Sağlık Müdürlüğü il içi yer değişikliği ilanı yayımladı

Nevşehir 2019 yılı Mayıs dönemi sağlık personeli ve yardımcı sağlık personeli il içi yer değişikliği ilanı yayınlandı.

Sağlık Müdürlüğü il içi yer değişikliği ilanı yayımladı

İl Sağlık Müdürlüğünce yayımlanan ilanda; “28599 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 25.02.2019 tarih ve 2833-88088132 sayılı, 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 371 inci maddesi ile 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununa dayanılarak hazırlanan Sağlık Bakanlığı Sağlık Personelinin İl İçi Yer Değiştirmesine İlişkin Yönergenin Atama Dönemleri Başlıklı 7 inci maddesi hükümlerine istinaden; 07.11.2017 tarihli Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Kadro Standartları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönerge doğrultusunda; İl içindeki personel ihtiyacı göz önüne alınarak, Müdürlüğümüze bağlı tüm sağlık tesislerinde görev yapan 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (A) bendine göre istihdam edilen sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfındaki personelin il içinde adil ve dengeli dağılımının sağlanması amacıyla yer değiştirmesine ilişkin 2019 yılı Mayıs dönemi atamaları için;

Genel Esaslar: 1- 2019 Mayıs Dönemi İl İçi Yer Değiştirme Suretiyle atama talebinde bulunacak olan Sağlık Personeli ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Personeli için açılmış olan münhal yerler internet üzerinden ilan edilmiştir. 2- 2019 Mayıs Dönemi İl İçi Yer Değiştirme Suretiyle atama başvuruları, 22/04/2019 tarihinde başlayıp, 26/04/2019 tarihinde Saat:17:00’da sona erecektir. 3- Atama talebinde bulunan Sağlık Personeli ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Personeli ilanda duyurulan kurum ve unvanlarla ilgili kısıtlamaları dikkate alarak kendi unvan ve branşlarına göre münhal kadrolara başvuruda bulunabilir. 4- Atama talebinde bulunacak personel İl İçi Tayin Talep Formunu doldurarak kurum amirinin onayından sonra kurum üst yazısı ile birlikte Müdürlüğümüz Personel Hizmetleri Başkanlığı Atama Birimine en geç 29/04/2019 tarihi mesai bitimine kadar gönderilmesi gerekmektedir. 6- Müracaatta bulunacak personel en fazla 4 (dört) tercih yapabilecektir. 7- Münhal açılmış olan kadroya başvuran Sağlık Personelinin yerleştirme işlemleri 01/01/2019 tarihine göre hesaplanan ve ilan edilen hizmet puanları esas alınarak gerçekleştirilecektir. Hizmet Puanlarının eşit olması halinde Sağlık Bakanlığı bünyesindeki hizmet süreleri esas alınacaktır. Hizmet sürelerinin de eşit olması halinde mesleki kıdemi fazla olan personel, mesleki kıdeminde eşit olması halinde kura ile yerleştirme işlemi gerçekleştirilecektir. 8- Başvurularını iptal ettirmek isteyenler iptal dilekçelerini 30 Nisan 2019 tarihi mesai bitimine kadar görev yaptıkları kadrolu kurumlarına ibraz ettikleri takdirde değerlendirmeye alınacaktır. 9- İlan edilen münhal kadrolar dışındaki birimlere başvurular dikkate alınmayacaktır. 10- Müracaat şartlarını taşımadığı halde yerleştirmesi yapılan personelin atamaları sehven yapılmış olsa dahi ataması iptal edilecektir. 11- 2019 yılı İl İçi Yer Değişikliği Suretiyle atama kurasında yerleştirilenlerin ayrılış-başlayış işlemleri atama tarihinden itibaren 30(otuz) gün içerisinde yapılacaktır. Belirtilen sürede ayrılış yapılmaması halinde mazeret bildirir belgenin Müdürlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir. Mazeretsiz olarak ayrılış-başlayış gerçekleşmediği takdirde belirlenen sürenin sonunda atamaları iptal edilecektir. 12- Atama kurası sonucu atamaları yapılıp atamalarını kendi istekleri ile iptal ettirenler ile ayrılış- başlayış işlemlerinin belirlenen süre içinde gerçekleşmemesi nedeniyle ataması iptal edilenler 1 (bir) yıl süre ile atama talebinde bulunamayacaktır. 13- Başvuru evraklarının incelenmesi neticesinde uygun görülen/görülmeyen başvurular, ret gerekçeleri ile birlikte www.nevsehirism.saglik.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

I4-Münhal Ve Kısıtlamalar Listesinde Belirtilen Unvan/Branş Ve Kurumlar Haricinde Yapılan Müracaatlar Dikkate Alınmayacaktır.

Müracaat Sınırlamaları: I-Aşağıda belirtilen statüde bulunan personel atama talebinde bulunamayacaktır. a) Son başvuru tarihine kadar kadrolu kurumunda en son göreve başlama tarihinden itibaren 2 (iki) yılını doldurmayan, b) 663 Sayılı KHK Kapsamında sözleşmeli statüde çalışan, c) 657 Sayılı Kanunun 45/A, 4B, 4C, 4D maddelerine göre istihdam edilen, ç) Sözleşmeli Aile Hekimi ve Sözleşmeli Aile Sağlığı Çalışanı, d) Sürekli İşçiler, e) DHY'li olarak görev yapan personel, f) 4924 Sözleşmeli Statüde görev yapan personel, g) Son başvuru tarihi itibariyle ücretsiz izinde bulunanlar (doğum, askerlik vb.) h) Kura son başvuru tarihi itibariyle aday memurluğu devam eden personel bu kuraya müracaat edemeyecektir. 2- Son 2 (iki) yıl içerisinde disiplin incelemesi nedeniyle görev yeri değişen personelin başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.”

MHA

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER
src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-auto-ads-0.1.js">