda, vekaleti verenin noter tastikli imza Sirküleri vekaletnameye eklenecektir.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER