NEVŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

ŞEHRİMİZİN MUHTELİF YERLERİNDE BULUNAN ARSALAR SATILACAKTIR.

 

1- Mülkiyeti Belediyemize ait aşağı tabloda belirlenen taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu  hükümlerince tabloda belirlenen usüllere göre satış ihalesi yapılacaktır.

2-İhale 04.01.2023 Çarşamba günü tabloda belirlenen saatlerde Nevşehir Belediye Encümenince Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.

3-İhaleye katılacak isteklilerden aşağıda sıralanan şartları taşıması ve istenen belgeleri ibraz etmesi şarttır.

A. Kanuni ikametgâh sahibi olmak.

B. Türkiye’de tebligat için adres göstermesi.

C. Geçici teminatı yatırması ve şartnamede istenen diğer belgeleri eksiksiz vermesi.

D. İmza sirküleri vermesi

         a)Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri ile ilgili evraklar,

         b)Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) bentlerdeki esaslara göre temin edecekleri belgeler.                   

 E. İstekli adına vekâleten ihaleye iştirak ediyorsa; istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi.

F. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter onaylı ortak girişim Sözleşmesi vermesi.

G.Teklif mektubunu şartname ekindeki örneğe uygun olarak hazırlanıp vermesi.

4- İhaleyle ilgili geniş bilgi ve şartname, mesai saatleri dâhilinde Belediyemiz İşletme ve İştirakler  Müdürlüğünden 500,00 TL bedelle temin edilebilir.

5- Muhammen bedel ve teminatlar;

S/N

   Mahallesi

KIRTASİYE MALZEMESİ ALIMI İŞİ İHALE İLANI KIRTASİYE MALZEMESİ ALIMI İŞİ İHALE İLANI

Ada

Parsel

M² Si

Bedeli (TL)

Geçici

Teminat TL

İhale Saati

İhale

Usulü

1

Mehmet Akif Ersoy

2157

12

378,40

756.800,00

22.704,00

14:00

45. Madde

2

Kıratlıoğlu

2375

9

300,44

751.100,00

22.533,00

14:05

45. Madde

3

20 Temmuz

1315

5

390,78

1.367.730,00

41.031,90

14:10

45. Madde

4

15 Temmuz

1928

6

420,69

1.893.105,00

56.793,15

14:15

45. Madde

5

15 Temmuz

1928

7

400,77

1.803.465,00

54.103,95

14:20

45. Madde

6

15 Temmuz

1928

8

374,17

1.683.765,00

50.512,95

14:25

45. Madde

7

Sümer

3444

4

385,50

963.750,00

28.912,50

14:30

45. Madde

8

Sümer

3444

5

376,98

942.450, 00

28.273,50

14:35

45. Madde

9

Sümer

3444

6

762,06

1.905.150,00

57.154,50

14:40

45. Madde

10

Fatih Sultan Mehmet

2065

2

629,00

1.887.000,00

56.610,00

14:45

45. Madde

11

Raşitbey

3309

1

3067,93

9.203.790,00

276.113,70

14:50

35. Madde

12

Bekdik

3161

2

4625,17

10.406.632,50

312.198,98

14:55

35. Madde

13

Bahçelievler

2513

132

1512,92

15.129.200,00

453.876,00

15:00

35. Madde

14

Sümer

3016

1

3951,93

5.927.895,00

177.836,85

15:05

35. Madde

15

Sümer

3118

6

3968,18

6.944.315,00

208.329,45

15:10

35. Madde

A)Teklifler ihale günü Saat:13:30’a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına verilecektir.

            B) Tahmini bedel üzerinden tabloda belirlenen oranında geçici teminat alınacaktır.

6-İhaleyi alan; ihale bedelini şartnamede belirlenen sürede ödeyecektir.

7- Arsalara ilişkin bilgi ve belge Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden alınabilir.

8- İhaleye ilişkin, vergi, resim, tapu giderleri ve harçlar ihaleyi alan tarafından ödenecektir.

9- Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedel tespitinde yetkilidir.