TIBBİ GAZ ALIMI ( LİKİT OKSİJEN GAZI)

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

TIBBİ GAZ ALIMI ( LİKİT OKSİJEN GAZI)

TIBBİ GAZ ALIMI ( LİKİT OKSİJEN GAZI)

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Tıbbi Gaz Alımı ( Likit Oksijen Gazı) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                                 :   2021/56900

1-İdarenin

a) Adresi                                                          :   15 Temmuz Mahallesi Sıhhat Sokak Yeni Bina Kat:1 50100 NEVŞEHİR MERKEZ/NEVŞEHİR

b) Telefon ve faks numarası                       :   3842131110 - 3842123243

c) Elektronik Posta Adresi                            :   nevsehir.ihale@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)    :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                            :   Nevşehir Devlet Hastanesi İhtiyacı 1000.000 Kilogram Tıbbi Gaz Alımı (Likit Oksijen Gazı)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri                                                  :   Nevşehir Devlet Hastanesine Teknik Şartnamesine Uygun olarak teslim edilecektir.

c) Teslim tarihi                                               :   Sözleşme imzalandıktan sonra ihtiyaca binaen sipariş tarihinden itibaren 3 (üç) iş günü içerisinde peyderpey alınacak 31.12.2021 tarihine kadar iş tamamlanacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                                           :   Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü 15 Temmuz Mahallesi Sıhhat Sokak Yeni Bina Kat:1 Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                                            :   03.03.2021 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İstekli/İstekliler üretici ise Medikal Amaçlı Gaz Üretimi Ve Dolumuna dair T. C. Sağlık Bakanlığı tarafından verilmiş Medikal Amaçlı Gaz Üretim İzin Belgesini;

Üreticinin bayisi ise üreticiye ait izin belgesi ile kendisine ait Medikal amaçlı Gaz Dolumu, Depolama ve Dağıtımına Yönelik Medikal Gaz İzin Belgesini ve

üretici firmanın yetkili bayisi olduğuna dair belgeyi ihale teklif zarfında sunmak zorundadırlar.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında
% 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar
Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü 15 Temmuz Mahallesi Sıhhat Sokak Yeni Bina Kat:1 İhale Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren
90 (Doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

banner115
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER