TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. YOZGAT ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. YOZGAT ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. YOZGAT ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş.

YOZGAT ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.’ne ait Nevşehir İli, Hacıbektaş İlçesi, Hasanlar Köyünde Bulunan Taşınmaz Üzerindeki Yapılarla Birlikte Komple Kiraya Verilecektir

1-İdarenin

a) adresi

: Sivas Karayolu, 5.Km –Sorgun/YOZGAT

b) telefon ve faks numarası

: Tel: 354-441 1010  – Faks: 354-441 1018

2-İhale konusu satışın

a) niteliği, türü ve miktarı

: 1819 Nolu parselde kayıtlı 16.900,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz (üzerinde kapatılan Hasanlar Kantarı ve müştemilatı; 93 m2'lik kantar binası ve çukurlu 60 tonluk mekanik kantar tesisi bulunmaktadır)

b) yapılacağı yer

: Yozgat Şeker Fabrikası

c) kiralamanın süresi

: 12 Ay Süreyle Taşınmaz Komple Kiraya Verilecektir

3-İhalenin

a) yapılacağı yer

: Yozgat Şeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı Salonu

Sivas Karayolu, 5.Km –Sorgun/YOZGAT

b) tarihi ve saati

: 05.05.2021 Çarşamba – Saat 14:30

4 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

4.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve (Kdv Dahil) TL 100,00- (Yüz Türk Lirası) karşılığı Yozgat Şeker Fabrikası Ticaret Servisi,  Sivas Bulvarı, 5.Km –Sorgun/YOZGAT adresinden satın alınabilir.

4.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

4.3. Teklifler en geç ihale tarih ve saatine kadar Fabrikamız Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmelerden İdare sorumlu tutulamaz.)

5-İhaleye katılacaklardan istenilen belgeler aşağıda belirtilmiştir. Belgelerin aslı yerine suretleri verilmesi halinde bunların noterden onaylı olması gerekmektedir.

       -Teklif Mektubu,

       -Teminat belgesi,

       -Şartnamenin istekli tarafından imzalanmış bir örneği,

       -Gerçek kişi olması halinde imza beyannamesi, Tüzel Kişilik olması halinde ise Ticaret Sicil Gazetesi veya İmza Sirküleri ile Noter Tasdikli yetki belgesi.

        -Vekâleten ihaleye katılması halinde noter tasdikli vekâletname ve vekâleten katılanın imza beyannamesi.

6-İhale Konusu taşınmazın tamamı için teklif verilecektir. Teklifler KDV. Hariç TL/Ay olarak Birim Fiyat Teklif verilecek.

7- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (Otuz) takvim günü olmalıdır.

8- Bu işe ait Geçici teminat teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere isteklilerce belirlenecektir.

9- Teminat mektupları dışındaki teminatların Yozgat Şeker Fabrikası Muhasebe Müdürlüğü veznesine veya Fabrikamızın banka hesaplarına; (T.C.ZİRAAT BANKASI İBAN NO:TR55 0001 0003 2237 7119 5863 99 // T.HALK BANKASI İBAN NO: TR10 0001 2009 7880 0013 0000 01 yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir.

10-Diğer Hususlar

10.1. Fiyatların uygun bulunmaması halinde ise açık artırma ve pazarlık usulü ile ihaleye devam edileceğinden; İhale gün ve saatinde yeniden teklif alınması (açık arttırma ve/veya pazarlık yapılması) gerekebileceğinden Firma yetkililerinin veya kanuni vekillerinin Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. Firma yetkililerinin veya Kanuni vekillerinin bulunmaması halinde verilen ilk teklifleri İhale Komisyonumuzca son ve nihai teklif olarak kabul edilecektir.

10.2. Mezkur kiralama 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Satış Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.     

                                                                              TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş.                                                                             

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER